Her kom­mer seks blok­ker

Altaposten - - Nyheter - Av Tom Skog­lund [email protected]­ta­pos­ten.no

Pla­ne­ne i rand­so­nen ma­te­ria­li­se­rer seg for Bjøro Ut­vik­ling.

Med Mar­k­vei­en Ter­ras­se i fer­dig­stil­lel­ses­fa­sen er far og sønn, dag­lig le­der Bjørn og styre­le­der Roald Jo­han­sen, i Bjøro Ut­vik­ling AS ty­de­lig­vis kla­re til å ta løs på nes­te stør­re bo­lig­pro­sjekt i Al­ta sen­trum. 12. de­sem­ber ble nem­lig pla­ne­ne for fel­tet C9 - sør­øst for By­kan­ten med ut­sikt over Aron­nes - lagt ut for of­fent­lig etter­syn hos Al­ta kom­mu­ne.

Pro­sjek­tet ble først om­talt i Al­ta­pos­ten for over fem år si­den, i mai 2013.

I do­ku­men­te­ne som ble lagt ut på kom­mu­nens hjemme­si­der frem­går det i de­talj hvor­dan man ser for seg at om­rå­det skal frem­stå i fram­ti­den.

Øns­ket åtte og syv eta­sjer

På det 9,7 mål sto­re om­rå­det er det tenkt opp­ført seks bo­lig­blok­ker. Opp­rin­ne­lig øns­ket Bjøro Ut­vik­ling å føre opp en av dis­se med åtte eta­sjer, en med syv, to med mak­si­malt fem eta­sjer, en på fire og en tre­eta­sjes byg­ning.

Men både ad­mi­ni­stra­sjon og fler­tal­let i plan­ut­val­get sa nei, der­med ble eta­sje­tal­let skrudd ned til maks seks.

Ut­ford­ren­de grunn­for­hold

Ut­byg­gings­pro­sjek­tet på kan­ten av sen­trum har sine ut­ford­rin­ger, frem­går det av plan­do­ku­men­tet. Bygge­grun­nen er ikke helt sta­bil, og kon­su­lent­sel­ska­pet Ram­bøll kon­sta­te­rer at det vil va­ere nød­ven­dig å gjen­nom­føre sta­bi­li­se­ren­de til­tak for ut­byg­gings­om­rå­det for å opp­nå til­freds­stil­len­de sik­ker­het i hen­hold til NVE sine krav.

Opp mot 338 per­soner

I plan­do­ku­men­tet leg­ges det til grunn at det til sam­men vil bo opp mot ca 338 per­soner i det nye bo­lig­om­rå­det, med ut­gangs­punkt i at det blir 130 bo­en­he­ter (2,6 be­bo­ere per en­het i snitt). Ut­byg­ger ser for seg å ut­vik­le om­rå­det gjen­nom to bygge­trinn. Først går man løs på nord­li­ge del, der de to seks­eta­sjes blok­ke­ne skal stå (blok­ke­ne som var øns­ket i hen­holds­vis syv og åtte eta­sjer, red. anm).

De fire res­te­ren­de blok­ker byg­ges i nes­te bygge­trinn.

– Førs­te bygge­trinn er tenkt igang­satt så fort igang­set­tings­til­la­tel­se fore­lig­ger etter god­kjen­ning av pla­nen, skri­ver ut­byg­ger i plan­do­ku­men­tet.

Her frem­går det og at sel­ska­pet har fem år på seg til å star­te ut­byg­gin­gen, etter at igang­set­tings­til­la­tel­se er gitt. BYGGEKLARE: I 2013 møt­te Bjørn Jo­han­sen (t.v) og Rolf Berg Al­ta­pos­ten for å for­tel­le om pla­ne­ne med om­rå­det C9. (Ar­kiv­foto: Vi­dar Kris­ten­sen)

(Foto: Ar­ne Hau­ge)

SENTRUMSNAERT JORDBRUKAREAL: Den lil­le åker­lap­pen i for­kant av bil­det blir nå bygd ned. Til sam­men seks bo­lig­blok­ker skal rei­ses her.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.