Ro­ser de an­sat­te

Altaposten - - SIDAN - Av Han­ne Lar­sen han­[email protected]­ta­pos­ten.no

Ei­nar Blom­kvist er mot­vil­lig på syke­hjem i jula, men sy­nes plei­er­ne og de an­sat­te er fan­tas­tis­ke.

Tor­ly Heit­mann ro­ser de an­sat­te ved syke­hjem­met opp i sky­ene, men hjem til jul – det skal han.

– Det er gru­somt å va­ere på syke­hjem, men be­tje­nin­ga er helt su­ve­ren. Det er rene, skja­ere fe­rie­plas­sen og de da­me­ne her – ja dem er bare..., nei la oss slut­te der, skrat­ter Tor­ly Heit­mann. Mid­ler­ti­dig inn­lagt ved Al­ta helse­sen­ters syke­hjem. Opp­da­get hjerte­feil Kraft­ka­ren med­gir glatt at han ikke tri­ves som pa­si­ent, men må man, så må man.

– Jeg skled på glatt­isen og brakk lår­hal­sen. Da jeg kom inn opp­da­get de ved en til­fel­dig­het at hjerte­pum­pa ikke var som den skul­le, så da ble det to ope­ra­sjo­ner med bare noen ti­mers mel­lom­rom, sier Tor­ly. – Så det var hell i uhell?

– Ja, det kan man si, jeg had­de ikke mer­ket noe, men nå har jeg tatt full over­ha­ling og fått på plass re­serve­de­ler så det hol­der, sier 80-årin­gen. Til Stab­burs­da­len Ved si­den av rul­la­to­ren står det to hånd­vek­ter.

– Ja, dem er jeg nødt å bru­ke, el­lers råt­ner jeg opp, sier Tor­ly, som sva­rer lyn­raskt når vi spør om han skal til­brin­ge jula på syke­hjem­met.

– Nei! Jeg skal hjem til ho mor. Hjem til kjer­rin­ga og havre­lef­sa. Nei, hit skal jeg ikke til­ba­ke. Jeg har va­ert her nok. Nå skal jeg hjem og tre­ne meg opp. – Det er må­let?

– Må­let er å kom­me meg til­ba­ke til Stab­burs­da­len i vin­ter, sier tøf­fin­gen, som har hyt­te in­ne på fjel­let.

Og dit reg­ner han med å kom­me. Han be­gyn­ner nem­lig å få tre­ning i opp­tre­ning.

– Gu­de­ne vet hvor man­ge gan­ger jeg har knust føt­te­ne i lø­pet av li­vet, så det å gå på kryk­ker og tre­ne meg opp, det er jeg vant med, hum­rer han. – Så jule­gave­øns­ke, det er brod­der til sko­ene? – Jeg har man­ge sån­ne hjem­me. – Hjem­me i bo­den alt­så? – Ja, ha-ha. Men jeg kla­rer å bøye meg å ta på meg sko­ene sjøl nu, så da gjen­står det bare å få dem også på. Tra­vel jul­af­ten På syke­hjem­met er det jul i hver krok og le­der Trond Bjørnø sier at jul­af­ten er en tra­vel dag.

– Da blir man­ge hen­tet hjem og da skal de va­ere pent an­truk­ket. Klok­ka 11 kom­mer pres­ten og da er det an­dakt i kan­ti­na. Da kom­mer mo­tett­ko­ret, sier han, og leg­ger til at for de som ikke blir hen­tet hjem, prø­ver de å gjø­re det bes­te ut av det på syke­hjem­met.

Son­ja Elias­sen får skryt av sje­fen for å gjø­re det lil­le eks­tra for pa­si­en­te­ne. Selv me­ner hun det er en selv­føl­ge. Ikke minst før jul.

– Det er klart. Vi har hatt Lu­cia-fei­ring, vi har bakt og vi har va­ert på kon­sert i Nord­lyska­te­dra­len, sier plei­e­ren. – Er det rom for å opp­fyl­le in­di­vi­du­el­le øns­ker? – Vi prø­ver, men vi får ikke all­tid tid til det, med­gir hun. – Ser at de sli­ter Ved si­den av sit­ter Fred­bjørg Ni­co­lay­sen. Hun er på be­søk hos sin ekte­mann John­ny Ni­co­lay­sen, som bor her.

– Jeg sy­nes det er et fan­tas­tisk per­so­na­le her, som jeg ikke kan få rost nok. Men jeg ser at de sli­ter og at det er for lite folk. De har ikke ka­pa­si­et til å job­be in­di­vi­du­elt. Det had­de va­ert flott om de kun­ne gått ut i sola of­te­re, el­ler gått ut og sett på nord­ly­set. Sli­ke spen­nen­de ting, sier hun. – Trist ut­vik­ling Ni­co­lay­sen er enig i at på­rø­ren­de har en vik­tig rol­le, men me­ner sam­ti­dig det er en fal­li­ter­k­la­e­ring hvis norsk eldre­om­sorg i frem­ti­den skal va­ere av­hen­gig av fri­vil­li­ge kref­ter, slik det er snakk om. – Jeg sy­nes det hø­res tragisk ut. Man­ge som har syke ek­te­fel­ler, en­der selv opp med å bli syk. Vi bor i ver­dens ri­kes­te land, men syke­hjem­me­ne blir tap­pet for res­sur­ser og de an­sat­te blir ut­slitt. En jobb som kun­ne va­ert mye mer spen­nen­de, går med til stell. Og ak­tiv­tø­re­ne som før var på syke­hjem­me­ne, er for­svun­net. Jeg sy­nes det er trist, sier Fred­bjørg. – Vik­tig å va­ere po­si­tiv Hun med­gir at den dår­li­ge sam­vit­tig­he­ta føl­ger hen­ne dag­lig.

– Ja, den vil all­tid va­ere der, det tror jeg gjel­der de an­sat­te også, sier Fred­bjørg, som li­ke­vel me­ner det er vik­tig at de på­rø­ren­de har en po­si­tiv inn­stil­ling. – Det er vik­tig at vi mø­ter de an­sat­te med en god hold­ning. De al­ler, al­ler fles­te gjør så godt de kan.

Ute i gan­gen fin­ner vi Ya­mu­na Cham­lagai, som er la­er­ling på syke­hjem­met.

– Jeg tri­ves vel­dig godt. Det å få pa­si­en­te­ne til å tri­ves og lyt­te til his­to­rie­ne de­res er vel­dig fint. I til­legg får jeg la­ert mye ved å va­ere med i pleie, sier ung­jen­ta smi­len­de.

I TYKT OG TYNT: Fred­bjørg Ni­co­lay­sen er på be­søk hos ekte­man­nen John­ny på syke­hjem­met ved Al­ta hel­se­sen­ter.

– TIL STAB­BURS­DA­LEN: Tor­ly Heit­mann har ett mål for øye: – Jeg skal til Stab­burs­da­len i vin­ter, sier den tøf­fe 80-årin­gen. (Alle foto: Han­ne Lar­sen)

JULE­GLE­DE: Ya­mu­na Cham­lagai tri­ves kjempe­godt un­der Trond Bjørn­øs le­del­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.