Vi må kjø­pe psy­ko­log-hjelp etter tra­ge­di­en

Al­ta kom­mu­ne kla­rer ikke ale­ne å hjel­pe alle som har det tøft etter he­li­kop­ter­tra­ge­di­en.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Han­ne Lar­sen han­[email protected]­ta­pos­ten.no

Al­ta kom­mu­ne har ikke res­sur­ser nok til å tak­le be­ho­vet for psy­ko­log etter he­li­kop­ter-tra­ge­di­en i au­gust.

– Vi går inn i en ri­siko­høy­tid og må leie tje­nes­ter fra byrå, sier kom­mune­over­lege Fro­de Øvre­jord.

– Vi går inn i en ri­siko­høy­tid for psy­ki­se li­del­ser og vi job­ber nå for fullt med å få på plass fle­re res­sur­ser. Det­te for å kun­ne hjel­pe de etter­lat­te etter ulyk­ken, og de som al­le­re­de er i sys­te­met og som ven­te­lig vil få det tøft frem­over, sier kom­mune­over­lege Fro­de Øvre­jord og kom­mu­nal­le­der for hel­se- og so­si­al John Hel­land, til Al­ta­pos­ten.

Alt satt inn

Etter den tra­gis­ke ulyk­ken 31.au­gust, hvor et he­li­kop­ter styr­tet ved Skodde­var­re rett uten­for Al­ta med seks ung­dom­mer om­bord, hvor­av fem lo­ka­le og en svensk pi­lot, ble alt av til­gjen­ge­li­ge res­sur­ser satt av til krise­hjelp for etter­lat­te og and­re be­rør­te, ikke minst ung­dom­mer.

Ikke psy­ko­lo­ger

Pro­ble­met er at det­te ikke har va­ert nok.

– Ut­ford­rin­gen er at vi ikke har nok psy­ko­lo­ger på rus/psy­kia­tri­tje­nes­ten. Vi har søkt etter psy­ko­log til kom­mu­nen over leng­re tid uten å få napp. Så nå må vi ut til byrå for å kjø­pe tje­nes­te­ne, ved hjelp av eks­ter­ne mid­ler fra Fyl­kes­man­nen i Troms og Finn­mark. Vi har der­fra fått inn­vil­get eks­tra­or­di­na­ere kriseskjøn­ns­mil­der, som skal rek­ke ut 2020. Det blir ialle­fall en psy­ko­log, kan­skje to, sier kom­mune­over­lege Fro­de Øvre­jord, til Al­ta­pos­ten.

– Når vil den/dem va­ere på plass? – Vi hå­per at det skal va­ere på plass i lø­pet av uka, sier Øvre­jord.

Når seks unge men­nes­ker i en for­holds­vis li­ten by som Al­ta ri­ves vekk på bru­talt vis, er ring­virk­nin­ge­ne enor­me. En ting er alle de na­er­mes­te på­rø­ren­de som tren­ger akutt og lang­sik­tig hjelp. I til­legg kom­mer ven­ner, skole­ka­me­ra­ter, el­ler bare unge ge­ne­relt med en sår­bar psyke, som vil lide etter en så trau­ma­tisk hen­del­se.

Etter Utøya

For best mu­lig å kun­ne hjel­pe har Al­ta kom­mu­ne søkt støt­te og hjelp fra RVTS Nord, et res­surs­sen­ter som skal bi­dra med kunn­skap til tje­neste­ap­pa­ra­tet, om blant an­net trau­mer og trau­ma­tisk stress. I for­ri­ge uke var de i Tromsø for å la­ere.

– Etter ter­ror­hand­lin­gen 22. juli ble det klart at det var be­hov for en bed­re krise­be­red­skap i man­ge av lan­dets kom­mu­ner, og der­for har vi be­nyt­tet oss av det til­bu­det som er byg­get opp rundt krise­hånd­te­ring etter den tid, for­kla­rer John Hel­land, kom­mu­nal­le­der for helse­og so­si­al i Al­ta kom­mu­ne.

Sam­ler ung­dom­me­ne

Sam­men med Øvre­jord job­ber han nå med å gi de etter­lat­te og and­re be­rør­te den hjel­pen de tren­ger og har krav på. Kom­mu­ne og spe­sia­list­helse­tje­nes­te job­ber med å føl­ge opp en­kelt­per­soner, men det er og knyt­tet be­kym­ring til alle de som ikke kom­mer og ber om hjelp, men som åpen­bart tren­ger det.

– Vi får hen­ven­del­ser fra for­eld­re som er be­kym­ret for bar­na sine. Ut­ford­rin­gen for oss blir å kun­ne hjel­pe den sto­re grup­pen som ikke vil ver­ken til dok­tor el­ler psy­ko­log. Her job­ber vi nå med å opp­ret­te sam­lings­punk­ter hvor ung­dom­me­ne kan kom­me og bare sit­te i en

Vi får hen­ven­del­ser fra for­eld­re som er be­kym­ret for bar­na sine. Ut­ford­rin­gen for oss blir å kun­ne hjel­pe den sto­re grup­pen som ikke vil ver­ken til dok­tor el­ler psy­ko­log.

John Hel­land, kom­mu­nal­le­der hel­se- og so­si­al.

grup­pe og lyt­te, og kan­skje spør­re. Det å få de sam­let og gitt dem in­for­ma­sjon om hva som er nor­ma­le re­ak­sjons­mønst­re og tan­ker er vel­dig vik­tig, sier Hel­land.

Ta kon­takt

Til tross for res­surs­si­tua­sjo­nen ber Hel­land og Øvre­jord de som måt­te føle at de ikke har fått den hjel­pen de skul­le ha hatt, om å ta kon­takt.

– Vi er vel­dig åpne for til­bake­mel­din­ger og skal gjø­re alt vi kan for å hjel­pe alle som har be­hov, sier de.

Kom­mune­over­lege i Al­ta, Fro­de Øvre­jord, sli­ter med å få hjul­pet alle som tren­ger det etter he­li­kop­ter­ulyk­ka i høst. (Arkivfoto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.