All­si­di­ge Kir­sten vis­te form

Kir­sten sat­ser fot­ball med BUL, men var ikke snau­e­re enn at hun sik­ret 7. og 10. plass i nor­ges­cu­pens 17-års­klas­se i lang­renn.

Altaposten - - Sport - Av Svein Hal­vor Moe spor­[email protected]­ta­pos­ten.no

– Jeg er utro­lig godt for­nøyd med den­ne hel­ga. Jeg had­de ikke trodd at det var mu­lig å få så gode plas­se­rin­ger, sa Kir­sten Hels­vig Nil­sen etter at hun had­de gjort unna de­bu­ten i nor­ges­cu­peni lang­renn. Den ble sva­ert så opp­løf­ten­de for den ta­lent­ful­le 16-årin­gen, som frem til i no­vem­ber bruk­te like mye ener­gi på fot­ball som lang­renn. De sis­te uke­ne har det blitt mest ski på ut­øve­ren. Kir­sten sli­ter med val­gets kval etter­som hun sy­nes både fot­ball og lang­renn er ar­tig. Bosse­kop-spil­le­ren drar på fot­ball­ba­nen nyt­te av at hun er i god form, men inn­ser at det blir vans­ke­li­ge­re å kom­bi­ne­re de to idret­te­ne. For å hol­de tritt med de har­des­te kon­kur­ren­te­ne i lang­renns­spo­ret, må hun nok etter hvert gå mer på rulle­ski og ikke minst dri­ve mer spe­si­fikk lang­renns­tre­ning i som­mer­halv­året enn det som har va­ert til­fel­le frem til nå. Sam­ti­dig har hun alt­så fått 1. di­vi­sjons­er­fa­ring med BUL og har va­ert lands­lags­ak­tu­ell i Nor­ges fot­ball­for­bunds al­ders­be­stem­te sat­sing.

Kjem­pet i top­pen

– Jeg fø­ler at hel­gas pre­sta­sjo­ner og re­sul­ta­ter be­vi­ser at det er fullt mu­lig å gjø­re det bra i fle­re idret­ter. Jeg var kjempe­for­nøyd med fre­da­gens tiende­plass. Men det var en minst like stor pre­sta­sjon av meg å bli num­mer sju på dis­tanse­ren­net i klas­sisk på søn­dag. Sprin­ten var jeg ikke like til­freds med, Jeg rei­ser al­li­ke­vel heim med en vel­dig god fø­lel­se, sa Kir­sten som også fikk be­vist at hun kan i sprint etter­som hun had­de 15. bes­te pro­log­tid på sprin­ten. – Jeg kun­ne fort ha gått vi­de­re fra kvart­fi­na­len etter­som jeg føl­te meg eks­tremt pigg. Len­ge lå jeg på an­nen­plass og had­de semi­fi­nale­plass in­nen rekke­vid­de. Men så be jeg hek­tet av en av kon­kur­ren­te­ne. Det fal­let tap­te jeg man­ge se­kun­der på. Der­med var lø­pet kjørt i for­hold til vi­de­re avan­se­ment. Det var utro­lig bit­tert at det skul­le ende på en slik måte da jeg føl­te meg så sterk ak­ku­rat den da­gen, sa Kir­sten, som ble num­mer 22 på sprin­ten.

Spent på fort­set­tel­sen

Kir­sten var første­reis i nor­ges­cup sam­men­heng og var lett til sinns både da hun kom og for­lot Kon­ne­rud. 2002-mo­del­len gjor­de en flott fi­gur i Hoved­lands­ren­net for et knapt år si­den, be­vis­te i lø­pet av tre da­ger at hun er en av de bes­te i det­te års­kul­let i lan­det. Hun har al­le­re­de be­gynt å gle­de seg til nes­te nor­ges­cup­run­de i star­ten av fe­bru­ar og ikke minst ti junior-nm som ar­ran­ge­res på Sa­va­len i førs­te halv­del av mars.

Fle­re av de and­re jen­te­ne fra Al­ta had­de også gode opp­le­vel­ser. Ma­ri­an­ne Bre­dal-han­sen sik­ret seg en 37. plass på fem kilo­me­ter fri­stil i sam­me klas­se.

I kvin­ner 19/20 år klar­te Jo­hanne Hols­bø 32. plass i skøyte­ren­net, mens Mag­ni Klev­stad Ja­kob­sen klar­te 58. plass på den­ne dis­tan­sen.

Klas­sisk var Mag­ni best med 41.plass, mens Jo­hanne her ble num­mer 52. Her ble Aman­da Da­rell fra Ham­mer­fest num­mer 62.

STERKE LØP: Kir­sten Hels­vig Nil­sen gikk tre gode løp og hev­det seg i top­pen da hun de­bu­ter­te i junio­re­nes nor­ges­cup i lang­renn. (Foto: Svein Hal­vor Moe)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.