Ny run­de for trase­valg?

Bon­de Jørn Suhr vil ha om­kamp om mat­jor­da.

Altaposten - - Sidan 1 - Av jar­[email protected]­ta­pos­ten.no Jar­le Mjø­en

Suhr har en av Al­tas mest vel­drev­ne og størs­te går­der, men fryk­ter for fram­ti­den der­som lo­ka­le po­li­ti­ke­re vi­ker unna lov­na­de­ne land­bruks­mi­nis­ter Bård Håkrud har hei­et fram.

– Tra­se­en for av­last­nings­vei­en ble ved­tatt i 2008 og gjen­tatt i areal­pla­nen i 2011. I 10 år har vi levd med usik­ker­he­ten knyt­tet opp til halve «hjemme­jor­da» for går­den. Skal vi kun­ne ut­vik­le går­den må bånd­leg­gin­gen opp­hø­re, kre­ver Suhr og leg­ger til:

– Al­ta kom­mu­ne kan ikke bånd­leg­ge i ge­ne­ra­sjo­ner det som er selve des­ser­ten i land­bruks­jord i Al­ta. En­ten må bånd­he­vin­gen opp­he­ves el­ler så må myn­dig­he­te­ne løse ut jor­da.

Op­ti­mist

Han går inn i 2019 som en stor op­ti­mist med tan­ke på land­bru­ket i Al­ta og Finn­mark. Un­ge fa­mi­li­er er vil­lig til å sat­se fram­ti­den på å bli pro­du­sen­ter av mat. Det nye mo­der­ne land­bru­ket kre­ver imid­ler­tid enor­me in­ves­te­rin­ger, og det er Jørn og man­ge and­re vil­lig til å sat­se.

– Men det er en for­ut­set­ning; at sam­fun­net stil­ler opp og gir vern til dyrk­bar mark, og sa­er­lig god pro­duk­sjons­jord. Jeg fø­ler at man­ge po­li­ti­ke­re ser vik­tig­he­ten av vern av land­bruks­jord, men de må vise at det ikke bare er prat. Tes­ten er om lo­ka­le po­li­ti­ke­re nå vra­ker tra­se­en for av­last­nings­vei­en og sier at det­te er jord vi skal pro­du­se­re mat på, ikke leg­ge un­der ast­falt.

Suhr pe­ker til­ba­ke på høs­tens be­søk av land­bruks­mi­nis­ter Bård Hoks­rud (Frp) på går­den til Geir Ove Manns­verk i Tverrelv­da­len. In­vi­tert hit var også Suhr og bon­de Jo To­re Lam­pe. Suhr be­nyt­tet mu­lig­he­ten til å peke ut det som for han er en ufor­kla­ring gåte; lo­ka­le po­li­ti­ke­re som drøm­mer om en ny E6 fra sen­trum, over Aron­nes og med bru over Alta­elva (re­la­tivt na­er da­gens Al­ta bru).

– Det ble ju­bel hos meg da jeg les­te inn­leg­get fra Fro­de Lin­dal i MDG. Det var et inn­legg nes­ten som jeg kun­ne skre­vet selv, men MDG er ikke ale­ne. Slik jeg tol­ket Hoskrud på mø­tet var hans bud­skap det sam­me; en vei Al­ta ikke vil ha el­ler ikke vil prio­ri­te­re å fi­nan­siere, må ikke va­ere til hin­der for mat­pro­duk­sjo­nen. Når bå­de ord­fø­rer­kan­di­da­te­ne fra Høy­re og Frp, Bjørn Roar Mik­kel­sen og Odd Er­ling Mi­kal­sen hør­te hva Hoks­rud sa, og sam­ti­dig sig­na­li­ser­te at de var enig, går jeg inn i 2019 som en som ser lyst på li­vet som bon­de i Al­ta.

– Ikke kon­klu­dert

Over­for Al­ta­pos­ten av­vi­ser Mi­kal­sen at han og Frp har kon­klu­dert med at tra­se­en for Ny E6/av­last­nings­vei­en over Aron­nes må vis­kes vekk i den kom­men­de areal­pla­nen. Han har imid­ler­tid sig­na­li­sert til plan­ut­val­get i Al­ta kom­mu­ne at po­li­ti­ker­ne i lø­pet av 2019 må av­gjø­re om de vil ha av­last­nings­vei­en lagt over Aron­nes el­ler om det skal sat­ses på opp­da­te­ring med punkt­ut­bed­ring og kryss­løs­nin­ger av E6 fra sen­trum til Kron­stad.

