Pris­sjokk på by­bus­sen

Re­ak­sjo­ne­ne lar ikke ven­te på seg.

Altaposten - - Sidan 1 -

Av Han­ne Lar­sen han­[email protected]­ta­pos­ten.no Had­de du som nytt­års­for­sett å be­gyn­ne å bru­ke kol­lek­tiv­trans­port kan du få deg en over­ras­kel­se. Pri­sen for en en­kelt­bil­lett er nem­lig økt kraf­tig: fra 25 til 40 kro­ner, i 2019.

– Ja, det stem­mer og det hand­ler om øko­nomi­plan­ar­bei­det før jul, hvor en øk­ning på buss­bil­let­te­ne for å sal­de­re bud­sjet­tet var et av for­sla­ge­ne som ble lagt frem. Det­te ble da også ved­tatt av po­li­ti­ker­ne, sier as­sis­te­ren­de sam­ferd­sels­sjef i Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne, Jør­gen Blix, til Al­ta­pos­ten.

65 kro­ner

Bru­ker du kort el­ler kon­tan­ter, og kjø­per bil­lett om­bord i bus­sen el­ler på hur­tig­bå­te­ne el­ler fer­ge­ne til Sne­la­nia, får du et om­bord­til­legg på 25 kro­ner. Det vil si at du for en en­veis­bil­lett med bus­sen må ut med 65 kro­ner. Det­te gjel­der ikke for by­bus­sen, der det kun er mu­lig å bru­ke app el­ler sms. Må­neds­kort vil bli bil­li­ge­re enn en­kelt­bil­let­ter, mens ung­doms­pri­ser og hon­nør har en mo­de­rat pris­øk­ning.

Kraf­ti­ge re­ak­sjo­ner

Re­ak­sjo­ne­ne fra folk har ikke latt ven­te på seg et­ter at pris­øk­nin­gen ble kjent via Face­bo­ok i går. På «Opp­slags­tav­la i Al­ta» hag­ler det med mer el­ler mind­re sar­kas­tis­ke kom­men­ta­rer:

«By­buss pri­ser i Al­ta er gått opp fra kr 25 til kr 40, det var ikke lite til pris­stig­ning?». «Det er for å få fle­re til å ta bus­sen».

«De sli­ter med å få fle­re å ta by­bus­sen, og med den pris­øk­nin­gen blir det nep­pe fle­re».

«Gal­skap i en ver­den der fle­re bur­de ta buss.. hel­dig­vis har pe­riode­bil­lett ste­get med kun 9 kro­ner for stu­dent, hon­nør og barn».

– Kan vink­les po­si­tivt

Tom­my Berg (SV) er nest­le­der i ho­ved­ut­val­get for kul­tur og sam­ferd­sel på fyl­kes­tin­get. Han for­sva­rer hard­nak­ket pris­øk­nin­gen.

– Det er svin­dyrt å dri­ve med sam­ferd­sel i et fyl­ke som Finn­mark og for å hol­de bud­sjet­tet fly­ten­de er vi nød å ta grep. Det­te er et av dem. Pri­se­ne i Finn­mark har dess­uten len­ge lig­get la­ve­re enn i sam­men­lign­ba­re fyl­ker og nå jus­te­rer vi oss na­er­me­re de and­re fyl­ke­ne. Med tan­ke på at vi fra 2020 er sam­men­slått med Troms, vil­le pri­se­ne tro­lig blitt end­ret uan­sett fra den tid, sier Berg, som på stå­en­de fot ikke kan si hvor mye de ten­ker at de kan spa­re ved å øke

bil­lett­pri­se­ne.

– I Al­ta har man over fle­re år for­søkt å få fle­re til å ta bus­sen. De­re er ikke redd for at det­te vil føre til at det blir ennå faer­re som tar bus­sen

og at vin­nin­ga går opp i spin­nin­ga?

– Hvis man vel­ger å vink­le det slik, så kan det jo føre til det, sier Berg, som me­ner at der­som Al­ta­pos­ten ikke vink­ler pris­øk­nin­gen som noe ne­ga­tivt, så vil det ha be­tyd­ning for om folk vel­ger å bru­ke bus­sen el­ler ikke.

– Ja, media har stor makt, sier fyl­kes­po­li­ti­ke­ren, som sier at man

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.