Av­gjor­de i sis­te se­kund

Andreas Bjørk­mann (19) sat­te inn den av­gjø­ren­de sco­rin­gen som sik­ret 22-21 sei­er mot Kol­botn i årets førs­te hjemme­kamp.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Tho­mas Fred­rik Kris­ten­sen Tho­[email protected]­ta­pos­ten.no

Med ti se­kun­der igjen på klok­ka dun­ket Andreas inn vin­ner­må­let for Al­ta IF.

Etter jule­strid og nytt­års­fei­ring, var det en­de­lig klart for hånd­ball­kamp i Alta­hal­len igjen søn­dag etter­mi­dag. Årets førs­te kamp for Al­ta-gut­ta ble en hånd­ball­thril­ler av de sjeld­ne. Hjemme­la­get kom best ut av start­blok­ke­ne med 4-1 etter to kjap­pe sco­rin­ger av Alek­san­der Maisen­høl­der. Et­ter­hvert kom Kol­botn mer inn i kam­pen og la­ge­ne var like langt til pau­se med 12-12. 2. om­gang fort­sat­te i sam­me spor som om­gan­gen før. Etter side­byt­te var hjemme­la­get igjen best ut i de førs­te mi­nut­te­ne, an­ført av Mi­cael Lind­holm An­der­sen. Uto­ver i 2. om­gang så det ut som al­ta­gut­ta skul­le kon­trol­le­re inn sei­e­ren. Men på 21-20 i fa­vør hjemme­la­get fikk Kol­botn straffe­ut­lig­ning til 21-21, sam­ti­dig som en av Al­ta IFS vik­tigs­te spil­le­re, Alek­san­der Maisen­høl­der, fikk to mi­nut­ter på ben­ken. Dra­ma­tis­ke Slutt­mi­nut­ter Med 10 se­kun­der igjen av kam­pen og 21-21 på re­sul­tattav­la, sik­ret Andreas Bjørk­mann sei­e­ren mot Kol­botn i en even­tyr­lig hånd­ball­kamp til vill ju­bel fra 500 hånd­ball­gla­de Alta­va­e­rin­ger. Bjørk­mann selv til­eg­ner sei­e­ren til hele la­get. – Nå pas­ser vel det ty­pis­ke sport-spørs­må­let godt, hvor­dan føl­ter du deg nå? – Det er fan­tas­tisk dei­lig. Det er det enes­te må­let jeg har i dag. Det er det som sik­rer sei­e­ren til slutt. Hele la­get gjor­de en fan­tas­tisk pre­sta­sjon i dag, det er ar­tig å få va­ere med å pre­ge kam­pen slik at vin­ner i dag. Men først og fremst var det­te hele la­get sin for­tje­nes­te. Og leg­ger til:

– Det var en jevn kamp, kan­skje til og med litt jev­ne­re enn det bur­de. Vi job­ber bra og har kon­troll. Når det kom­mer ut­ford­rin­ger, tar alle på la­get det med strak arm. Det­te ble vir­ke­lig en pang­start på året. Jeg hå­per vi kan fort­set­te året med enda fle­re 2-po­en­ge­re fram­over, av­slut­ter match­vin­ne­ren op­ti­mis­tisk. Ro­ser Aula-pub­li­kum­met Det er en stolt og ty­de­lig rørt Al­ta If-tre­ner, Ru­ne Skau­fel, som snak­ker med A-spor­ten etter kamp­slutt. – Det­te ble spen­nen­de. For en dei­lig av­slut­ning. Vi føl­ger hver­and­re jevnt. I se­rie­åp­nin­ga spil­te vi uav­gjort mot det­te la­get, men føl­te egent­lig at vi bur­de vun­net. Hel­dig­vis kla­rer vi å ta det i dag. Det er sånn hånd­ball­kam­per skal va­ere. Med spen­ning, ner­ver og knall­hard job­bing. Jeg er vel­dig, vel­dig stolt av gut­te­ne i dag, sier Skau­fel, som er spe­si­elt for­nøyd med søn­da­gens hjemme­pub­li­kum. – Det er van­vit­tig ar­tig at det er så man­ge folk som støt­ter oss og som gir oss et eks­tra push. De skal helt klart ha mye av aeren for å ba­ere gut­te­ne frem til sei­er i dag. Alta­hal­len er vår stue. Det er vi som skal re­gje­re på hjemme­bane, og det gjør vi. Enda man­ge po­eng å kjem­pe om Etter søn­da­gens sei­er mot Kol­botn lig­ger Al­ta IFS hånd­ball her­rer på en kom­for­ta­bel ni­en­de plass i 2. di­vi­sjon avd. 1, hele åtte po­eng ned til To­ten HK på ned­ryks­plass. Fjell­ham­mer top­per ta­bel­len su­ve­rent med 26 po­eng. – Det er enda man­ge po­eng igjen å kjem­pe om. Vi har et tøft kamp­pro­gram med match­er hver helg frem­over. I lø­pet av den­ne pe­rio­den vi er in­ne i nå så er det ti po­eng som skal de­les ut, og vi skal prø­ve å få flest mu­lig po­eng. Nå har vi al­le­re­de to. Nes­te helg kom­mer Ski på be­søk. Da hå­per jeg vir­ke­lig at alta­va­e­rin­ge­ne kom­mer på kamp og støt­ter oss til nok en sei­er. Mi­cael Lind­holm An­der­sen var Al­ta IFS mest­sco­ren­de spil­ler i sei­e­ren mot Kol­botn. Han no­ter­te seg for seks full­tref­fe­re. De øv­ri­ge må­le­ne ble sco­ret av Alek­san­der Maisen­høl­der (4), Sti­an Par­ken (2), Ask Mik­kel­sen (2), Sig­ve Åker­øy Pet­ter­sen (2), Kris­ti­an Karl­strøm (2), Andreas Bjørk­mann (1) og Er­lend Strøm John­sen (1). MATCHVINNER: Andreas Bjørk­mann ble matchvinner i 22-21 sei­e­ren mot Kol­botn. Ven­stre­kan­ten til­eg­ner sei­e­ren til hele la­get. Foto: Tho­mas Fred­rik Kris­ten­sen

(Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.