Vil­le ha vekk ei blokk

Altaposten - - Nyheter -

Fle­re av be­boer­ne i By­kan­ten yt­ret be­kym­ring for at både sol og ut­sikt for­svin­ner.

Be­bo­ere i Sam­ei­et By­kan­ten frem­står som lite gla­de for at det nå leg­ges opp til stor­stilt byg­ging på nabo­tom­ta, C9. I en ut­ta­lel­se lagt ved plan­do­ku­men­tet frem­går det at man er be­kym­ret for sol og ut­sikt:

«Det stil­les spørs­mål ved By­kan­tens sol- og ut­sikts­for­hold etter plan­lagt ut­byg­ging. Sam­ei­et me­ner at alle de­res bo­en­he­ter vil bli be­rørt, øst­lig fløy i stor grad», skri­ver sam­ei­et.

«Det hev­des at for en­kel­te av bo­en­he­te­ne vil plan­lagt ut­byg­ging vil all sol bli borte samt at tap av ut­sikt vil for­rin­ge de­res lei­lig­he­ter. Sam­ei­et ber der­for om at det leg­ges til ret­te for maks. 5 eta­sjer samt at bygg 6 fjer­nes», he­ter det vi­de­re i bre­vet.

Til svar skri­ver ut­byg­ger at de for­står be­kym­rin­gen, men er gla­de for sak­lig og ryd­dig inn­spill.

– By­kan­ten har helt si­den den ble byg­get lig­get yt­terst på kan­ten av Al­ta sen­trum og nytt godt av sin uni­ke be­lig­gen­het. At det nå plan­leg­ges be­byg­gel­se på et are­al der det fram til nå kun har va­ert dyr­ka­mark vil uten tvil med­føre sto­re end­rin­ger for By­kan­ten. I plan­ar­bei­det for C9 har man for­søkt å gjø­re den­ne ut­vik­lin­gen så skån­som som mu­lig for ba­ken­for­lig­gen­de be­byg­gel­se. Det leg­ges der­for til ret­te for høy be­byg­gel­se i pla­n­om­rå­dets nord­li­ge del og la­ve­re be­byg­gel­se mot sør, he­ter det i plan­do­ku­men­tet.

Å re­du­se­re helt ned til fem eta­sjer er iføl­ge ut­vik­ler ikke ak­tu­elt, av hen­syn til øko­no­misk for­svar­lig­het i pro­sjek­tet.

SEKS BLOK­KER: Til sam­men seks blok­ker skal rei­se seg sør­øst i Al­ta sen­trum. (Fo­to­mon­ta­sje)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.