Gjør en U-sving og tar ned bil­lett­pri­ser

Både Finn­mark SV og Finn­mark Ap trår inn brem­se­ne og vil re­ver­se­re øk­nin­gen i buss­taks­te­ne. – Det gikk for fort i svin­ge­ne, med­gir ho­ved­ut­valgs­le­der Geir Ove Bak­ken.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Han­ne Lar­sen han­[email protected]­ta­pos­ten.no

– Det er in­gen skam å snu, og det inn­røm­mer vi gjer­ne. Buss­taks­te­ne ble økt alt­for mye når det kom­mer til en­kelt­bil­let­te­ne. I Finn­mark SV er det enig­het om det­te og vi vil for­sø­ke å jus­te­re ned pri­se­ne så snart som mu­lig, sier nest­le­der i ho­ved­ut­val­get for kul­tur og sam­ferd­sel på Finn­mark fyl­kes­ting,tom­my Berg, til Al­ta­pos­ten ons­dag mor­gen.

– Pri­sen skal ned

Nå vi­ser det seg at Finn­mark Ap hi­ver seg på sam­me rute som SV.

– Vi har ikke dis­ku­tert det­te bredt, men jeg kan si så mye som at det er enig­het om å se på by­buss­taks­ten på nytt – og jeg lo­ver at pri­sen skal ned, sier ho­ved­ut­valgs­le­der i kul­tur og sam­ferd­sel, Geir Ove Bak­ken, til Al­ta­pos­ten. I sis­te fyl­kes­tings­møte før jul ved­tok fyl­kes­tings­po­li­ti­ker­ne, med po­si­sjo­nen AP/SV i spis­sen, at buss­taks­te­ne skul­le opp. Og ikke bare litt. Tid­li­ge­re kun­ne man rei­se både inn­ad i byen og til ut­kant­er som ek­sem­pel­vis Tverrelv­da­len og Tal­vik for 25 kro­ner, om man las­tet ned en mo­bi­lapp. Fra 1.ja­nu­ar 2019 var den­ne pri­sen hop­pet opp til 40 kro­ner.

– Gikk litt fort i svin­ge­ne

Grunn­pri­se­ne uten mo­bi­lapp ble jus­tert opp til 60 kro­ner, pluss et om­bord­stig­nings­til­legg på 25 kro­ner, noe som gir en re­ell pris på 85 kro­ner for rei­ser in­nen 9 kilo­me­ter. – Ja, her gikk det litt fort i svin­ge­ne, men når vi sit­ter i sli­ke mø­ter gjør vi ikke de­talj­ut­reg­nin­ger. Alt kan la seg jus­te­re bare man har vil­jen til det­te, SV har vil­jen og vil ret­te opp i det­te. In­gen­ting er hug­get i stein, sier Berg til Al­ta­pos­ten. Geir Ove Bak­ken for­sva­rer kol­lek­tiv­pri­se­ne som hel­het.

– Det mes­te ser greit ut og vi har et av lan­dets bil­ligs­te kol­lek­tiv­til­bud i Finn­mark, unn­tatt på by­buss­taks­ten. En øk­ning fra 25 til 40 kro­ner er ikke greit, sier Bak­ken. – Hvor­for sat­te man den­ne øk­nin­gen så høyt i ut­gangs­pun­ket?

– Det er tun­ge øko­no­mis­ke pro­ses­ser vi har va­ert gjen­nom – og noen gan­ger går de­tal­jer oss litt hus for­bi, med­gir han.

Vur­de­rer bi­len

Al­ta­pos­ten har skre­vet fle­re sa­ker om folk som har rea­gert kraf­tig på pris­stig­nin­gen. To­ve Ag­nes Ut­si fra Tverrelv­da­len har va­ert en flit­tig buss­bru­ker frem til nytt­år, men sa til Al­ta­pos­ten fre­dag 4. ja­nu­ar at med de nye pri­se­ne var hun i tenke­bok­sen på hvor­vidt hun måt­te be­gyn­ne å ta bi­len i stør­re grad. Et må­neds­kort for hen­ne vil kos­te 1350 kro­ner, men ford­rer da at hun må ta bus­sen nes­ten dag­lig for at det skal løn­ne seg. En ung gutt ble be­las­tet for 86 kro­ner for en buss­tur mel­lom Al­ta sen­trum og Ga­ko­ri sist fre­dag, noe fa­ren til gut­ten me­ner er hor­ri­belt. Til TV Nord sa Ole Tho­mas­sen tirs­dag 8.ja­nu­ar at det kos­ter mer med bus­sen enn med taxi på git­te strek­nin­ger. Folke­helse­ko­or­di­na­tor i Al­ta kom­mu­ne, Gjermund Abra­ham­sen Wik, sa til Al­ta­pos­ten i for­ri­ge uke at han fryk­ter at det ar­bei­det man har gjort for å få alta­va­e­rin­ger til å ta bus­sen i stør­re grad, vil kun­ne re­ver­se­res med en så stor pris­øk­ning.

– Kom uhel­dig ut

Og det­te er noe av grun­nen til at Tom­my Berg og Finn­mark SV nå gjør hel­om­ven­ding.

– De ek­semp­ler man nå har sett i avi­se­ne og re­ak­sjo­ne­ne fra pub­li­kum vi­ser at den­ne øk­nin­gen er sva­ert høy og vil kun­ne med­føre at fle­re vel­ger bort buss, noe ver­ken jeg el­ler SV øns­ker, sier Berg. Han leg­ger til:

– Det er bare en ting å gjø­re å det er å be­kla­ge den­ne øk­nin­gen av pri­se­ne. Finn­mark SV har som mål at langt fle­re skal rei­se kol­lek­tivt i Finn­mark og vi ser at den­ne øk­nin­gen kom­mer sva­ert uhel­dig ut. Jeg sier ikke at ikke pri­se­ne skal opp, men ikke med et så stort sprang på en­kelt­bil­let­te­ne.

– Pri­se­ne kom­mer til å øke, men ikke til 40 kro­ner, sier Bak­ken i Ap. Mens Tom­my Berg me­ner å gjø­re det de kan for å end­re pri­se­ne, mu­li­gens via te­le­fon­møte før fyl­kes­tings­mø­tet i mars, er sje­fen mer ka­te­go­risk på at det­te ikke lar seg gjø­re.

– Det er fyl­kes­tin­get som er takst­myn­dig­het og vi har førs­te møte i mars, så vi må ven­te til da, sier ho­ved­ut­valgs­le­der Bak­ken.

Det er in­gen skam å snu. Tom­my Berg, Finn­mark SV

TAR EN U-SVING: Finn­mark SV og Finn­mark Ap gjør hel­om­ven­ding etter sa­ke­ne i Al­ta­pos­ten og re­ak­sjo­ner fra pub­li­kum på de nye buss­pri­se­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.