Fris­ker opp be­ton­gen

Kim be­sto tes­ten med glans.

Altaposten - - Sidan 1 - NYTT OM NAERING Av Tom Skog­lund [email protected]­ta­pos­ten.no

Nye sel­skap

Gjen­nom de­sem­ber og førs­te uka i ja­nu­ar ble føl­gen­de nye sel­skap re­gist­rert i Brønn­øy­sund­re­gist­re­ne:

Eien­doms­sel­ska­pet Maur­vei­en 14 AS, 100 pro­sent eid av Jo­pu In­vest AS, er etab­lert med Jan Ar­ne Han­sen, Oleif Si­men­sen, Ulf To­mas Han­sen og Paul In­ge Tho­mas­sen i sty­ret. De fi­re står som ei­ere av hver sin fjerde­del av Jo­pu In­vest og der­med også av Maur­vei­en 14 AS.

Også Rog­na In­vest AS (Ter­je Isak­sen og Es­pen Si­mon­sen) skal dri­ve med ei­en­dom, med be­søks­adres­se Løkke­vei­en 43.

Det sam­me gjel­der for Be­tong­vei­en 19 Nye AS (To­re Ki­vi­jer­vi).

Sti­bi AS (Stig Birke­land, Per Ar­ne Hin­de­nes, Eli­sa­beth Kas­para Ol­sen) er etab­lert med for­mål å «le­ve­re tje­nes­ter in­nen­for bygg og an­legg he­r­under be­tong­ar­bei­der, re­no­ve­ring og ny­bygg og and­re tje­nes­ter/pro­duk­ter som na­tur­lig fal­ler sam­men med det­te»

Gjen­nom Bygge­le­del­se Nor AS skal Bjørn Roar Manns­verk dri­ve ut­leie av in­ge­ni­ør- og bygge­le­der­tje­nes­ter. Han har fått med seg ga­sel­le-vin­ner Ar­vid S. Tho­mas­sen (Tho­mas­sen Grave­ser­vice AS) i sty­ret.

Ru­ne Bel­li­ka skal gjen­nom Finn­marks-vid­da AS dri­ve «kjøp og salg av kla­er og tur­ut­styr.

Be­ne­dik­te An­der­sen har etab­lert B. an­der­sen AS, med bran­sje­kode «An­nen ren­gjø­rings­virk­som­het» der for­må­let er «Godstrans­port på vei, brøy­ting og an­net som fal­ler na­tur­lig inn un­der det­te».

Kim-and­re Eng­seth har etab­lert Kae Al­ta AS og kjø­per seg inn i El-in­stal­la­tø­ren Al­ta AS. Pa­ral­lelt har tid­li­ge­re ene­ei­er i El-in­stal­la­tø­ren Al­ta, Kje­til Andreas Pe­der­sen, etab­lert Kap Al­ta AS som hol­der hans ak­sje­an­del i sel­ska­pet.

Fle­re in­ves­te­rings­sel­ska­per (ak­sjer, ei­en­dom mm) er og opp­ret­tet den sis­te ti­den, der­iblant Bakke­tun Hol­ding AS (Be­ne­dik­te An­der­sen), Afl Hol­ding AS (Finn Le­vi Øver­gård), K.a. Jo­nas Hol­ding AS (Kje­til André Jo­nas), Kjj In­vest AS (Ken Jø­ran Jo­nas), Lavvu­li­ve Hol­ding AS (Li­ve Mo­en Jo­hann­es­sen), Manns­verk Ei­en­dom AS (In­ger Manns­verk), TN Hol­ding AS (Ter­je Nil­sen), PM Hol­ding AS (Paul Mag­ne Tho­mas­sen), Sn Hol­ding Al­ta AS (Sver­re Nil­sen) og Pato­outa In­vest AS (Ei­nar Heim­stad). Kim Ham­ma­ri po­le­rer fram glan­sen i det grå og kje­de­li­ge bygge­ma­te­ria­let. Det var en prat med en av by­ens ei­en­doms­ut­vik­le­re at Kim Ham­ma­ri ble nys­gjer­rig på be­tong­be­hand­ling. Kon­tak­ten mel­lom de to star­tet ved at sist­nevn­te var inn­om for å snak­ke om blå­se­iso­le­ring. Eien­doms­ut­vik­le­ren frem­sto ikke som spe­si­elt in­ter­es­sert, men rå­det hel­ler Ham­ma­ri til å snu seg mot be­tong.

– Jeg ble nys­gjer­rig, dro hjem og søk­te på nett. Her kom jeg over HTC Su­per­prep-me­to­den, som vir­ket vel­dig spen­nen­de. Til­fel­dig­vis ble det kjørt et kurs like etter, i Sve­ri­ge, så jeg kas­ta meg rundt og ble med her, for­tel­ler Ham­ma­ri.

I lø­pet av kur­set ble han frelst, in­ves­ter­te 350.000 kro­ner i ny ma­skin og gjor­de seg klar til å ta løs på be­tong­job­ben.

