Vig­go ny styre­le­der i An­legg Nord

Altaposten - - Naering -

Tok for­melt over ved nytt­år. Like etter nytt­år meld­te An­legg Nord AS inn to end­rin­ger i topp­le­del­sen av sel­ska­pet, frem­går det av to mel­din­ger fra Brønn­øy­sund­re­gist­re­ne re­gist­rert 2. ja­nu­ar: Stå­le Kjell­mann over­tar som dag­lig le­der for Chris­ti­an Oskars­son. Kjell­mann har fun­gert som dag­lig le­der ei god stund al­le­re­de

Vig­go Woll­mann Ol­sen tar over som styre­le­der etter Da­ni­el Ja­kob­sen, som på sin si­de nå er van­lig styre­med­lem Woll­mann Ol­sen for­kla­rer at en sam­let ei­er­grup­pe ret­tet han fore­spør­se­len:

– Jeg valg­te å tak­ke ja da fore­spør­se­len kom. Det har va­ert et fel­les øns­ke om å få en eks­tern styre­le­der, sier han.

FEL­LES ØNS­KE: Vig­go Woll­mann Ol­sen skal lede styre­ar­bei­det i An­legg Nord AS, etter et fel­les øns­ke fra ei­er­ne i sel­ska­pet. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.