– Det er ab­surd å ha en vei i areal­pla­nen som er av­gjø­ren­de for alt det and­re vi skal ut­vik­le i Al­ta, der­som vi ikke me­ner el­ler tror at vi skal byg­ge vei­en, sier Mi­kal­sen.

Han vil ikke lan­se­re det som noe for­slag, men sier at han per­son­lig ikke er frem­med for å leg­ge et spørs­mål ut til folk i Al­ta om de øns­ker en ny Al­ta­pak­ke. Fot­ut­set­nin­ge­ne må va­ere av­klart; hva den vil gi av for­de­ler, men også hvor stort bom­penge­bi­dra­get skal va­ere.

– Det vil­le va­ere en en­kelt å or­ga­ni­se­re en folke­av­stem­ning i for­bin­del­se med val­get 2019. Det er et så vik­tig spørs­mål at inn­byg­ger­ne bur­de få mu­lig­het til å på­vir­ke av­gjø­rel­sen mer enn bare gjen­nom po­li­ti­ker­ne som vel­ges, slår Mi­kal­sen fast.

– Ikke en­ten el­ler

Gruppe­le­der for Ap, Ole Stei­nar Øst­lyn­gen, sier at han les­te av­skjeds­in­ter­vju­et med Tor­bjørn Naimak i Al­ta­pos­ten med in­ter­es­se. Naimak men­te at bom­pen­ge­de­bat­ten i Al­ta var blitt by­ens svø­pe, og rå­det po­li­ti­ker­ne til tverr­po­li­tisk sam­ling om en løs­ning som kan få av­last­nings­vei­en inn i nes­te NTP. Det be­tyr en ny Al­ta­pak­ke med bom­pen­ger.

– Al­ta tren­ger av­last­nings­vei­en, det tror jeg de fles­te er eni­ge med Naimak om. Er vi po­li­tis­ke rea­lis­ter tar vi imid­ler­tid inn over oss at det ikke er fler­tall ver­ken blant po­li­ti­ke­re el­ler inn­byg­ge­re for at den skal be­ta­les med bom­pen­ger. Der­for for­sø­ker kom­mune­stry­et seg med en light-løs­ning med kryss­ut­bed­rin­ger og punkt­vis end­ring av da­gens E6 for å tak­le tra­fikk­øk­nin­gen. Så får vi se om myn­dig­he­te­ne stil­ler opp og be­ta­ler kost­na­de­ne som tro­lig blir langt mind­re enn de tre mil­li­ar­de­ne hele av­last­nings­vei­en vil kos­te, men li­ke­vel ei reg­ning på man­ge hund­re mil­lio­ner kro­ner, for­kla­rer Øst­lyn­gen.

– Så Ap vil fri­gjø­re bånd­lag­te are­al til av­last­nings­vei­en?

– Så langt er det et en­stem­mig kom­mune­styre­møte som et­ter en sva­ert grun­dig be­hand­ling har ved­tatt hvor av­last­nings­vei­en skal gå. In­gen­ting har til nå rok­ket ved det­te ved­ta­ket. Sam­ti­dig er det ikke noe en­ten el­ler med tan­ke på av­last­nings­vei­en og ut­bed­ring av da­gens E6. Det er et bå­de og. Av­last­nings­vei­en må kom­me. Al­tas ut­vik­ling er av­hen­gig av den, men det er ikke sik­kert at den må va­ere nøy­ak­tig der den er teg­net inn i da­gens areal­plan.

VISKER UT TRA­SE­EN? Bon­de Jørn Suhr me­ner po­li­ti­ker­ne bør fjer­ne tra­se­en for av­last­nigns­vei­en på strek­nin­gen Al­ta sen­trum - Kron­stad i nes­te areal­plan. Suhr hev­der at mi­nis­ter i H-frp-venst­re-re­gje­rin­gen, Bård Hoks­rud, sa det sam­me un­der be­søk i Al­ta høs­ten 2018. Her sam­men med bøn­de­ne Jørn Suhr og Jo To­re Lam­pe. (Foto: Tom Skog­lund)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.