Til kamp mot juks

Mye svart salg av konge­krab­be.

Altaposten - - Nyheter -

Fis­keri­mi­nis­ter Ha­rald T. Nesvik (Frp) vil skjer­pe kon­trol­len med fangst og salg av konge­krab­be og inn­fø­rer nye reg­ler som skal bi­dra til mind­re juks.

For å bi­dra til mind­re juks, bed­re dyre­vel­ferd og bed­re mat­trygg­het har Na­e­rings- og fiskeri­de­par­te­men­tet ved­tatt end­rin­ger i for­skrift om re­gu­le­ring av fangst av konge­krab­be. Det opp­ly­ser de­par­te­men­tet i en presse­mel­ding. – Fangst av konge­krab­be skjer over sto­re om­rå­der, som er vans­ke­li­ge å kon­trol­le­re. Vi vet dess­ver­re at konge­krab­be sel­ges svart. Det har også kom­met mel­din­ger om dår­lig hy­gie­ne og brudd på dyre­vel­fer­den. Der­for kom­mer det nå fle­re inn­stram­min­ger, sier fis­keri­mi­nis­ter Ha­rald T. Nesvik. End­rin­ge­ne in­ne­ba­erer til­tak som skal styr­ke kon­trol­len med om­set­ning av konge­krab­be, sam­ti­dig som om­set­nings­kra­vet for å få full konge­krabbe­kvo­te økes. Fle­re inn­stram­nin­ger kan ven­tes, blant an­net stren­ge­re krav til kjøp og salg av konge­krab­be fra bi­ler el­ler bo­der. Fra og med 1. mai 2019 må sli­ke kjøpe­sta­sjo­ner va­ere god­kjent av Mat­til­sy­net.

Nye krav blir i til­legg inn­ført for bruk av sam­le­tei­ner. Kra­ve­ne in­ne­ba­erer blant an­net reg­ler for ut­for­ming av sam­le­tei­ner, nytt røk­tings­krav og spo­rings­ut­styr på tei­ne­ne. Det vil hel­ler ikke va­ere til­latt å lag­re mer konge­krab­be enn far­tøy­ets kvo­te i tei­ne­ne, el­ler frak­te krab­be­ne i tei­ne­ne. (©NTB)

LOVER KAMP: Fis­keri­mi­nis­ter Ha­rald Tom Nesvik lover kamp mot juks.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.