2.500 kun­der ram­met av strøm­feil

Altaposten - - Nyheter -

Fem-seks mi­nut­ter med for høy spen­ning fikk kon­se­kven­ser. Trøb­bel i net­tet før­te til ska­der på elek­trisk ut­styr hos rundt 2.500 kun­der. – Tirs­dag 18. de­sem­ber klok­ken halv seks på mor­ge­nen le­ver­te Stat­nett for høy spen­ning til oss over de­res trans­for­ma­tor i Rai­pas. Den høye spen­nin­gen var­te i fem-seks mi­nut­ter, og kun­der opp­lev­de at de fikk opp­til 300 Volt inn på sin in­stal­la­sjon. Det nor­ma­le er 230 Volt, skri­ver Al­ta kraft­lag i en presse­mel­ding.

Om­rå­de­ne Elve­bak­ken til Ny­voll, in­klu­dert Tverrelv­da­len, Kais­ku­ru og Rai­pas var ram­met. Fle­re for­skjel­li­ge ty­per elek­trisk ut­styr ble slått ut.

– Vi tror at fle­re kan ha fått ska­der, og det er vik­tig at det­te blir meldt inn så snart som mu­lig, sier nett­sjef Ro­nald Mjø­en i kraft­la­get.

Da hen­del­sen var et fak­tum ba Kraft­la­get folk om å ta kon­takt med sitt for­sik­rings­sel­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.