– Ad­va­rer mot skred

Vars­ler om stor snø­skred­fare i Al­ta og Vest-finn­mark.

Altaposten - - Sidan 1 - Av: Aron Bra­estrup Løs­nes [email protected]­ta­pos­ten.no

– Fa­ren er vel­dig re­ell, fast­slår eks­pert Bjørn­ulf Hå­ken­rud.

Va­er­for­hol­de­ne de se­nes­te da­ge­ne har va­ert pre­get av mye vind og stort snø­fall, etter­fulgt av mild­va­er. Det­te gir stor snø­skred­fare i Vest-finn­mark.

– Unn­gå alt av skred­ter­reng, skri­ver vars­lings­tje­nes­ten Var­som.no.

Snø og vind gir høy fare­grad

– Det har kom­met så mye snø sam­men med vind, så det gir høy skred­fare, for­kla­rer Bjørn­ulf Hå­ken­rud, skre­dob­ser­va­tør for Var­som.no.

Han for­kla­rer, at så len­ge det mel­des om fare­grad 4 el­ler 3, så gjel­der det å unn­gå skred­ter­reng helt. Med and­re ord ter­reng som er brat­te­re en 30 gra­der. Hå­ken­rud opp­ford­rer også om å gå inn på var­som.no og lese hele snø­skred­vars­let der.

– Det er en god ho­ved­re­gel å lese hele var­se­let og vur­de­re om man for­står det som står der, sier Hå­ken­rud.

I til­legg leg­ger han til at dem som er ute å gjør ob­ser­va­sjo­ner i fjel­let hø­rer mye drønn og ser ty­de­lig at snø­en er usta­bil.

– Det har va­ert steng­te vei­er på grunn av skred­fare og det er helt re­elt, av­slut­ter han.

– Vel­dig ufor­ut­sig­bart

– Det er vel­dig uli­ke for­ut­set­nin­ger med det gam­le snø­dek­ket, med om det kan gå skred el­ler ikke na­tur­lig. Det kan nok gå sto­re skred noen ste­der for­di det var uguns­tig i for­kant, men så kan det va­ere and­re ste­der det skjer in­gen­ting, for­kla­rer Bjørn Michael­sen, skred­kyn­dig fri­luft­mann og mange­årig in­struk­tør in­nen ski og skred.

Han un­der­stre­ker at det er vel­dig ufor­ut­sig­bart og at for­hol­de­ne bid­rar til at man ikke vet hvor mye en­kel­te skred­heng tå­ler av på­last­ning av ny snø.

– Det kan hol­de len­ge, men så smel­ler når det bare kom­mer litt mer, ut­dy­per Michael­sen.

– Skred­fa­ren er ikke over med det førs­te, så man må gi tid før man kan be­gyn­ne å na­er­me seg skred­ter­ren­get igjen, av­slut­ter han.

Ta høy­de for at tu­ren blir leng­re

– Det har va­ert kraf­tig snø­fall, vind og tem­pe­ra­tur­end­rin­ger, så vi ber folk va­ere eks­tra for­sik­ti­ge når de fer­des i fjel­let.det enk­les­te rå­det er å føl­ge mer­ket og opp­kjørt løy­pe, og hol­de seg unna ste­der med hel­ning på 30 gra­der el­ler mer, sier Kjersti Lø­vik, lands­råds­le­der for Røde Kors Hjelpe­korps, i en presse­mel­ding.

– Følg med på va­er­var­se­let før du går ut, og på sky­er, vind­ret­ning og end­rin­ger i va­e­ret når du er ute. Det kan gå fort. Ta all­tid med eks­tra kla­er og mat. Jeg vil også an­be­fa­le at alle tar med spa­de og vind­sekk. La noen vite hvor du går, og når du for­ven­ter å va­ere til­ba­ke. Ta med kart og kom­pass, og vit all­tid hvor du er. Gjør det­te også om du føl­ger opp­kjørt spor på fjel­let, sier Lø­vik.

Det vars­les om stor skred­fare i Al­ta og om­egn. Av den grunn rå­des det til å hol­de seg unna skred­ter­reng, alt­så hel­nin­ger brat­te­re enn 30 gra­der, frem til for­hol­de­ne er blitt sik­re. (Il­lust­ra­sjons­foto: Ca­mil­la Daae Qua­le/ NTB Scan­pix)

Bjørn­ulf Hå­ken­rud, skre­dob­ser­va­tør for Var­som.no, un­der­stre­ker skred­fa­ren er helt reel og at det gjel­der å hol­de seg unna skred­ter­ren. (Foto: Pri­vat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.