Sjakk i skud­det

Vin­jar Ham­ma­ri er blant unge ta­len­ter som sy­nes sjakk er kult.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rolf Ed­mund Lund [email protected]­ta­pos­ten.no

Vin­jar med flott re­sul­tat i NM i hur­tig- og lyn­s­jakk.

Sjakk er i skud­det som ald­ri før, mye tak­ket va­ere Mag­nus Carl­sen. Elite­lag i Al­ta og en ny in­ter­na­sjo­nal mes­ter (se un­der) hjel­per også på.

Bed­re på stra­te­gi

– Jeg dig­ger sjakk for­di man må ten­ke mye og det er bra. Man blir også bed­re på stra­te­gi. Det er vel­dig gøy å vin­ne par­ti­er, sier Vin­jar Ham­ma­ri etter hel­gas mes­ter­ska­pet. En pe­rio­de kjem­pet 12-årin­gen helt i top­pen i klas­sen. Han kom på 43. plass av 132 del­ta­ke­re i klas­sen og tok 5.5 av 10 po­eng – og har ra­ting frem­gang på 48. Det er et vel­dig bra re­sul­tat.

Star­ter opp ons­dag

Han øns­ker fle­re barn og ung­dom vel­kom­men til ak­ti­vi­te­ten. Al­ta Sjakklubb Ung­dom (ASKU) star­ter nem­lig opp igjen med klubb­kvel­den ons­dag i den­ne uken. I bar­ne/ung­doms­klub­ben spil­les det både hur­tig­sjakk og lyn­s­jakk gjen­nom hele vår­en. – Vi har i til­legg til­bud om sjakk­lek og in­struk­sjo­ner på tors­da­ger på Folke­bi­blio­te­ket til de som har lyst til å tref­fe sjakk­bret­tet og and­re sjakk­in­ter­es­ser­te barn litt of­te­re, sier Jørund Grei­brokk i Al­ta sjakklubb.

– Sunt og la­e­re­rikt

Sjakk kan man spil­le i klubb fra 6-7-års­al­der. Men det er også helt greit å star­te der­som man er eld­re. I barne­klub­ben er det barn i ald­re fra 6 til 15 år, noen er helt nye og and­re er godt øvde. – Sjakk er gøy og ut­ford­ren­de for barn og ung­dom og et flott al­ter­na­tivt fri­tids­til­bud som en sunn og la­e­re­rik ak­ti­vi­tet. Vi mø­tes 1-2 gan­ger i uken for å spil­le. Man kan fin­ne mer in­for­ma­sjon på Al­tas Kul­tur­ka­len­der el­ler på Al­ta Sjakklubb Ung­dom sine face­bo­ok si­der, sier Grei­brokk.

Bar­ne og ung­doms­sjakk spil­ler på Thon Ho­tell i 3.etg fra kl 18:0019:00. For ung­dom og voks­ne er det sjakk­ak­ti­vi­te­ter se­ne­re på kvel­den.

IMPONERTE: Vin­jar Ham­ma­ri (12) imponerte i star­ten av NM og end­te på 43.plass av 132 del­ta­ke­re i sin klas­se. (Foto: Ru­ne Ham­ma­ri)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.