Dømt for å ha tvun­get mann na­ken ut i elva

41-åring må sone ett år og tre må­ne­der i feng­sel.

Altaposten - - Nyheter - Av Astrid Krogh [email protected]­ta­pos­ten.no

Man­nen ble dømt to­talt 16 punk­ter, men mye av dom­men om­hand­ler en spe­si­ell epi­so­de, som fant sted i sep­tem­ber 2018.

41-årin­gen skal ha slått en an­nen mann en el­ler fle­re gan­ger i an­sik­tet, bedt om å få alt han had­de i lom­me­ne og tatt mo­bil­te­le­fo­nen hans. De­ret­ter tvang han for­na­er­me­de til å kle av seg og bade i en elv, hvor­på han tok man­nens ei­en­de­ler fra buk­sen. Bå­de pass, bankort, kode­brik­ke, nøk­ler med mer.

Han tru­et så med yt­ter­li­ge­re vold, tok han med seg i bi­len og kjør­te til en mini­bank. Der for­søk­te han å ta ut pen­ger fra man­nen kon­to.

For­na­er­me­de had­de imid­ler­tid opp­gitt feil kode og kom seg unna mens til­tal­te var i ban­ken.

Til­tal­te for­klar­te i ret­ten at for­na­er­me­de skyld­te han fle­re tu­sen kro­ner og det var dis­se pen­ge­ne han vil­le ha tak i. Et vit­ne for­klar­te at han ikke var sik­ker på om for­na­er­me­de had­de va­ert ute i elva, men ret­ten var ikke i tvil, iføl­ge doms­pa­pi­re­ne.

– Ret­ten ser det slik at det også er for­ned­ren­de for for­na­er­me­de å bli tvun­get til å kle seg na­ken før han ble tvun­get ut i elva. Dis­se for­hol­de­ne er, et­ter ret­tens syn, sam­let sett al­vor­li­ge. I skjer­pen­de ret­ning leg­ger ret­ten også vekt på at for­na­er­me­de mot sin vil­je ble holdt til­ba­ke i bi­len i fle­re ti­mer.

Slo sin egen bror

Man­nen var også til­talt for å ha slått sin egen bror med knyt­tet hånd i an­sik­tet. Til­tal­te for­klar­te at han had­de klap­set til han for å roe han ned, noe også bro­ren for­klar­te.

En po­liti­be­tjent vit­net i sa­ken, da de var til­kalt til adres­sen på grunn av mel­ding om uro. Be­tjen­ten for- klar­te i ret­ten at han så sla­get og at det var med knyt­tet hånd.

– På den­ne bak­grunn har ret­ten fun­net det be­vist ut­over en­hver ri­me­lig og for­nuf­tig tvil at til­tal­te har for­holdt seg som be­skre­vet i til­ta­len, og at han har hand­let for­sett­lig.

Rus­kjø­ring

Ved fire for­skjel­li­ge an­led­nin­ger kjør­te man­nen i rus­på­vir­ket til­stand på uli­ke ste­der i Al­ta, en­ten med bil el­ler snø­sku­ter. Man­nen ble også dømt for fle­re til­fel­ler for bruk av nar­ko­ti­ka.

Som føl­ge av de for­skjel­li­ge for­hol­de­ne han ble dømt for ila ting­ret­ten han en feng­sels­straff på ett år og tre må­ne­der. Man­nen må også be­ta­le en bot på 5.000 kro­ner, og mis­ter fø­rer­ret­ten for all­tid.

Grun­net dår­lig øko­no­mi slip­per man­nen imid­ler­tid unna saks­om­kost­nin­ger.

Dom­men er ikke retts­kraf­tig, og kan an­kes til Hå­lo­ga­land lag­manns­rett.

DØMT: Man­nen må sone ett år og tre må­ne­ders feng­sel for en rek­ke lov­brudd. (Il­lust­ra­sjons­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.