Fryk­ter pris­hopp gir faer­re bru­ke­re og dår­li­ge­re til­bud

Buss­bru­ke­re over hele fyl­ket stei­let over pris­hop­pet på bil­let­te­ne. To­ve Ag­nes Ut­si er en av de som nå vur­de­rer al­ter­na­ti­ver til buss.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Han­ne Larsen han­[email protected]­ta­pos­ten.no

– Det var førs­te da­gen min på bus­sen i går et­ter jul og jeg tenk­te: «Åj, det var litt av et hopp». Had­de de nøyd seg med en fem­mer, slik at pri­sen ble 30 kro­ner, så had­de jeg ikke rea­gert i det hele tatt, men 15 kro­ner øk­ning hver vei, det sy­nes jeg var vel­dig mye. Jeg vet ikke om man har slike hopp el­lers i sys­te­met, sier Ut­si.

Pre­sis og varm

Al­ta­pos­ten tref­fer den mor­gens­fris­ke pas­sa­sje­ren på ring­bus­sen i Tverrelv­da­len 07.18 fre­dag mor­gen. Da har bus­sen va­ert inn­om Roms­dal og pluk­ket opp Ut­si på vei­en ned, før den kjø­rer gjen­nom Søn­vis­mo­en, hvor bus­sen er helt i rute.

– Jeg er kjempe­for­nøyd og hå­per til­bu­det iva­re­tas, sier Ut­si, som har fun­net seg godt til ret­te i den var­me bus­sen.

Man­ge for­de­ler

Hun tar bus­sen til jobb fle­re gan­ger i uka. Grun­nen er en­kel:

– Det er et fan­tas­tisk til­bud. Du slip­per å star­te bi­len, du slip­per å par­ke­re nede i sen­trum, du slip­per å skra­pe bi­len når du skal hjem og i til­legg er det miljø­venn­lig. Fle­re bur­de tatt bus­sen, sier Ut­si, som er førs­te pas­sa­sjer den­ne mor­ge­nen. Bus­sen fra Tverrelv­da­len tar en li­ten sving inn­om Asp­myra i Sa­ga for å ta på pas­sa­sje­rer der, før den kjø­rer via Aron­nes og opp til sen­trum. Som Al­ta­pos­ten al­le­re­de har skre­vet har gikk prisene på kol­lek­tiv­tra­fikk til va­ers sam­men med nytt­års­ra­ket­te­ne i 2019. Og det er en­kelt­bil­let­ten på buss­pri­sen som har fått folk til å stei­le. For å sal­de­re bud­sjet­tet har fyl­kes­tin­get før jul valgt å øke bil­lett­pri­sen fra 25 til 40 kro­ner en vei. Må­neds­kort er en mu­lig­het til å slip­pe bil­li­ge­re unna, hvis man bru­ker bus­sen ofte. Det kos­ter 718 kro­ner. Folke­helse­ko­or­di­na­tor i Al­ta kom­mu­ne, Gjermund Abra­ham­sen Wik, har job­bet iher­dig med å få alta­va­e­rin­ger til å om­fav­ne buss og syk­kel kon­tra bil. Han sa til Al­ta­pos­ten ons­dag at han fryk­ter at år med hold­nings­ar­beid kan gru­ses som føl­ge av det kraf­ti­ge pris­hop­pet.

I tenke­bok­sen

Ut­si fra Tverrelv­da­len er et be­vis på at nett­opp det­te kan skje.

– Jeg må inn­røm­me at jeg er i tenke­bok­sen nå. Skal jeg snak­ke med ven­ner om å sam­kjø­re, skal jeg be­gyn­ne å ta bi­len mer igjen el­ler skal jeg kjø­pe må­neds­kort. Man tvin­ges jo til å ten­ke gjen­nom hvor­vidt man kan bru­ke bus­sen så mye at må­neds­kort løn­ner seg. Men jeg ten­ker ikke bare på meg selv, men de som er av­hen­gi­ge av bus­sen, men som ikke bru­ker den så mye til at et må­ned­sort vil løn­ne seg. Jeg sy­nes det bur­de va­ert mu­lig­het til å be­nyt­te en­kelt­rei­ser uten å få sjokk, noen tar jo bus­sen bare fra sen­trum til Aron­nes, på­pe­ker hun.

