– Skul­le gjer­ne fått igang Kløf­ta

Tor­bjørn Naimak har vist vei i Nord-nor­ge.

Altaposten - - Sidan 1 -

Tor­bjørn Naimak er blitt en godt vok­sen mann med sine 70 år. Nå går han inn pen­sjo­nis­te­nes rek­ker, med en at­test med bare po­si­ti­ve su­per­la­ti­ver for job­ben har lagt bak seg. Selv re­gion­vei­sje­fens sva­ert så prag­ma­tis­ke om­fav­nel­se av bom­pen­ger som mid­del for å få bygd vei­er har han blitt til­gitt, også av de som får ma­re­ritt av å høre or­det bom­pen­ger. – Om jeg har blitt be­skyldt for å va­ere po­li­ti­ker? Nei, det vet jeg ikke, og det har uan­sett ikke brydd meg. Jeg har hele ti­den for­søkt å få fram fag­li­ge av­vei­nin­ger i prio­ri­te­rin­ge­ne av uli­ke pro­sjekt. Mye har hand­let om kost- nytte­ver­di­en, på­pe­ker 70-årin­gen, som har et stort øns­ke for Al­ta: – Bom­pen­ge­de­bat­ten i Al­ta har ut­vik­let seg til å bli by­ens og re­gio­nens svø­pe. Mitt råd er en tverr­po­li­tisk sam­ling for å bli eni­ge om det som må til for å få en by­pak­ke inn i nes­te NTP.

(Foto: Arne Hau­ge)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.