Vars­ler kutt for syke­hus

Styre­le­der Ha­rald Lars­sen klar­gjør at Ham­mer­fest syke­hus skal byg­ges for un­der to mil­li­ar­der.

Altaposten - - SIDAN - Av Tom Skog­lund [email protected]­ta­pos­ten.no

Sam­men med det øv­ri­ge sty­ret ved­tok styre­le­der i Finn­marks­syke­hu­set Ha­rald Lars­sen bud­sjet­tet for 2019 i for­ri­ge uke. Et am­bi­siøst bud­sjett, ved­går han, der det leg­ges opp til et pluss på 32 mil­lio­ner kro­ner i or­di­na­ert re­sul­tat og et drifts­re­sul­tat på hele 77 mil­lio­ner pluss.

Til sam­men­lig­ning lig­ger det an til at 2018 en­der på hen­holds­vis 15 mil­lio­ner mi­nus (or­di­na­ert re­sul­tat) og 4 mil­lio­ner pluss (drifts­re­sul­tat). Dyre vi­ka­rer Helse Nord pek­te i et inn­legg på egne nett­si­der på at tre av fore­ta­ke­ne, Finn­marks­syke­hu­set, UNN og Nord­lands­syke­hu­set, ikke kla­rer bud­sjett­må­let. Av den grunn kan Nye Nar­vik og/el­ler Nye Ham­mer­fest syke­hus ri­si­ke­re å bli ut­satt (se un­der­sak). Styre­le­der Lars­sen pe­ker på fle­re for­hold som år­sak til at Finn­marks­syke­hu­set ikke kla­rer 2018-bud­sjet­tet: – Tap­te inn­tek­ter er et vik­tig ele­ment, her blir 2018 et unn­taks­år på grunn av Nye Kir­ke­nes syke­hus. Det ble sta­di­ge ut­set­tel­ser, og vi har ikke klart å hol­de op­ti­mal drift i den­ne pe­rio­den inn­flyt­tin­gen har på­gått. Men det­te er et forbi­gå­en­de fe­no­men, nå er de i nor­malt gjen­ge. Så hva an­går Kir­ke­nes syke­hus er sty­ret ikke be­kym­ret på lang sikt.

Da er det ver­re at man sli­ter med ube­sat­te stil­lin­ger og inn­leie av dyr ar­beids­kraft fra byrå, ikke minst i Ham­mer­fest:

– Kost­na­den ved inn­leie blir mye stør­re enn om vi had­de klart å re­krut­te­re fast an­sat­te i stil­lin­ge­ne. Det er et stort fo­kus på å re­krut­te­re, så vi hå­per det­te vil bed­re seg.

– Punkt tre er at vi ikke har klart å ta ut ef­fek­ti­vi­se­rings­po­ten­sia­let man har sett for seg gjen­nom for­skjel­li­ge pro­ses­ser. Vi hå­per å se en for­bed­ring også her, sier Lars­sen. Ram­mer syke­hu­se­ne To­tal­bud­sjet­tet for 2019 må også ta hen­syn til et inn­tektstrekk in­nen psy­kia­tri­en på 14 mil­lio­ner, fra Helse Nord. Sam­let ford­rer bud­sjet­tet en sterk for­bed­ring av øko­no­mi­en. – Hvor skal man ta inn det­te?

– Det er of­te syke­hu­se­ne som må ta de sto­re løf­te­ne, for­di de ut­gjør en stor del av bud­sjet­tet. Men her skal fore­ta­ket leg­ge en plan i 2019 for hvor­dan det­te trek­kes hånd­te­res. Sty­ret har sam­ti­dig ikke gått inn på hver en­kelt post, men skal ta for seg det over­ord­ne­de. Bud­sjet­tet er så kom­plekst at vi må sto­le på at ad­mi­ni­stra­sjo­nen har kon­troll. For­sin­kel­ser? Skul­le 2019-bud­sjet­tet vise seg å sprek­ke hos Finn­marks­syke­hu­set og and­re un­der Helse Nord-pa­ra­ply­en kan det få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser lengst mot nord. For som Helse Nord skrev i et inn­legg på egne nett­si­der den­ne uka ri­si­ke­rer man at nye Ham­mer­fest syke­hus og/el­ler nye Nar­vik syke­hus blir ut­satt om ikke øko­no­mi­en blir ve­sent­lig bed­re (se un­der­sak).

– Vi har ikke fått stopp­ord­re, så vi job­ber vi­de­re. Det vil va­ere vel­dig trist om det kom­mer en ut­set­tel­se og for­skyv­nin­ger på for­ny­ings­pro­gram­met til Helse Nord, sier Lars­sen. – Sli­ke sig­na­ler rundt øko­no­mi­en kom­bi­nert med at de es­ti­mer­te kost­na­de­ne for syke­hu­set har økt fra 1,950 til 2,326 mil­li­ar­der, det kan ikke va­ere sa­er­lig hel­dig? – Ram­men fra Helse Nord er P50 på 1,950 mil­li­ar­der. Sty­ret er sva­ert

opp­tatt av at den­ne ram­men skal lig­ge fast for syke­hu­set. Mel­din­gen fra Helse Nord er nok å lese slik at det ikke er na­tur­lig å be om mer, og da må pro­sjek­tet Nye Ham­merfst syke­hus lø­ses in­nen den­ne ram­ma. Hvis ikke kan ikke sty­ret si ja til å gå i gang med pro­sjek­tet. – Det må med and­re ord kut­tes?

– Det må kut­tes i are­al, ja. Man må ta ned pro­sjek­tet og job­be for å nå det­te tal­let. Sty­ret har et stort fo­kus på øko­no­mi­en nå, og her fø­ler jeg vi er in­ne i en god pro­sess, sier han.

– For ek­sem­pel ved­tok sty­ret at man kan se på kjøk­ken uten­for eget bygg, i kom­mu­nal regi. Det er en måte å spa­re are­al. Vi­de­re tren­ger man ikke like stor ka­pa­si­tet på CT og MR i Ham­mer­fest med tan­ke på at det byg­ges opp et til­bud i Al­ta. Til­bu­det, også det som byg­ges opp i Al­ta, må se­es i sam­men­heng med det som gjø­res i Ham­mer­fest. Vi må også fin­ne løs­nin­ger som gjør at vi får kon­troll på drifts­kost­na­de­ne, slik at vi ev­ner å be­tje­ne det­te i etter­tid, sier Lars­sen.

VARS­LER KUTT: Styre­le­der Ha­rald Lars­sen (inn­felt) sier at Nye Ham­mer­fest syke­hus må tas ned. En sig­na­li­sert bud­sjett­øk­ning på nes­ten 400 mil­lio­ner, fra 1,95 til 2,33 mil­li­ar­der kro­ner, klin­ger dår­lig når helse­fore­ta­ket sam­ti­dig sli­ter med øko­no­mi­en. (Foto: Finn­marks­syke­hu­set)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.