Til­ba­ke for fullt

Al­ta kam­mer­kor syn­ger ut etter en tid med lav pro­fil.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rei­ulf Grønnevik rei­[email protected]­ta­pos­ten.no

Al­ta kam­mer­kor in­vi­te­rer til ny­vin­nin­gen «åpne øvel­ser» tre man­da­ger på rad.

– Bli med på mo­roa

I fjor høst star­tet Al­ta kam­mer­kor opp igjen etter en lang pau­se. Nå øns­ker de gla­de manns­san­ger­ne flere med­lem­mer.

– Det er sik­kert ikke så mange som vet det, men etter en litt leng­re pau­se, star­tet vi opp i fjor høst. Nå er vi en gjeng som tel­ler ni menn og ei dame, som er vår di­ri­gent Grethe Marit Ol­sen. I sum en gjeng som stor­tri­ves sam­men og vi hå­per flere vil va­ere med på mo­roa, sier de unge ka­re­ne Emil Tho­mas­sen Kruke, Kris­tof­fer Andrè Lan­ge­li og Har­ry Lund.

Av­kref­ter my­ter

Grethe Marit Ol­sen, som de fles­te kjenner som mu­si­ker og di­ri­gent, hå­per mange vil be­nyt­te seg av de åpne øvel­se­ne.

– Først­kom­men­de man­dag har vi førs­te åpne øvel­se. Man tren­ger ikke kom­me for å syn­ge, men rett og slett bare kom­me å se hva vi hol­der på med. Det er nem­lig vel­dig mange som har for­dom­mer mot det å syn­ge i kor, og dis­se my­te­ne skal vi av­kref­te på dis­se øvel­se­ne, sier Ol­sen.

– Mange tror nok at det er kje­de­lig å syn­ge i manns­kor. Ett ek­sem­pel på det er da jeg in­vi­ter­te en kom­pis på en øvel­se. Etter øvel­sen så sa han: «Det var jo vel­dig kult og moro», og han ble da med i ko­ret i flere må­ne­der, før han måt­te flyt­te fra Al­ta, sky­ter Emil Tho­mas­sen Kruke inn.

– Hvem kan kom­me?

– Alle som vil. Det va­ere seg de som els­ker å syn­ge i du­sjen, er glad i mu­sikk, el­ler rett og slett bare er nys­gjer­rig på hva et manns­kor er. Og kom­mer du, ta gjer­ne med en venn også, for­kla­rer Ol­sen som kun har et lite kri­te­ri­um for nye med­lem­mer.

– Du må va­ere mann el­ler gutt som er for­bi stemme­skif­tet, det er det enes­te kri­te­ri­et, ler hun, og på­pe­ker at kan du ikke kom­me man­dag, så kan du kom­me de nes­te to man­da­ge­ne som også har åpne øvel­ser.

En spen­nen­de vår­pro­gram

Øvel­se­ne fore­går i ka­fe­en på Si­sa kul­tur­sen­ter i Bosse­kop.

– Hver man­dag star­ter vi klok­ken 18.30 og da syn­ger vi og drik­ker kaf­fe. Rett og slett ukens høyde­punkt. Vi syn­ger alle stil­ar­ter, det va­ere seg klas­sisk, barne­san­ger el­ler pop­lå­ter. Med and­re ord et vel­dig va­riert re­per­toar, sier Har­ry Lund.

– Du tren­ger ikke kun­ne no­ter el­ler ha san­g­er­fa­ring, for alle kan syn­ge, man vet bare ikke om det før man har prøvd. På alle våre øvel­ser bys det også på bakst, lok­ker Ol­sen.

– Hvor mange nye med­lem­mer er hå­pet?

– Et ide­elt manns­kor er 16 per­soner, et­ter­som stem­me­ne de­les opp. Dis­se stem­men er 1. og 2. te­nor og 1. og 2 .bass, men jo flere jo bed­re, sier Ol­sen som leg­ger til at ko­ret sat­ser på flere kon­ser­ter i ti­den som kom­mer.

– Vi had­de en meng­de kon­sert i jule­ti­den og i mai må­ned skal vi ha en stor kon­sert i Al­ta. Ut­over vår­en skal vi også på en li­ten turnè i vest­fyl­ket, sier Ol­sen.

– For de som sy­nes det­te hø­res in­ter­es­sant ut så kan vi opp­ly­se at

vi nå også er on­line. Vi har nem­lig mek­ket en face­bo­ok-side hvor nys­gjer­ri­ge kan klik­ke seg inn og lese litt om alt vi hol­der på med. Nøl ikke med å ta kon­takt, av­run­der Tho­mas­sen Kruke, Lan­ge­li og Lund.

– SYNG MED OSS: Emil, Kris­tof­fer, Grethe Marit og Har­ry hå­per tre åpne øvel­ser på rad skal bi­dra til at Al­ta manns­kor blir for­ster­ket med flere stem­mer. (Foto: Rei­ulf Grønnevik)

FLERE PRO­SJEKT PÅ GANG: Al­ta kam­mer­kor bi­dro med flere num­mer un­der den tra­di­sjons­rike fel­le­kon­ser­ten i før­juls­ti­den. I år skal de blant an­net ha en stor kon­sert i mai må­ned. (Skjerm­dump fra TV Nord li­ve­sen­ding)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.