Fin­puss

Før jul an­kom her­lig­he­ta, og Ham­ma­ri gjor­de seg klar til prøve­run­de i egen ga­ra­sje. Det rug­le­te og lite til­ta­len­de gul­vet ble høv­let ned på et sveip med ma­ski­nen. Ved hjelp av fi­ne­re og fi­ne­re grov­het på de ut­skift­ba­re bit­se­ne går høv­lin­gen over til sli­ping, de­ret­ter til po­le­ring.

På det sis­te set­tet med bits er det ikke mu­lig å kjen­ne de mik­ro­sko­pis­ke dia­man­te­ne som står for be­tong­sli­pin­gen. Bit­sen er om­trent like grov å stry­ke over som et pa­pir­ark.

Har kon­kur­ren­ter

Ham­ma­ri er klar over at han ikke er ale­ne på mar­ke­det, og at det fin­nes and­re som til­byr gulv­sli­ping i Al­ta og and­re ste­der i nord. Han er vi­de­re klar over at me­to­den «hans» kon­kur­re­rer med mer tra­di­sjo­nel-

le gulv­leg­gings­me­to­der som flis, epok­sy el­ler bare gulv­ma­ling.

– Men hva an­går kon­kur­ren­ter tror jeg ikke de går så eks­tremt til verks som meg. Når job­ben er gjort en­der med et be­tong­gulv det skin­ner av. Flis, epok­sy og ma­ling er han ikke be­kym­ret for:

– Ved å sli­pe får du et ved­li­ke­holds­fritt gulv. Og de fles­te har be­tong­gul­vet lig­gen­de der al­le­re­de – det er bare å gå i gang med sli­pin­gen for å få fram styr­ken og fi­nis­hen i be­ton­gen.

– Du hev­der det­te blir be­spa­ren­de?

– Ja, be­ton­gen er ved­li­ke­holds­fri, og vas­kes med rent vann. Sli­pin­gen kos­ter, men ikke mer enn å leg­ge fli­ser.

– Gul­ve­ne vi fikk se un­der kur­set i Sve­ri­ge var i alle fall fan­tas­tisk fine.

Naering og pri­vat

Ham­ma­ri star­ter nå job­ben med å pro­mo­te­re tje­nes­ten. Han sik­ter seg først og fremst inn mot na­e­rings­mar­ke­det, og ram­ser opp bu­tik­ker, verk­sted­lo­ka­ler, lag­re, brann­sta­sjo­ner – egent­lig alt av be­tong­gulv som er der ute. Også bo­lig­hus – både in­nen­dørs og uten­dørs – står på lis­ta.

– Ma­ski­nen er ut­styrt med sterk av­su­ger, så det blir ikke mye luft­bå­ren støv mens job­ben på­går, frem­hol­der han.

Ma­ski­nen kan sty­res via fjern­kon­troll.

Tar også tre

I for­bin­del­se med in­ves­te­rin­gen kjøp­te Ham­ma­ri og en brukt sli­per, med mål om å til­by sli­ping av tre­gulv.

– Også her er det sto­re mar­ked. Kom­mu­nen har ek­sem­pel­vis mye tre­gulv, i sine idretts­hal­ler. Å sli­pe par­ket­ten kos­ter mye mind­re enn å leg­ge nytt, på­pe­ker han.

Blå­se­iso­le­ring og in­ge­ni­ør­tje­nes­ter

Det er gjen­nom fa­rens sel­skap Si­vil­in­ge­ni­ør Ole Ham­ma­ri AS hvor Kim, som er dag­lig le­der, kjø­rer be­tong­job­ben. Sel­ska­pet har fle­re bein å stå på, i til­legg til den tra­di­sjo­nel­le in­ge­ni­ør­job­ben som gjø­res i sel­ska­pet.

– I juni be­gyn­te jeg med blå­se­iso­le­ring i sam­ar­beid med Iso­ener­gi. Fore­lø­pig er det godt tatt imot, her er det nok blå­se­isol­se­ring av ny­bygg som er det størs­te mar­ke­det, sier han.

VERKTØYSETTET: Slipe­ho­de­ne lig­ger på rek­ke og rad, kla­re til å bi­dra til po­lis­hen.

UT­SKIFT­BA­RE: Med et kakk fra ham­me­ren løs­nes slipe­ho­de­ne og byt­tes ut. Hele ope­ra­sjo­nen tar litt over et mi­nutt, og ma­ski­nen er klar til ac­tion igjen.

KRAF­TIG MEN NETT: Et gitt an­tall drag over be­tong­gul­vet med sta­dig fi­ne­re slipe­ho­der er det som skal til for å fre­se, pus­se og til slutt po­le­re fram glan­sen. Kim Ham­ma­ri tok tes­ten på ga­ra­sje­gul­vet med Al­ta­pos­ten til­ste­de. (Fo­tos: Tom Skog­lund)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.