Rå­sterk pro­log, men røk ut i semi­fi­na­len

Her­mann fikk dam­pen opp i årets førs­te nor­ges­cup­renn i lang­renn.

Altaposten - - Sport - Av Svein Hal­vor Moe spor­[email protected]­ta­pos­ten.no

18-årin­gen Her­mann Nord­strand Fik­sen fra Bosse­kop be­vis­te i sin al­ler førs­te junior­se­song for­ri­ge vin­ter, at han er en av de mest spen­nen­de lang­renns­lø­per­ne på sitt al­ders­trinn. I hel­ga be­kref­tet han inn­tryk­ket i Dram­men, der Kon­ne­rud var vert­skap i nor­ges­cu­pen for junior. I kon­kur­ran­se med 200 kon­kur­ren­ter hev­der han seg helt i top­pen i sprint.

– Jeg er vel­dig for­nøyd med hel­ga, selv om det ikke ble fi­nale­plass på sprin­ten den­ne gan­gen. Men jeg fø­ler ikke at det er så mye om å gjø­re, etter­som jeg har god flyt både i pro­lo­gen, kvart­fi­na­le og for så vidt semi­fi­na­len også. Det skor­ter litt på kref­ter da det be­gyn­ner å dra seg til mot slut­ten av mitt semi­fi­nale­heat. Jeg har rett og slett ikke nok å gi når fi­nale­plas­se­ne skal for­de­les, sa Nord­strand Fik­sen.

Fjer­de bes­te pro­log­tid

Nord­strand Fik­sen har gjort sine bes­te løp i sprint. Det var der­for ikke over­ras­ken­de at han skul­le bite best fra seg i den di­si­pli­nen. Han ble num­mer 11 to­talt etter at han ble slått ut i semi­fi­na­len, men i pro­lo­gen gikk det raskt. Han had­de fjer­te bes­te tid, men var bare hundre­de­ler fra 2. plas­sen. Han har god fart i krop­pen. – Jeg er nok mest for­nøyd i hel­ga med at jeg har fjer­de bes­te pro­log­tid og en­der opp som num­mer el­le­ve to­talt på sprin­ten. En kom­bi­na­sjon av at jeg gjor­de et par dår­li­ge tak­tis­ke valg og at jeg gikk tom for kref­ter mot slut­ten av semi­fi­na­len, før­te til at det ikke ble fle­re heat på meg den­ne gan­gen. Jeg skul­le vel­dig gjer­ne ha va­ert i fi­na­len. Men det var jeg ikke god nok til den­ne gan­gen. Når det er sagt, så tar jeg med meg mye god er­fa­ring fra sprin­ten, sa han.

22. plass i skøy­ting

Han har også am­bi­sjo­ner på dis­tan­se og har lagt bak seg en god tre­nings­høst. Her­mann be­vis­te det da han gikk inn til 22.plass på ti kilo­me­ter skøy­ting fre­dag, i det som var ei ku­pert og hard løy­pe. Det gjor­de ikke si­tua­sjo­nen enk­le­re at det var løse for­hold. Bosse­kop-lø­pe­ren gikk li­ke­vel inn til sin bes­te plas­se­ring i nor­ges­cup-sam­men­heng i et dis­tanse­renn i skøy­ting. Like bra gikk det ikke i søn­da­gens 10 kilo­me­ter klas­sisk, der han end­te på 100.plass. Han har slitt med tet­te luft­vei­er den sis­te ti­den. Til gjen­gjeld kom det et par Al­ta If-lø­pe­re su­sen­de på den klas­sis­ke dis­tan­sen for 18-årin­ger. Bra­ge Bjørn­stad var bare 1,54 bak vin­ne­ren og ble klok­ken inn­til 33. plass på av­slut­nings dis­tan­sen søn­dag, mens Ni­ko­lai Wil­helm­sen fulg­te opp med 59. plass blant hele 152 del­ta­ke­re. I fre­da­gens skøy­ting var det rolle­byt­te der Ni­ko­lai ble 43, mens Bra­ge kom på 93. plass.

Gry­en­de form

I 18-19-års klas­sen vis­te Jo­han­n­es Hels­vig Nil­sen fr Al­ta IF gry­en­de form med 46. plass i skøy­ting og 48. plass i klas­sisk. Lag­kom­pis Mat­hias An­der­sen Han­sen var ikke langt unna med hen­holds­vis 56. og 51. plass i de to lø­pe­ne.

I 17-års­klas­sen fikk Tho­mas Sand­berg Suhr fra Al­ta IF en fin opp­le­vel­se med en 48. plass på den klas­sis­ke 10-kilo­me­te­ren søn­dag. I fri­stil ble det 72. plass. I sam­me klas­se fikk Kris­tof­fer Op­gård Hå­gen­sen hen­holds­vis 86. og 77. plass, mens Hans Fre­dik An­ton­sen ble num­mer 128 fre­dag.

HAR AM­BI­SJO­NER: Her­mann Nord­strand Fik­sen har også den­ne vin­te­ren am­bi­sjo­ner om å va­ere med i top­pen i sin års­klas­se i nor­ges­cu­pen. I sprin­ten had­de han fjer­de bes­te pro­log. (Foto: Svein Hal­vor Moe)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.