2900 km for Nicki

Ek­te­pa­ret Stau­den­mai­er fra Tysk­land har kjørt 2900 kilo­me­ter for å hen­te sin nye «baby».

Altaposten - - Sidan 1 - Av Han­ne Lar­sen han­[email protected]­ta­pos­ten.no

– Vi had­de ikke tenkt å kjø­pe ny hund, men da vi så bil­det av Nicki på Face­bo­ok var vi solgt. Det var kja­er­lig­het ved førs­te blikk, sier Maria og Gott­hard Stau­den­mai­er, mens de nus­ser den tre må­ne­der gam­le val­pen om kapp.

– Tungt når den sis­te drar

Vi be­fin­ner oss i spise­stua til Eva El­ling­sen i Tverrelv­da­len, hvor lang­bor­det er dek­ket med på­smur­te rund­styk­ker, ka­ker og kaf­fe i an­led­ning de lang­veis­fa­ren­de. El­ling­sen er mat­mor og ei­er av lil­le Nicki, ilag med Lin­da Arild fra Al­ta. Nå er da­gen kom­met da den sis­te val­pen i kul­let som «Maia» fikk i høst.

– Alle de and­re val­pe­ne er solgt og det er selv­føl­ge­lig litt tungt når den sis­te skal dra, sier El­ling­sen, mens hun trøs­ter seg med Nick­is mam­ma.

– Maia skal in­gen ste­der, sier mat­mor Eva og bo­rer ne­sen inn i pel­sen på den bru­ne ras­hun­den av ar­ten Pe­tit bra­ban­con.

Bor land­lig

De nye «for­eld­re­ne» til Nicki, Maria og Gott­hard, har fem hun­der fra før og Maria har dre­vet med opp­drett av hun­der i over tjue år. Lin­da og Eva har sett vidoer fra det li­vet ek­te­pa­ret og de­res hun­der lever i Tysk­land, og de er over­be­vist om at Nicki kom­mer til å få det ut­mer­ket i sitt nye hjem­land.

– De bor land­ling til i en li­ten lands­by med 400 men­nes­ker. Vi har sett at de lar hun­de­ne va­ere mas­se ute å løpe fritt. Det at det er or­dent­li­ge hunde­men­nes­ker som skal over­ta er kjempe­vik­tig, sier Lin­da.

– Ja det be­tyr alt, fast­slår Eva.

Fi­ne­re fa­mi­lie

Nick­is pappa er fra Hvi­te-russ­land og er i lik­het med moren Maia en ekte rase­hund.

– Han im­por­ter­te vi for å få inn nytt blod og for å be­va­re de klas­sis­ke trek­ke­ne og egen­ska­pe­ne til nett­opp den­ne ra­sen. Det som er spe­si­elt med Nicki er at hun har lang nese, ikke de kor­te fla­te ne­se­ne, som for­bin­des med dår­li­ge puste­egen­ska­per, sier Lin­da Arild.

– Ja, det var vel­dig vik­tig for oss. Selv om alle hun­de­ne pus­ter, så vil­le vi ha den opp­rin­ne­li­ge ra­sen, slik den har va­ert fra star­ten av, med lang nese og alle de and­re trek­ke­ne i for­hold til ben­leng­de og kropps­type, sier Maria Stau­den­mai­er.

– Tan­ta til Nicki har vun­net en rek­ke kon­kur­ran­ser i hele Euro­pa, sier mat­mor Eva stolt.

– Alt­så misse­kon­kur­ran­ser for hund?

– Ja, det går på eks­te­ri­ør. Ut­se­en­de, men også lyn­ne og at den skal se ut som ra­sen gjør, for­kla­rer hund­ei­e­ren.

Tar li­ten plass

En rase­hund som Nicki kos­ter 14.000 kro­ner og er ikke av­skrek­ken­de på ek­te­pa­ret fra Tysk­land.

