– Har va­ert po­li­tisk enig­het

Lop­pa Ar­bei­der­par­ti kjenner seg ikke igjen i frem­stil­lin­ge­ne fra media.

Altaposten - - Nyheter - Av Astrid Krogh [email protected]­ta­pos­ten.no

– Sa­ken om til­syn med helse­tje­nes­ten i Lop­pa og opp­si­gel­se­ne til kom­mune­over­lege Olav Gun­nar Bal­lo og kom­mune­lege Paul Olav Røs­bø har va­ert dis­ku­tert både i avi­ser, nett­avi­ser og på so­sia­le medi­er. Det frem­stil­les som om det er stor po­li­tisk uenig­het om sa­ken. I en ar­tik­kel på NRK Finn­marks nett­si­der 20.12.18 blir det frem­stilt slik: «Stort sett kan man vel si at det var Ar­bei­der­par­ti­et mot Høy­re.» Lop­pa Ar­bei­der­par­ti kjenner seg over­ho­det ikke igjen i den­ne fram­stil­lin­gen. Den­ne sa­ken har, etter det vi vet, kun va­ert po­li­tisk be­hand­let tre gan­ger, førs­te gang i no­vem­ber 2018, skri­ver sty­ret i par­ti­et i en presse­mel­ding.

Be­hand­let sa­ken tre gan­ger

Par­ti­et opp­ly­ser at sa­ken var be­hand­let 20. no­vem­ber i for­mann­skaps­møte, kom­mune­sty­ret 29. no­vem­ber og sist den 6. de­sem­ber 2018 i et nytt for­mann­skaps­møte. I mø­te­ne var det tverr­po­li­tisk enig­het om at de had­de til­lit til råd­man­nen. – Det­te vi­ser klart at Lop­pa Ap ikke har hatt and­re vur­de­rin­ger enn de and­re po­li­tis­ke par­ti­ene. Å på­stå at det­te er Ap mot Høy­re blir der­med helt feil, skri­ver fun­ge­ren­de styre­le­der i par­ti­et, Hei­di Wang, på veg­ne av sty­ret.

Fo­kus på gode helse­tje­nes­ter

I presse­mel­din­gen skri­ver også par­ti­et at de­res styre­le­der har va­ert be­skyldt for å vil­le bru­ke fjer­ning av kom­mune­over­le­gen som valg­kamp­sak. – Det­te vil Lop­pa Ar­bei­der­par­ti til­bake­vise på det ster­kes­te. Lop­pa Ar­bei­der­par­tis fo­kus er en god helse­tje­nes­te for kom­mu­nens be­folk­ning og an­sat­te, og det kre­ver fort­satt godt sam­ar­beid mel­lom de po­li­tis­ke par­ti­er Til slutt skri­ver de at alle ved­tak i sa­ken har va­ert gjort en­stem­mig til nå, noe de hå­per vil fort­set­te. – Skal vi få et godt re­sul­tat må vi fort­set­te å løf­te sam­men, av­slut­ter de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.