Nytt funn

Altaposten - - Nyheter -

Tors­dag mor­gen meldte olje­sel­ska­pet Vår Ener­gi (etab­lert et­ter fu­sjo­nen av ENI Nor­ge AS og Point Resources AS, red. anm) om fun­net de har gjort sam­men med part­ner Equi­nor. Fun­net er gjort i pro­spek­tet Go­liat West. Es­ti­ma­tet til­si­er at fun­net lig­ger sted mel­lom 4,4 og 13,8 mil­lio­ner fat ut­vinn­ba­re olje­ekvi­va­len­ter. En tan­ke er å kob­le fun­net opp mot Go­liat-fly­te­ren. Det sam­le­de res­sur­s­es­ti­ma­tet run­der med det­te 200 mil­lio­ner fat, skri­ver E24.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.