Blar opp for kai-pro­sjekt

Havne­sje­fen for­nøyd med kom­mune­sty­rets klar­sig­nal.

Altaposten - - Sidan 1 -

Av Ki­ta Ei­lert­sen ki­[email protected]­ta­pos­ten.no – Med ny cruise­kai får vi mu­lig­het for å ta inn bå­ter over 300 me­ter. Vi får en mer ef­fek­tiv lo­gis­tikk og cruise­pas­sa­sje­re­ne vil få en de­di­kert kai, sier havne­sjef Chris­ti­an­sen, sva­ert for­nøyd et­ter at kom­mune­sty­ret be­vil­get pen­ger til pro­sjek­te­ring av kai.

Det er man­ge år si­den hav­na så be­ho­vet for en or­dent­lig cruise­kai og kaia har va­ert på saks­kar­tet si­den 2008. Nå er man kom­met na­er­me­re må­let enn noen­gang før. Like før jul be­vil­get kom­mune­sty­ret tre mil­lio­ner til ny crui­se- og fler­bruks­kai.

– Det er vel­dig bra, og det vi­ser at kom­mu­nen er med oss og vil­li­ge til å sat­se, sier havne­sje­fen.

Pen­ge­ne skal gå til pro­sjek­te­ring av kaia, som vil bli en for­len­gel­se av da­gens ma­rine­kai, el­ler Nato-kaia som man­ge kal­ler den. Den en­de­li­ge reg­nin­ga for kaia vil kom­me på om lag 70 mil­lio­ner kro­ner.

– Det­te er så vik­tig nå for­di det kom­mer sta­dig fle­re og stør­re cruise­bå­ter, og den kaia vi har er ikke eg­net til å ta imot dem. Lo­gis­tik­ken ut og inn med bus­ser er ikke bra, det er blan­ding av gods og myke tra­fi­kan­ter, og så lig­ger den litt i vei­en for fly­plas­sen. Det mang­ler også gode fa­si­li­te­ter for å kvit­te seg med av­fall, spe­sial­av­fall, grå­vann, og mu­lig­he­ter for land­strøm, med mer, for­kla­rer han.

– Var vik­tig nå

Ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen sier det var vik­tig å imøte­kom­me havne­sty­ret med de­res øns­ke om en snar­lig løs­ning. – I bud­sjett og øko­nomi­plan flyt­ter vi der­for råd­man­nens be­vilg­ning fra 2021 til 2019. Vi har en crui­se­na­e­ring i Al­ta som er dyk­tig og som sta­dig tar nye an­de­ler. Vi øns­ker å va­ere i for­kant, og til­rette­leg­ge for økt cruise­tra­fikk, sier ord­fø­re­ren.

Hun sier de vil kom­me til­ba­ke til fi­nan­sie­ring av selve kaia.

– Det­te er vik­tig og det er rik­tig. Det hand­ler om å ten­ke frem­tids­ret­tet i for­hold til å ut­vik­le na­e­rings­liv og tu­rist­na­e­rin­ga i Al­ta, sier hun.

Uli­ke løs­nin­ger

Opp gjen­nom åre­ne har det va­ert dis­ku­tert fle­re løs­nin­ger, som flyte­kai og for­len­gel­se av da­gens ter­mi­nal­kai. Men si­den cruise­ski­pe­ne kan kom­me i kon­flikt med inn­fly­ging og ut­vi­del­se av rulle­ba­nen, har man valgt å flyt­te den til ma­rine­kaia.

– Vi har gjort en del for­ar­beid og for­pro­sjek­ter opp gjen­nom åre­ne, og sett på mu­li­ge løs­nin­ger. Vi har endt opp med at å for­len­ge ma­rine­kaia er den bes­te, sier han.

Sam­ti­dig har man ter­mi­nal­kaia, som kan bru­kes om det kom­mer to skip sam­ti­dig.

Bus­ser og av­fall

Pla­nen er å ut­vi­de da­gens kai, men også å fyl­le på 30.000 ku­bikk i sjø­en for å lage opp­stil­ling for 20-25 bus­ser. Det skal også la­ges mu­lig­het for å kvit­te seg med grå­vann, av­fall og søp­pel.

– Selve kaia blir dob­belt så lang som idag, og kob­let til land i beg­ge en­der, for­tel­ler Chris­ti­an­sen.

Det blir en pele­kai – stå­en­de på pe­ler i sjø­en.

– Nå skal vi først kom­me igang med pro­sjek­te­rin­ga. Det­te blir vel­dig bra, tror havne­sje­fen.

Ut­byg­ging av cruise­kai er for­ank­ret i kom­mu­na­le stra­te­gi­er og pla­ner, i kom­mune­pla­nens sam­funns­del «Al­ta vil 2015 - 2027» og i na­e­rings­po­li­tisk hand­lings­plan. Kom­mune­sty­ret vil se­ne­re fin­ne 70 mil­lio­ner kro­ner til byg­ging av selve kaia.

LYSNING FOR NY KAI: En­de­lig kan havne­sjef Hans Roar Chris­ti­an­sen se frem mot en egen cruise­kai som kan ta imot de sto­re cruise­ski­pe­ne. (Ar­kiv­foto: Ki­ta Ei­lert­sen)

NY KAI: En for­len­gel­se av da­gens ma­rine­kai og ut­fyl­ling i Buk­ta gjør at også Al­ta kan ta imot sto­re cruise­skip i frem­ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.