Mil­lio­ner til «gras­rota»

Lag og for­enin­ger i Finn­mark får 20 mill.

Altaposten - - Sidan 1 - Rolf Ed­mund Lund og Rei­ulf Grøn­ne­vik [email protected]­ta­pos­ten.no

Lag, for­enin­ger og or­ga­ni­sa­sjo­ner i Finn­mark får 19,8 mil­lio­ner kro­ner av de 649 mil­lio­ne­ne som blir ut­delt for 2018. Na­sjo­nalt er det en øk­ning på 194 mil­lio­ner kro­ner, en so­lid øk­ning som kom­met etter at re­gje­rin­gen he­vet Gras­rot­an­de­len fra 5 til 7 pro­sent.

27.500 spil­le­re

I Finn­mark har 27.513 re­gist­rer­te spil­le­re hos Norsk Tip­ping valgt sine for­mål. 785 lar det dryp­pe inn på kon­to­en til Al­ta IF, som der­med er la­get med størt ut­tel­ling på 637.591 kro­ner. I Al­ta er Bosse­kop UL num­mer to med ut­tel­ling på 429.271 kro­ner.

Idret­ten er den de­si­dert stør­te mot­ta­ke­ren og i Finn­mark er det fle­re idretts­lag som har tro­fas­te støtte­spil­le­re. Kau­to­kei­no IL har for ek­sem­pel hele 312 re­gist­rer­te spil­le­re, som også bru­ker gjen­nom­snitt­li­ge sto­re sum­mer på Norsk Tip­ping. Det gir idretts­la­get hele 469.902 kro­ner.

Hon­nings­våg turn og idretts­for­ening er ikke mye dår­li­ge­re med en ut­tel­ling på 403.917 kro­ner. Bjørne­vatn IL, som har im­po­nert på fot­ball­ba­nen de sis­te åre­ne, tar inn 389.234 kro­ner. Hif/stein tar inn drøyt 320.000 kro­ner.

Dryp­per på kul­tu­ren

25 lag og for­enin­ger som de­fi­ne­rer seg un­der ka­te­go­ri­en kunst og kul­tur i Al­ta fikk 252.500 kro­ner fra Gras­rot­an­del i 2018. De som fikk mest var Tal­vik Brass­band (28.627 kro­ner), Aron­nes­rock­en (27.993 kro­ner), Al­ta mu­sikkorps (21.820 kro­ner), Si­sa kul­tur­sen­ter (20.699 kro­ner) og Tverrelv­da­len sko­le og ung­doms­korps med 19.170 kro­ner. To­talt har lag og for­enin­ger i Finn­mark un­der ka­te­go­ri­en kunst og kul­tur i 2018 fått 1.626.233 kro­ner fra gras­rota. De som fikk mest var Ham­mer­fest mu­sikk­for­ening med 42.033 kro­ner, Ber­le­våg blan­da­kor med 42. 613 kro­ner, Nord­kyn­fes­ti­va­len med 43.782 kro­ner, Gam­vik revy og tea­ter­lag med 53.467, Kir­ke­nes horn­mu­sikk med 80.909 kro­ner, samt Sei­land barne­fes­ti­val med 99.462 kro­ner.

Dyre­vern-støt­te

Man­ge er også opp­tatt av at dyre­vern­or­ga­ni­sa­sjo­nen har gode ramme­be­tin­gel­ser. Som Dyre­be­skyt­tel­sen Finn­mark som er lo­ka­li­sert i Al­ta, der ut­tel­lin­gen var på over 320.000 kro­ner. Or­ga­ni­sa­sjo­nen «En sis­te sjan­se» fikk 116.200 kro­ner. Ak­tu­el­le po­li­tis­ke kamp­sa­ker kan også ge­ne­re­re inn­tek­ter. Folke­ak­sjo­nen for akutt­syke­hus fikk inn over 70.000 kro­ner. Hu­ma­ni­ta­ere pro­sjek­ter som Ro­ma­niahjel­pen (67.438), Hjer­te­rom (25.799) og Jul med me­ning (16.428) får oss vik­ti­ge kro­ner. Fyl­kes­tal­le­ne vi­ser også at Røde kors og hjelpe­korp­se­ne er vel­dig po­pu­la­ere når spil­ler­ne skal vel­ge for­mål.

IDRET­TEN STERK: Man­ge spil­le­re i Norsk tip­ping vel­ger idretts­lag for gras­rot­an­de­len. I Kau­to­kei­no er lo­ja­li­te­ten til idretts­la­get eks­tremt stort. De ti størs­te mot­ta­ker­ne i Finn­mark er idretts­lag.

DYRE­VERN: Dyre­be­skyt­tel­sen får over 320.000 kro­ner av gras­rot­mid­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.