– Nei, det er det pri­se­ne lig­ger på hos oss også, sier Maria, som har dre­vet med opp­drett av scha­efe­re, før hun gikk over til opp­drett av små­hun­der for en del år si­den. – Da den sis­te scha­efe­ren døde av kreft, skul­le jeg pas­se en li­ten hund for noen be­kjen­te. Det jeg ikke viss­te var at de små hun­de­ne knyt­ter seg utro­lig tett til deg og da var det gjort. Små hun­der er også let­te å ta med seg og enk­le å ha rundt seg. De tar jo mind­re plass, fast­slår hun.

– Er det ikke trist når hun­de­ne man blir så glad i dør?

– Det er en del av li­vet, og når det skjer med gam­le hun­der er det na­tur­lig. Men når

Vi skal bru­ke en uke på tu­ren slik at hun blir kjent med oss og la­erer seg tysk. Maria Stau­den­mai­er

unge hun­der dør av syk­dom el­ler i ulyk­ker er det vel­dig trist, med­gir Maria, som sy­nes det bes­te med hun­der er de­res aer­lig­het.

– De ly­ver ikke og er ak­ku­rat så tro­fast mot deg, som du er mot dem.

Har med tolk

Rundt spise­bor­det går Evas di­gre scaefer­hund Vic­tor og tig­ger om opp­merk­som­het, i knall­hard kon­kur­ran­se med små­hun­de­ne. En hale i kaffe­kop­pen og en snu­te mot rund­styk­ket ser ikke ut til å an­fek­te hunde­els­ker­ne rundt bor­det det spytt. For at sam­ta­len skal gli let­te­re, og ikke minst for å hol­de styr på alle de­tal­je­ne, har Lin­da Arild fått med seg en tysk­ta­len­de kol­le­ga, To­ve Øy­gard Hi­e­ner­wadel.

– Maria og Gott­hard snakker ikke en­gelsk, så det er vel­dig greit å ha med en tolk, sier Lin­da, som vi­ser frem pas­set til lil­le Nicki.

– Ja, hun har eget pass, og ve­te­ri­naer­pa­pi­re­ne er i or­den, sier Lin­da, mens Eva leg­ger til at Nicki har fått den på­krev­de ra­bies­vak­si­nen.

Nye kla­er

Mel­lom kaffe­kop­per og rund­styk­ker lig­ger split­ter nye hun­de­le­ker, di­ver­se hunde­go­dis og nye kla­er. Nicki må va­ere fin før den sto­re rei­sen. Gott­hard er yr­kes­sjå­før og sy­nes ikke det å kjø­re nes­ten 6000 kilom­ter tur/re­tur for en hund er det mins­te pro­blem. Selv ikke i snø­storm på nord­nors­ke vin­ter­vei­er.

– Nei, det går helt fint. Og va­e­ret – det er bare friskt, smi­ler han.

– Vi kom­mer til å bru­ke en uke på tu­ren. Da har vi god tid til pau­ser og til å ta Nicki ut av bi­len. I til­legg vil hun bli godt kjent med oss og vi får tid å la­ere hen­ne tysk, sier kona Maria. Hun leg­ger smi­len­de til:

– Dess­uten er det fint for oss å få litt tid med hen­ne ale­ne før vi kom­mer hjem. Da skal alle kom­me å hil­se på den nye «baby­en» og det blir all­tid litt styr.

KLAR FOR AVREISE: Lil­le Nicki har fått på seg nye kla­eri an­led­ning den lan­ge rei­sen.

SIS­TE FARVEL: Eva El­ling­sen kys­ser Nicki farvel før den nye mat­mora, Maria Stau­den­mai­er fra Tysk­land over­tar.

KAFFEKOS: Ek­te­pa­ret Maria og Gott­hard Stau­den­mai­er fra Tysk­land ble tatt godt imot hjem­me hos hunde­ei­er Eva El­ling­sen i Tverrelv­da­len. Her er ek­te­pa­ret sam­men med Lin­da Arild, som er med­ei­er av hun­den Nicki, og tolk To­ve Øy­gard Hi­e­ner­wadel.

GJENGJELDT KJA­ER­LIG­HET: Maria og Gott­hard Stau­den­mai­er kan ikke ven­te med å få med seg den nye «baby­en» hjem til Tysk­land. (Alle foto: Han­ne Lar­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.