Den kal­de, gode tida...

Altaposten - - SIDAN - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­[email protected]­ta­pos­ten.no

John­ny Tras­ti & Co. slutt­fø­rer is­ho­tel­let.

Snø og is­av­hen­gi­ge na­e­rin­ger kan en­de­lig, et­ter må­ne­der med mild­va­er, ta imot sine førs­te gjes­ter. Kul­den ute­ble – I år har vi nok hatt de størs­te ut­ford­rin­ge­ne noen­sin­ne, for mild­va­e­ret har na­tur­lig nok for­sin­ket byg­gin­gen, sier Wis­løff som ut­dy­per: – I år fei­rer is­ho­tel­let 20-års ju­bi­le­um – og i lø­pet av dis­se 20 åre­ne har jeg ald­ri opp­levd så mil­de vin­ter­tem­pe­ra­tu­rer. Jeg skal ikke på­stå at kli­ma­et er i end­ring, for vi har nå og da hatt mil­de vin­te­re, men i år har det va­ert eks­tremt. I år had­de vi ek­sem­pel­vis en må­ned med nes­ten bare pluss­gra­der og det har vi ald­ri opp­levd. Vi er der­for om­lag 14 da­ger for­sin­ket i år, sier han. Hvert år har is­ho­tel­let et tema på sine ut­smyk­nin­ger, og etter­som ho­tel­let fei­rer 20 år, har de valgt å vise de bes­te te­ma­ene fra åre­ne som har gått.

– Noen av årets skulp­tu­rer vi­ser tid­li­ge­re te­ma­er som sa­misk kul­tur, nor­røn my­to­lo­gi, vil­le dyr fra Alta­da­len, med mer, sier Wis­løff. Fyl­les med jule­gjes­ter Nå job­ber han og de er­far­ne is­ho­tell­byg­ger­ne på spreng for å bli fer­dig før jul.

– Vi sat­te i høst en dead­li­ne, plan­lagt i sam­ar­beid med tur­ope­ra­tø­re­ne, at ho­tel­let skul­le stå fer­dig 15. de­sem­ber. Det har vi, tross mye mild­va­er, nes­ten klart. Vi har al­le­re­de hatt over­nat­tings­gjes­ter, for rom­me­ne er fer­di­ge, men det gjen­står litt i de sto­re hal­le­ne. Nå job­ber vi dob­le skift og på spreng for å fer­dig­stil­le hele byg­get, som vi rek­ker før jul, sier Wis­løff, som ven­ter mas­se over­nat­tings­gjes­ter i rom­jula.

– I år er ho­tel­let, som be­står av 250 tonn med is og 6000 ku­bikk med snø, på hele 2.600 kvad­rat­me­ter. Det inne­har seks suit­er og 20 rom. Ho­tel­let er al­le­re­de full­book­et med over­nat­tings­gjes­ter i rom­jula, sier Wis­løff som tak­ker alle ar­bei­der­ne. – To­talt er det 20 styk­ker som har byg­get årets is­ho­tell. Av dis­se kom­mer 19 fra Al­ta

og en fra Tromsø. De står på og job­ber dob­le skift, og tak­ket va­ere dem, blir det «iskald» ho­tell­drift i år også, tak­ker han. 20 år med is­ho­tell­byg­ging To av de som har va­ert med i alle år si­den det førs­te is­ho­tel­let så da­gens lys i 1998, er Knut Saxe Kjelds­berg og John­ny Tras­ti.

– Det er all­tid en stor ut­ford­ring å job­be med snø og is, for det er et le­ven­de ma­te­ria­le som end­rer seg fort, og etter­som jeg li­ker ut­ford­rin­ger så er vel det en av grun­ne­ne til at jeg har va­ert med å byg­ge is­ho­tell hvert enes­te år, smi­ler Saxe Kjelds­berg, mens han fin­pus­ser på et stort kunst­verk på en av ho­tel­lets lang in­ner­veg­ger.

– Det­te skal bli en mo­tiv som skal vise en al­talaks og en fisker som drar opp­over alta­elva i en elve­båt, for­kla­rer den er­far­ne snøog is­kunst­ne­ren. Litt len­ger bort hol­der John­ny Tras­ti på med å dan­se­re en svane­skulp­tur. Den kjen­te me­ster­kok­ken kan sine sa­ker også her.

– Is­ho­tel­let er et stort trekk­plas­ter for tu­rist­na­e­rin­gen i Al­ta, så det er en av grun­ne­ne til at også jeg har va­ert med hvert år i 20 år. Det be­tyr mye for Al­ta. I til­legg er det jo fan­tas­tisk moro å få lage skulp­tu­rer av is for tu­ris­te­ne, sier Tras­ti, mens han med mo­tor­saga stø­dig sa­ger ut en av sva­nens vin­ger.

VIK­TIG MAGNET: John­ny Tras­ti, som har va­ert med å byg­ge is­ho­tell gjen­nom 20 år, sier ho­tel­let er vik­tig for alta­sam­fun­net. – I til­legg til at is­ho­tel­let er en at­trak­sjon i Al­ta, så er det også moro å job­be med is, sier Tras­ti. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

LO­KALT TEMA: Knut Saxe Kjelds­berg har i år blant an­net la­get en hel vegg som vi­ser en stor al­talaks og en elve­båt på tur opp­over den kjen­te Alta­elva. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

ISKALD GLE­DE: I år fei­rer is­ho­tel­let 20 år. – Vi er helt av­hen­gig av kul­de og det har det va­ert lite av i vin­ter, sier Tor Kje­til Wis­løff som på tam­pen av 2018 kan åpne årets is­ho­tell i Sor­risni­va. (Foto: Rei­ulf Grøn­ne­vik)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.