Førs­te dag med ny fyl­kes­mann

Altaposten - - Nyheter -

16 fyl­kes­menn har ved års­skif­tet blitt til 10. Blant an­net had­de Val­gerd Svar­stad Haug­land sin førs­te dag som fyl­kes­mann for Oslo og Vi­ken, et­ter sam­men­slå­in­gen av de tid­li­ge­re em­be­te­ne Øst­fold, Bus­ke­rud og Oslo og Akers­hus.

– Jeg gle­der meg til å kom­me i gang med det nye em­be­tet. Fag­av­de­lin­ge­ne har al­le­re­de etab­lert et godt sam­ar­beid, og vi vil byg­ge på det bes­te fra hvert av de tre em­be­te­ne, sier fyl­kes­mann Svar­stad Haug­land.

Lan­dets størs­te

Det nye em­be­tet blir lan­dets de­si­dert størs­te, med na­er 600 an­sat­te. Na­er 1,9 mil­lio­ner men­nes­ker bor i re­gio­nen, noe som til­sva­rer mer enn en tre­del av Nor­ges be­folk­ning. Hoved­sete for det nye em­be­tet er Moss, men det skal også va­ere kon­tor­ste­der i Dram­men og Oslo. Svar­stad Haug­land ber om for­stå­el­se for at ikke alt kom­mer til å va­ere på plass fra førs­te dag.

– Det er ikke tvil om at vi står over­for sto­re ut­ford­rin­ger når tre or­ga­ni­sa­sjo­ner nå skal bli én, sier hun.

Fle­re sam­men­slå­in­ger

Fra 1. ja­nu­ar er em­be­te­ne i Horda­land og Sogn og Fjor­da­ne slått sam­men til Fyl­kes­man­nen i Vest­land, mens em­be­te­ne i Hed­mark og Opp­land er blitt til Fyl­kes­man­nen i Inn­lan­det. De tid­li­ge­re em­be­te­ne i Troms og Finn­mark har blitt til Fyl­kes­man­nen i Troms og Finn­mark, og Vest­fold og Tele­mark har blitt slått sam­men til Fyl­kes­man­nen i Vest­fold og Tele­mark. Fra sam­me dato har Fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-ag­der byt­tet navn til Fyl­kes­man­nen i Ag­der. I Nord­land had­de Tom Kato Karl­sen sin førs­te ar­beids­dag som fyl­kes­mann ons­dag.

(©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.