Vak­ter fryk­ter ko­ro­na-smit­te

No­kas-an­sat­te i sik­ker­hets­kon­trol­len ved Al­ta luft­havn er engste­li­ge for den sto­re smitte­fa­ren de ut­set­tes for.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Fred­dy Lud­vik Lar­sen fred­[email protected]­ta­pos­ten.no

No­kas-an­sat­te på Al­ta luft­havn me­ner de blir eks­po­nert for smit­te i sik­ker­hets­kon­trol­len. De sav­ner blant an­net munn­bind.

De ber nå om til­tak for å gi en tryg­ge­re hver­dag.

– Vi er tett på men­nes­ker sto­re de­ler av da­gen, og alt vi har til å be­skyt­te oss mot det ag­gres­si­ve ko­rona­vi­ru­set, er en­gangs­hans­ker, for­tel­ler Si­gurd Hen­rik­sen, som er til­lits­valgt i ar­beids­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjo­nen Pa­rat.

Har bare hans­ker

Han for­tel­ler at en­gangs­hans­ker er det som bru­kes un­der er nor­ma­le om­sten­dig­he­ter også, men etter at ko­rona­kri­sen traff lan­det, har de ver­ken fått vei­led­ning hvor­dan de skal for­hol­de seg til den ny­opp­ståt­te si­tua­sjon, el­ler be­skjed om det i det hele tatt fore­lig­ger pla­ner om til­tak de kom­men­de da­ge­ne.

– Jeg har hørt at det snak­kes om det. Men fore­lø­pig har lite el­ler in­gen­ting skjedd, sier Hen­rik­sen, og fort­set­ter.

Vil be­skyt­te an­sik­tet

De fryk­ter blant an­net dråpe­smit­te.

– Det vi nå sav­ner i førs­te om­gang, er til­tak som be­skyt­ter an­sik­tet. Det­te for­di rei­sen­de kan hos­te el­ler har­ke når vi er tett på, for­tel­ler han og på­pe­ker at det be­gyn­ner å has­te nå som smit­ten al­le­re­de har her­jet i lan­det en pe­rio­de, sier Si­gurd Hen­rik­sen.

Han sier vi­de­re at det som er gjort av til­tak, er at de prø­ver å få de rei­sen­de til å hol­de minst en me­ters av­stand til hver­and­re i køen til sik­ker­hets­kon­trol­len, sam­ti­dig som de slip­per få grup­per inn til sel­ve kon­trol­len. Plast­kas­se­ne rei­sen­de leg­ger sa­ke­ne sine i blir også vas­ket etter hver gang de har va­ert i bruk, sam­ti­dig som det er økt ren­hold i om­rå­det.

– Ut­over det­te har ikke så mye an­net skjedd, be­kref­ter Hen­rik­sen.

Er be­kym­ret

Han på­pe­ker at de ikke er ale­ne om den­ne si­tua­sjo­nen.

– Jeg ser blant an­net bussjå­fø­rer og bu­tikk­an­sat­te også er grup­per som henger etter på det­te om­rå­det. Det er på en måte bare blitt slik, og ak­sep­tert at det er slik. Men nå er det på høy tid at noe gjø­res også for de grup­pe­ne.

En ting er fa­ren for å bli smit­tet selv, men at de selv også har et for­mi­da­belt po­ten­si­al til å smit­te rei­sen­de.

– Det­te er noe vi må ta i be­trakt­ning, vi kan smit­te mas­se men­nes­ker før vi even­tu­elt opp­da­ger selv at vi er smit­tet, sier han.

Hen­rik­sen for­kla­rer vi­de­re at de an­sat­te nå er sva­ert be­kym­ret for at de ikke blir prio­ri­tert når det kom­mer til verne­til­tak.

– Ikke fått på­legg

Drifts­le­der ved sik­ker­hets­sel­ska­pet No­kas i Al­ta, Chris­ti­an Tu­bez, for­kla­rer oven­for Al­ta­pos­ten at de ikke har fått på­legg om verne­til­tak oven­for de som job­ber i sik­ker­hets­kon­trol­len på fly­plas­se­ne rundt om i lan­det, ut­over det at de kan be­stil­le munn­bind. Det­te er også noe de har job­bet med for å få tak i de to sis­te da­ge­ne.

– Men nå er det fritt for munn­bind over­alt, leg­ger drifts­le­de­ren til.

– Hvor­for har dere ven­tet så len­ge med å få tak i munn­bind?

– Det kan jeg ikke sva­re på. Det er ikke mitt bord, sva­rer Tu­bez.

Re­du­sert be­man­ning

Han opp­ly­ser vi­de­re at det­te gjel­der for al­le luft­hav­ne­ne og er ikke spe­si­elt for Al­ta.

– Har dere inn­ført and­re til­tak for å mins­ke ri­si­ko­en for smit­te av ko­rona­vi­ru­set?

– Jo­da. Vi har blant an­net re­du­sert be­man­ning og på­ser at al­ler hol­der av­stand og gjen­nom­fø­rer kon­trol­le­ne på en an­nen måte, sier Tu­bez, uten at han kan si mer om hva det­te in­ne­ba­erer av hen­syn til sik­ker­he­ten.

– Men munn­bind job­bes det med å få tak i, så jeg reg­ner med at det ikke er så langt unna, av­slut­ter drifts­le­de­ren.

De an­sat­te i sik­ker­hets­kon­trol­len er be­kym­ret for smitte­fare. Si­gurd Hen­rik­sen sav­ner til­tak (inn­felt), for ek­sem­pel munn­bind.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.