Brøt lo­ven

Kau­to­kei­no kom­mu­ne lo­ver bot og bed­ring for Joar Ei­ra Ras­dal.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Ki­ta Ei­lert­sen ki­[email protected]­ta­pos­ten.no

– Det er på­vist lov­brudd. Li­ke­vel sy­nes vi ikke kom­mu­nen gjør nok for å sik­re for­svar­li­ge tje­nester til Joar, sier Astrid Ras­dal Ke­mi, Joars søs­ter og gode hjel­per.

Joar Ei­ra Ras­dal ble al­vor­lig hjerne­ska­det et­ter en tra­fikk­ulyk­ke i 2003 og har som føl­ge av ulyk­ken stort hjelpe­be­hov. Han mis­tet i 2016 de­ler av sine ytel­ser fra Kau­to­kei­no kom­mu­ne, da kom­mu­nen kut­tet i time­tal­let til bru­ker­styrt per­son­lig as­sis­tent (BPA), fra 15 til 8 ti­mer dag­lig.

Joar an­ket sa­ken til kom­mu­nen som opp­rett­holdt ved­ta­ket. De­ret­ter ble sa­ken kla­get inn til Fyl­kes­man­nen, men tross kla­gen ble ikke time­tal­let økt, noe hel­ler ikke Fyl­kes­man­nen støt­tet.

Høs­ten 2018 opp­ret­tet imid­ler­tid Fyl­kes­man­nen i Finn­mark til­syns­sak mot Kau­to­kei­no kom­mu­ne et­ter en ny kla­ge di­rek­te til Fyl­kes­man­nen. 29. no­vem­ber kom «dom­men». Fyl­kes­man­nen i Finn­mark me­ner Kau­to­kei­no kom­mu­ne har be­gått lov­brudd.

– Det er på­vist lov­brudd som vi­ser at kom­mu­nen har brutt for­svar­lig­hets­kra­vet i helse- og om­sorgs­tje­neste­lo­ven pa­ra­graf 4-1 og at kom­mu­nens or­ga­ni­se­ring av tje­neste­til­bu­det ikke sik­rer for­svar­lig­het. Vi har hele ti­den sagt at det­te er me­get al­vor­lig og er be­kym­ret for Joar, men ser ty­de­lig at hver­ken råd­mann Kent Va­lio el­ler virk­som­hets­le­der Kent Ailu Ha­et­ta tar sitt an­svar og gjør noe med sa­ken, sier Astrid Ras­dal Ke­mi. – De har full pa­nikk. De har hatt møte med oss. De ar­ran­ger­te epi­lep­si­kurs i hui og hast, men ru­ti­ne­ne er ikke på plass. De job­ber nå for har­de li­vet for å få ting på plass. Men det er ikke sik­kert Fyl­kes­man­nen går med på det, sier Ras­dal Ke­mi.

Kom­mu­nal­le­de­ren på­pe­ker imid­ler­tid at ru­ti­ner for den per­son­li­ge as­sis­ten­ten er det bru­ke­ren selv som er ansvarlig for å få på plass.

– Ikke blitt bed­re

Joars søs­ter sy­nes ikke at til­bu­det har blitt noe bed­re. Un­der­veis har de til og med skre­vet mail til hele kom­mune­sty­ret. Hun sy­nes ikke det blir gjort nok for bro­ren. Astrid me­ner bro­ren blir iso­lert når han bare får as­sis­tent på dag­tid. som vi­ser til ved­ta­ket og til­del­te ti­mer, som bru­ke­ren selv kan for­de­le og dis­po­ne­re, også på kvelds­tid, iføl­ge Ha­et­ta.

Han sier de har gitt til­bud om privat Bpa-ak­tør med spiss­kom­pe­tan­se, men at det­te har blitt tak­ket nei til av bru­ke­ren.

Til­lits­svikt

Astrid Ras­dal Ke­mi sier de ikke har til­lit til kom­mu­nen len­ger:

– De har ikke god nok kom­pe­tan­se i Kau­to­kei­no, fra­skri­ver seg an­sva­ret og har ikke over­sikt over dia­gno­sen, sier hun

– I tre år har vi slåss mot kom­mu­nen og ennå har vi ikke kom­met noen vei. Vi har ikke til­lit til kom­mu­nen len­ger og Joar helse er svek­ket enda mer av alt det­te, sier hun.

Hun tror kut­tet i 2016 kom som føl­ge av øko­no­mis­ke inn­spa­rin­ger da kom­mu­nen var på Ro­ba­ek-lis­ta, en be­grun­nel­se som ikke er lov å bru­ke i slike sa­ker.

På­stan­den fra Joars søs­ter til­bake­vi­ses av kom­mu­nal­le­de­ren.

Bed­re i Al­ta

I lø­pet av den­ne ti­den har Joar byt­tet fast­le­ge til Al­ta, og de fø­ler de får bed­re opp­føl­ging gjen­nom helse­ve­se­net. Han bor imid­ler­tid fort­satt i Kau­to­kei­no.

– Joar har nå blitt tatt inn igjen på UNN og skal få ny run­de med kart­leg­ging og un­der­sø­kel­ser, og opp­føl­ging hos nev­ro­log, sier Ras­dal Ke­mi.

Hun for­tel­ler at de vur­de­rer å sak­søke kom­mu­nen for det de me­ner den har på­ført bro­ren.

Men hun hå­per at det kan fin­nes en god løs­ning for Joar i Kau­to­kei­no. Det er nem­lig der han vil bo.

– Joar har sitt liv der, er født og opp­vokst der, har fa­mi­lie og ven­ner. Og ikke minst de fem rei­ne­ne sine. Det er rei­nen som hol­der han oppe, sier Astrid Ras­dal Ke­mi.

Øns­ker løs­ning

Kent Ailo Ha­et­ta i Kau­to­kei­no kom­mu­ne sier at de også er in­ter­es­sert i å fin­ne en god løs­ning nå, og få ting på plass.

– Si­den det er så stor mis­nøye med det til­bu­det Kau­to­kei­no kom­mu­ne gir bru­ke­ren, har vi be­stemt oss for å hen­te inn hjelp uten­fra for å ut­re­de be­ho­vet på nytt. Der­for har vi bedt Ha­bi­li­te­rings- og re­ha­bi­li­te­rings­team i Finn­marks­syke­hu­set om bi­stand til å ut­re­de hans be­hov, sier Ha­et­ta.

(Ar­kiv­foto)

Det­te til­bake­vi­ses av kom­mu­nal­le­de­ren, HJELPE­BE­HOV: Joar Ei­ra Ras­dal som ble hardt ska­det i en tra­fikk­ulyk­ke for fem­ten år si­den, har sto­re be­hov for hjelp fra kom­mu­nen.

FORTVILER: Astrid Ras­dal Ke­mi har fått Fyl­kes­mann­nens støt­te i at til­bu­det til bro­ren må bli bed­re. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.