Sam­kjø­re bus­se­ne?

Ut­si sy­nes det er mer­ke­lig at ikke po­li­ti­ker­ne har sett på om det fin­nes and­re må­ter å spa­re på.

– Slik det har va­ert i Da­len så går skole­bus­sen og ring­bus­sen nes­ten rett et­ter hver­and­re på etter­mi­da­gen. Nes­ten uten pas­sa­sje­rer. Had­de det ikke va­ert mu­lig­het for å sam­kjø­re ak­ku­rat den ruta? Det må jo kos­te mye i driv­stoff. Noen gan­ger er det to sto­re bus­ser. Det er jo pen­ger rett ut i luf­ta, sier To­ve, som lu­rer på hvor gjen­nom­tenkt pris­øk­nin­ga har va­ert.

Stort sprang

Det sam­me lu­rer Lai­la Si­vert­sen på. Hun bor også i Tverrelv­da­len og har va­ert en iv­rig buss­bru­ker si­den ring­bus­sen be­gyn­te å kjø­re gjen­nom byg­da for to år si­den.

– Jeg sy­nes pris­øk­nin­ga var drøy og jeg lu­rer på hva jeg skal gjø­re nå, med­gir Si­vert­sen, som bru­ker bus­sen til jobb om­lag tre da­ger i uka. Lai­la har va­ert sva­ert fornøyd med det økte til­bu­det til Tverrelv­da­len, men sier sam­ti­dig at hun sav­ner en buss som går hjem fra sen­trum mel­lom halv tolv og fire.

– Der er det et stort sprang, sier hun.

Vare­po­ser på bus­sen

To­ve Ag­nes Ut­si tror man­ge ikke har re­flek­tert over for­de­le­ne med å ta bus­sen.

– Nei, man­ge har nok ikke det, men det er klart at for meg er det vel­dig lett som bor så na­ert vei­en og som skal rett til sen­trum.

– Hva når du skal hand­le?

– Det er in­gen pro­blem, om du ikke skal stor­hand­le da. Men å svip­pe inn­om Kiwi, Re­ma el­ler Bunn­pris og ta to po­ser med på bus­sen er helt upro­ble­ma­tisk, sier Ut­si, som minner om at en bil­lett gjel­der 1 time og 30 mi­nut­ter.

– Jeg hø­rer om de som brin­ger i barne­ha­gen og be­nyt­ter seg av

Jeg sy­nes det bur­de va­ert mu­lig­het til å be­nyt­te en­kelt­rei­ser uten å få sjokk. To­ve Ag­nes Ut­si

en og sam­me bil­lett. Bil­let­ten kan knyt­tes til alle bus­se­ne, både ring­buss og skole­buss, sier hun. Øl et­ter job­ben For Tverrelv­da­lens del går sis­te buss fra sen­trum klok­ken 22.23 og er i Øv­re Tverrelv­da­len 22.56.

– Det er en fin an­led­ning til å kun­ne gå på ki­no, el­ler gå ut å ta seg en mat­bit og en øl et­ter jobb, for de som øns­ker det. Man­ge ung­dom­mer bru­ker også bus­sen til og fra tre­ning, men det bur­de va­ert enda fle­re. Så jeg vil bare si pluss, pluss for bus­sen, men til en pris folk kan hans­kes med. Ut­si sti­ger tørr­skodd ut av bus­sen på sen­trum klok­ken 07.50 og til­føy­er smi­len­de:

– Ja, en kon­se­kvens av å ta bus­sen er kan­skje at du blir mer pre­sis på job­ben også.

(Foto: Han­ne Larsen)

VARMT OG GODT: To­ve Ag­nes Ut­si ko­ser seg i den var­me bus­sen, men vur­de­rer om hun har råd å fort­set­te med «luk­su­sen» et­ter at prisene føk i va­e­ret på ny­året.

(Foto: Han­ne Larsen)

– PÅ GJENSYN: To­ve Ag­nes Ut­si tak­ker sjå­før Mag­ne for tu­ren på buss-sta­sjo­nen på sen­trum. Begge hå­per folk vil fort­set­te å ta bus­sen et­ter pris­øk­nin­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.