– Vis hen­syn

Gam­mel vane og reg­ler kan bli en ut­ford­ring fra tirs­dag morgen.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Even Mar­tin­sen og Astrid Krogh re­dak­sjo­[email protected]­ta­pos­ten.no

I natt fjer­nes plas­ten og Aron­nes får for­kjørs­vei.

Når Al­tas be­folk­ning våk­ner tirs­dag morgen og skal kjø­re til jobb er nye tra­fikk­reg­ler i drift på Aronne­s­vei­en.

Ut­ford­rin­gen den førs­te ti­den er gam­le va­ner og reg­ler, sier Kris­ti­an Øver­nes i Sta­tens veg­ve­sen, som fryk­ter kon­flikt­si­tua­sjo­ner i krys­se­ne. – Vi hå­per alle vi­ser litt eks­tra hen­syn i ti­den som kom­mer slik at vi unn­går det.

Be­gyn­ner job­ben ved mid­natt

Al­le­re­de i høst var skil­te­ne på plass, men med plast over. Klok­ken 00.00 natt til tirs­dag star­ter job­ben med å fjer­ne plas­ten.

– Det tar noen ti­mer å få gjort job­ben, men tirs­dag morgen når folk kjø­rer på ar­beid er vei­en for­kjørs­re­gu­lert og alle skil­te­ne skal va­ere syn­li­ge. I til­legg til at de ber folk va­ere hen­syns­ful­le vil veg­ve­se­net va­ere til­ste­de.

– I uken som kom­mer vil vi va­ere til­ste­de langs vei­en for kon­trol­ler, både vi og po­li­ti­et vil va­ere mer syn­li­ge. Det­te gjør vi for at folk skal ha eks­tra fo­kus på at det er nye reg­ler. I til­legg har folk fått skrift­lig in­for­ma­sjon i post­kas­sen og vi har hatt an­non­ser, sier Øver­nes, som sier han tror de fles­te har fått det med seg på grunn av de man­ge skri­ve­ri­ene i avi­sen.

Tra­fikk­sik­ker­he­ten vik­tigst

Helt si­den ny­he­ten om for­kjørs­vei kom har inn­byg­ger­ne på Aron­nes rea­gert. De me­ner det må sik­ker­hets­til­tak på plass for de myke tra­fi­kan­te­ne. De har bedt om fy­sisk skil­le mel­lom vei og for­tau, samt opp­he­vet og opp­lyst gang­felt. Øver­nes sier det er nett­opp tra­fikk­sik­ker­het som er år­sa­ken til at de gjør det­te. – Den kan­skje vik­tigs­te grun­nen er at vi øns­ker å øke tra­fikk­sik­ker­he­ten på Aronne­s­vei­en. Vi har gjort un­der­sø­kel­ser som vi­ser at ved å for­kjørs­re­gu­le­re så øker man sik­ker­he­ten for både kjø­ren­de og de som krys­ser vei­en. Bi­lis­te­ne får fo­kus vekk fra høy­re-vei­ene og ser hel­ler etter myke tra­fi­kan­ter.

Øver­nes sier de vil ha kon­ti­nu­er­lig over­vå­king av både farts­nivå og tra­fikk­meng­de langs vei­en. – Det gir oss et grunn­lag for å even­tu­elt inn­føre til­tak der vi ser at det er be­hov, og et vur­de­rings­grunn­lag for å se hva vi kan gjø­re. TA HEN­SYN: Kris­ti­an Øver­nes i Sta­tens veg­ve­sen ber bi­lis­te­ne langs Aronne­s­vei­en va­ere eks­tra var­som i ti­den frem­over for å unn­gå kon­flik­ter i krys­se­ne. (Foto: Even Mar­tin­sen)

(Foto: Astrid Krogh)

FOR­KJØRS­VEI: Natt til tirs­dag fjer­nes plas­ten og Aronne­s­vei­en blir for­kjørs­re­gu­lert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.