PR på tysk tv Fan­tas­tisk pro­fi­le­ring på det tys­ke mar­ke­det.

Pa­eska­tun og Juhls fikk fan­tas­tisk PR på tysk tv.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rolf Ed­mund Lund [email protected]­ta­pos­ten.no

Det er den of­fent­li­ge tys­ke tv-ka­na­len Nord­de­ut­scher Rund­funk (NDR) som har va­ert på rundt­tur for å fin­ne det bes­te i Nor­den. Ned­slags­fel­tet til ka­na­len er i Nord-tys­land, som Ham­burg, Nie­der­sach­sen, Meck­len­burg-vorpom­mern og Sch­leswig-hol­stein, men bil­de­ne vi­ses gjer­ne i de and­re del­sta­te­ne også. Det kan bety mil­lio­ner av tv-se­ere.

– Vel­dig nys­gjer­ri­ge

– Tys­ker­ne er vel­dig nys­gjer­ri­ge på spe­si­elt det som skjer i Nord-nor­ge, in­klu­dert hur­tig­ruta. Det­te var fan­tas­tis­ke bil­der som jeg tror har ef­fekt, sier Tan­ja Hand­ke i North Ad­ven­tu­re og tu­rist­in­for­ma­sjo­nen i Al­ta. Hun er selv tysk og har inn­gå­en­de kjenn­skap til det tys­ke mar­ke­det. – De sy­nes det er ekso­tisk og an­ner­le­des, på­pe­ker Tan­ja.

I pro­gram­met gjes­ter de spen­nen­de de­sti­na­sjo­ner, både i Tromsø, Ham­mer­fest, Al­ta og Kau­to­kei­no. – Jeg sy­nes de had­de en flott por­trett av Re­gi­ne Juhls på tysk. Pa­eska­tun fikk også vist seg fra sin bes­te si­de, sier Hand­ke.

Var et stort mar­ked

På Pa­eska­tun har de også en tysk an­satt i Tom­my Da­fer­ner, som kan språ­ket og men­ta­li­te­ten. Det er til god hjelp for all­tid en­ga­sjer­te Trond Stri­feldt. – En gang var mar­ke­det for Al­ta­ski­fer stort i Tysk­land. Kan­skje det­te mar­ke­det tar seg opp igjen der etter hvert. Al­ta­ski­fe­ren må mar­keds­fø­res som en eks­klu­siv stein. Det nyt­ter ikke å slåss mot bil­lig im­port­stein fra ut­lan­det, på­pe­ker Stri­feldt, som prøv­de sak­sa og skrøyt hem­nings­løst av nord­lys­for­hol­de­ne på tysk tv. – Jeg kan jo med stolt­het for­tel­le dem at vi har ver­dens bes­te ski­fer og in­gen sier meg imot per dags dato. Ko­b­ler man enda nord­ly­set sam­men med ski­fe­ren, så kan den bli enda mer eks­klu­sivt, hå­per Stri­feldt.

Bes­te se­song noen­sin­ne

At Pa­eska­tun får god mar­keds­fø­ring set­ter han pris på, men pri­ma­ert sy­nes han det er hyg­ge­lig å kun­ne vi­dere­for­mid­le his­to­ri­en om ski­fer­na­e­rin­gen og hvil­ken be­tyd­ning den har hatt og enda har for Al­ta. – Sam­ti­dig er jo vin­ter- og nord­lys­tu­ris­me skik­ke­lig på gang. Den­ne se­son­gen blir den bes­te for oss, noen­sin­ne, sier Stri­feldt.

De fles­te hus­ker be­sø­ket til BBC og Jo­an­na Lum­ley i 2008, der nord­ly­set var ho­ved­at­trak­sjo­nen. Det fikk enorm ef­fekt og rene nord­lys­fe­be­ren, spe­si­elt i Stor­bri­tan­nia. Si­den har spe­si­elt Tromsø gjort det skarpt. Man­ge for­ven­ter at det sam­me kan skje i Finn­mark. – Tv-bil­der be­tyr sva­ert mye, det har vi jo mer­ket med cruise­tu­ris­ter. Vi må for­tel­le dem hvor­for Al­ta har nav­net Nord­lys­byen, sier Tan­ja Hand­ke.

Har best for­hold

I Ndr-pro­gram­met slip­per Stri­feldt til med nyt­tig in­for­ma­sjon, men også PR som kan fun­ge­re. Han for­tel­ler se­er­ne at Al­ta har de al­ler bes­te for­hol­de­ne for nord­lys og pe­ker mot him­me­len der det grøn­ne skja­e­ret plei­er å vand­re over ski­fe­ren.

– Det er jo sant. Vi har fan­tas­tis­ke for­hold i Al­ta, sier Stri­feldt. SLO TIL: Trond Stri­feldt på Pa­eska­tun svei­pet løs på blok­ka til aere for tys­ke tv-se­ere. (Foto: NDR)

Hand­ke for­tel­ler at tys­ker­ne blir fa­sci­nert av na­tu­ren og det nors­ke. Det er rene pa­ra­di­set. – Da vi dro på fe­rie «hjem» til Tysk­land med norsk­re­gist­rer­te skil­ter, fikk jeg fle­re gan­ger spørs­må­let: Hvor­for i alle da­ger drar du til Tysk­land på fe­rie, når du kan va­ere i vak­re Nord-nor­ge, var be­skje­den. – Det er også man­ge fle­re tys­ke­re som bor i nord enn dere tror. Det er ikke uten grunn, smi­ler Tan­ja.

JUHLS: Det tys­ke tv-team­et gjes­ter ekso­tis­ke Juhls i Kau­to­kei­no, der de had­de en flott in­ter­vjue med Re­gi­ne Juhls, som for­tal­te om til­bli­vel­sen av sølv­gal­le­ri­et på vid­da. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.