Den har­de kjer­ne var klar

Altaposten - - REPORTASJE -

En an­nen som er glad for at kul­da ser ut til å ha fes­tet gre­pet i Al­ta, er Syn­nø­ve Op­gård An­der­sen, som er dag­lig le­der for Sar­ves al­pin­sen­ter.

– Vi åp­net bak­ken sist lør­dag. Det var ikke så vel­dig man­ge her da, men den har­de kjer­ne som har ven­tet på å få kjø­re sla­låm. kom selv­sagt. De stor­kos­te seg stort, sier Op­gård An­der­sen.

Nå hå­per hun det kal­de va­e­ret er kom­met for å bli.

– Vi had­de fan­tas­tis­ke snø­for­hold i for­ri­ge uke, men så kom mild­va­e­ret og det øde­la litt. Det be­tyr at det nå er litt hardt i bak­ken, men for­hol­de­ne for å kjø­re sla­låm er gode og vi hå­per kul­da ikke slip­per ta­ket og at det kom­mer med snø, hå­per hun. Stil­le­re trekk En av årets ny­he­ter er «ny» ski­heis.

– Nå har vi fått byt­tet både gear­kas­se og mo­tor på den gam­le hei­sen, som har blitt som ny. Det be­tyr at ski­hei­sen nes­ten ikke la­ger lyd. Den gam­le bråk­te dog ikke mye, men det er merk­bart mye stil­le­re når man nå trek­kes mot top­pen, smi­ler Op­gård An­der­sen som reg­ner med at over­ha­lin­gen også gjør sitt til faer­re stopp i bak­ken.

– Vi har sjel­dent hatt drifts­stans og vi for­ven­ter enda faer­re pro­ble­mer nå. I gang med ho­tell­byg­ging Ved si­den av bak­ken er Sar­ves al­pin­sen­ter også godt i gang med pla­ne­ne om et nytt ho­tell.

– Ho­tel­let skal ha 15 over­nat­tings­plas­ser, med en stor res­tau­rant. Det skal stå klart til høs­ten og det tror vi vil lok­ke enda fle­re tu­ris­ter til oss, for pla­nen er å bli et stør­re fe­rie- og opp­le­vel­ser­sen­ter. For å bli det, må vi ha enda fle­re fa­si­li­te­ter, og det vil det­te ho­tel­let bi­dra til, sier Op­gård An­der­sen.

NY HEIS: Al­pin­sen­te­re i Al­ta, som har måt­tet hol­de stengt len­ge grun­net en varm vin­ter, kun­ne for­ri­ge helg en­de­lig åpne bak­ken. I år har an­leg­get in­ves­tert i ny mo­tor og gear­kas­se på ski­hei­sen. (Arkivfoto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.