Kø for å få alarm – lå et døgn med brudd

Ka­ri (78) ble lig­gen­de ale­ne på gul­vet i ett døgn med bruk­ket lår. Søn­nen Ru­ne Thorslund rea­ge­rer på at moren ikke har fått trygg­hets­alarm.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Han­ne Lar­sen han­[email protected]­ta­pos­ten.no

Det­te er sva­ert be­kla­ge­lig, men vi er alt­så i en fase med opp­byg­ging av til­bu­det og det har tatt leng­re tid enn vi skul­le øns­ke. Kom­mu­nal­le­der for helse - og so­si­al, John Hel­land.

– Det var helt til­fel­dig at vi fant hen­ne. Hun bor ale­ne, men har en hund. Da vi ikke hør­te noe bjef­fing fra hun­den ble vi uro­lig og gikk for å sjek­ke. Da fant vi hen­ne in­ne på kjøk­ken­gul­vet sent fre­dag kveld i for­ri­ge uke. Da had­de hun lig­get ett døgn med bruk­ket lår, sier Ru­ne Thorslund i Djup­vi­ka i Kvi­by, som er sønn til Ka­ri.

– Hvil­ken for­fat­ning var hun i da dere kom?

– Hun var vel­dig om­tå­ket, og det virker som om hun­den har sit­tet og pas­set på hen­ne. Jeg tror den har va­ert av­gjø­ren­de for at hun har klart å hol­de be­visst­he­ten, sier Thorslund, som sam­men med kona bor rett i naer­he­ten av moren.

Ikke mo­bil­dek­ning

Nå er Ka­ri på syke­hu­set i Tromsø, der hun har blitt ope­rert. Det søn­nen stus­ser over, er at moren ikke har fått trygg­hets­alarm fra kom­mu­nen. Han for­tel­ler at moren er dår­lig til beins og at hun har hatt flere fall de sis­te åre­ne.

– Jeg har søkt om trygg­hets­alarm til hen­ne i høst. Jeg og kona er i full jobb og det er ikke all­tid at vi har mu­lig­het å sjek­ke til hen­ne, og vi kan uansett ikke føl­ge hen­ne opp hele døg­net. Det er ikke mo­bil­dek­ning der mam­ma bor og vi sy­nes det vil­le va­ere en trygg­het for hen­ne å kun­ne vars­le hvis noe skul­le skje, sier han.

Flere i kø

Thorslund for­tel­ler at moren for kort tid si­den had­de for­talt søn­nen at hun had­de fått av­slag på søk­na­den om trygg­hets­alarm, men at hun ikke har vil­let kla­ge.

– Men med den sis­te hen­del­sen er det ty­de­lig at det­te er noe hun bur­de hatt, sier Thorslund. En an­nen på­rø­ren­de Al­ta­pos­ten har va­ert i kon­takt med, be­kref­ter at også de har ven­tet si­den sep­tem­ber på trygg­hets­alarm til de­res gam­le mor. Be­skje­den var at de stod i kø.

21 i kø

Kom­mu­nal­le­der for helse i Al­ta kom­mu­ne, John Hel­land, sier at in­gen har fått av­slag, men at flere står på vente­lis­te. At ting har gått tregt skal skyl­des om­leg­gin­gen fra ana­lo­ge alar­mer til de nye di­gi­ta­le.

– Vi har hatt en pe­rio­de med vente­lis­ter på trygg­hets­alarm. Per dags dato har vi 21 alar­mer som skal inn­s­tal­le­res og ar­bei­det er i full gang. In­gen har fått av­slag, iføl­ge mine opp­lys­nin­ger, men flere har måt­tet ven­te. Det­te er sva­ert be­kla­ge­lig, men vi er alt­så i en fase med opp­byg­ging av til­bu­det og det har tatt leng­re tid enn vi skul­le øns­ke, sier Hel­land.

Fo­kus på alarm

Hel­land sier at nett­opp trygg­hets­alarm er noe kom­mu­nen sat­ser på, og er av­hen­gi­ge av, når eldre­om­sor­gen skal drei­es mer mot hjemme­ba­ser­te tje­nes­ter. – Vårt fo­kus er at stadig flere skal få alarm og at trygg­hets­alarm auto­ma­tisk skal ut­lø­ses når man inn­frir vis­se kri­te­ri­er. Vi vil jo at folk skal bo hjem­me leng­re, sier kom­mu­nal­le­de­ren.

Trygg­het i hver­da­gen

På Al­ta kom­mu­nes hjemme­side står det føl­gen­de om trygg­hets­alarm.

«Bor du ale­ne og har be­hov for å kun­ne til­kal­le hjelp i akut­te si­tua­sjo­ner, kan du søke om trygg­hets­alarm. Trygg­hets­alar­men er knyt­tet til en vakt­sen­tral, som for­mid­ler kon­takt vi­de­re til hjemme­syke­plei­en. Vakt­sen­tra­len el­ler kom­mu­nens per­so­nell ryk­ker ut hele døg­net hvis alar­men går».

Vi­de­re står det om mål­grup­pen:

«Eld­re, funk­sjons­hem­me­de og and­re som kan føle seg utryg­ge ved å bo ale­ne». Kri­te­ri­er/vil­kår: «Den som får til­delt trygg­hets­alarm må av helse­mes­si­ge grun­ner ha en en høy ri­si­ko for å ska­de seg og som føl­ge av det va­ere ute av stand til å til­kal­le hjelp pr te­le­fon».

Pris for tje­nes­ten er 1421 kro­ner per år.

FANT MOREN: Ru­ne Thorslund me­ner moren bur­de hatt trygg­hets­alar­men han søk­te om i høst. (Arkivfoto)

BEKLAGER: Kom­mu­nal­le­der for helse og so­si­al i Al­ta kom­mu­ne, John Hel­land, sier at 21 per­soner ven­ter på å få ny di­gi­tal trygg­hets­alarm, men at ar­bei­det har tatt leng­re tid enn øns­ke­lig. (Arkivfoto)

OM­LEG­GING: Fra nå av skal alle som får inn­vil­get trygg­hets­alarm få de di­gi­ta­le ut­ga­ve­ne. (Illustrasjonsfoto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.