Ny aera for tann­helse

Sje­fen ved Al­ta tann­kli­nikk jub­ler over at det snart er slutt på at pa­si­en­ter må til Tromsø og Oslo.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Jar­le Mjø­en jar­le@al­ta­pos­ten.no

Las­se Ho­ve gle­der seg over en ut­byg­ging som vil gjø­re Al­ta til sen­ter for tann­helse.

Las­se Ho­ve, som i til­legg til å va­ere kli­nikk­sjef, også har le­der­rol­len for tann­helse­dis­trik­tet Vest-finn­mark, ser for seg en ny aera for tann­helse­tje­nes­ten i Finn­mark.

– Snart vil vi fra tann­kli­nik­ken i Al­ta dek­ke et bredt spek­ter av spe­sia­li­te­ter. Det be­tyr at pa­si­en­ter i Finn­mark, som før måt­te dra til Troms og Oslo for å be­hand­ling, nå kan få be­hand­lin­gen av spe­sia­list i Al­ta. Må­let er at vi i dis­trikts-nor­ge skal ha god spe­sia­list­dek­ning – og der vi i ferd med å inn­fri i Al­ta, slår Ho­ve fast.

Tøf­fe po­li­tis­ke tak

Bak opp­byg­gin­gen av spe­sial­kom­pe­tan­sen ved tann­kli­nik­ken i Al­ta fin­ner vi en dra­ma­tisk fyl­kes­tings­be­hand­ling i ok­to­ber 2019 (se sak til høy­re). Den end­te opp med et ved­tak som ut­løs­te 12,5 mil­lion kro­ner til en fy­sisk ut­byg­ging og om­byg­ging av tann­kli­nik­ken i Al­ta. Med kjø­pet av na­bo­area­let til kli­nik­ken på helse­sen­te­ret, snak­ker vi om en to­tal­pris for Nye Al­ta tann­kli­nikk på 15 mil­lio­ner kro­ner. Til­leggs­area­let som tann­kli­nik­ken sik­ret seg had­de Al­ta kom­mu­ne som ei­er, og kos­tet fyl­kes­kom­mu­nen 2,4 mil­lio­ner kro­ner.

– Det var et­ter det vi har for­stått no­en tøf­fe po­li­tis­ke de­bat­ter i for­kant av be­vilg­nin­ge­ne, og at god inn­sats fra Al­ta-po­li­ti­ke­re fra uli­ke par­ti sik­ret fler­tall for ved­ta­ket. Det var slett ikke no­en selv­føl­ge at mil­lio­ne­ne til ut­byg­gin­gen vil­le få fler­tall, for­tel­ler Las­se og leg­ger til:

– I dag er jeg mest opp­tatt av å se fram­over og ikke bak­over. Jeg gle­der meg vel­dig over det vi får til for tann­helse­til­bu­det. Ikke minst kan pa­si­en­te­ne i hele Finn­mark få til­bud vi har mang­let lo­kalt. Det er in­gen tvil om at det­te er en in­ves­te­ring i bed­re tann­helse i re­gio­nen.

28 an­sat­te

I dag er det 28 an­sat­te ved Tann­kli­nikk Al­ta, som er en del av lan­dets of­fent­li­ge tann­helse­tje­nes­te. Av de 28 er åtte all­menn­tann­le­ger, to er kjeve­or­to­pe­der, fem tann­plei­ere og det er 13 tann­lege­sek­reta­erer.

Kli­nikk­sje­fen un­der­stre­ker at om­byg­gin­gen og ut­vi­del­sen er vik­tig for å for­ster­ke til­bu­det, men pe­ker på et navn som helt sen­tralt i ut­vik­lin­gen av tje­neste­til­bu­det; An­ne Ju­dith Sør­dahl. Tann­le­gen som hol­der på med vi­dere­ut­dan­ning for å bli spe­sia­list i tann­feste­syk­dom, det som på fag­språ­ket he­ter pe­rio­don­titt. Sør­dahl er fer­dig med sitt førs­te år i Oslo, og vil et­ter pla­nen ha full­ført ut­dan­nin­gen i 2022 for å re­tur­ne­re til Al­ta.

– Den­ne spe­sia­li­te­ten har vi ald­ri tid­li­ge­re hatt i Finn­mark. Når pa­si­en­te­ne må til Oslo el­ler Tromsø for be­hand­ling, er det man­ge som av øko­no­mis­ke og rent prak­tis­ke grun­ner vel­ger å drop­pe be­hand­lin­gen. Så når An­ne Ju­dith er på plass i Al­ta vil det va­ere en his­to­risk mile­pael, ikke bare for Al­ta, men for hele Finn­mark, slår Las­se Ho­ve fast.

Åp­ner for stu­den­ter

Tann­kli­nik­ken har si­den midt av 1970-tal­let hatt til­hold sam­men med øv­ri­ge helse­til­bud ved Al­ta Hel­se­sen­ter. Area­le­ne er ut­vi­det i fle­re om­gan­ger, og be­fol­kings­øk­nin­gen fra 70-tal­let til i dag med na­er 8000 inn­byg­ge­re har gjort det nød­ven­dig å øke an­tall tann­lege­stil­lin­ger. Med 28 an­sat­te, og fle­re spe­sia­li­te­ter, er kli­nik­ken i Al­ta blitt trang­bodd.

Det har blant an­net re­sul­tert i at to kon­to­rer på kli­nik­ken som nor­malt er for­be­holdt tann­lege­stu­den­ter fra UIT på prak­sis er tatt i bruk til pa­si­ent­be­hand­ling. Nå kan kon­to­re­ne til­bake­fø­res til bruk for stu­den­ter. I dag er si­tua­sjo­nen at Al­ta ikke kan ta i mot stu­den­ter fra Tromsø og der­med opp­fyl­ler ikke kli­nik­ken for­plik­tel­se­ne har over­for tann­lege­ut­dan­nin­gen.

En av de som nå bru­ker stu­dent­kon­to­re­ne er Ta­ge Ol­sen, alta­va­e­rin­gen som et­ter å ha job­bet i man­ge år på kli­nik­ken, tok vi­dere­ut­dan­ning. I dag er han kjeve­or­to­ped, og gir sam­men med Ola Bøy­sen Al­ta-kli­nik­ken god ka­pa­si­tet på den­ne spe­sia­li­te­ten. Ol­sen var fer­dig ut­dan­net kjeve­or­to­ped i 2018, mens Bøy­sen na­er­mest er ve­te­ran i spe­sia­li­te­ten.

I Finn­mark har Bernt Ar­ne Røn­beck ut­ført tann­ki­rur­gi for pa­si­en­ter fra hele Finn­mark. Han er kli­nikk­sjef ved Tann- og kjeve­ki­rur­gisk kli­nikk i Ham­mer­fest, og han vil på in­gen måte å bli ar­beids­le­dig selv om kli­nik­ken i Al­ta også vil be­hand­le pa­si­en­ter som har be­hov for ki­rur­gi fra and­re de­ler av fyl­ket.

Stolt over til­bu­det

I til­legg til all­menn­tann­lege­be­hand­lin­gen, og den kjeve­or­to­pe­ne og spe­sia­lis­ten i pe­rio­don­titt vil gi i

Al­ta, leg­ges det opp til am­bu­le­ring av ki­rur­gis­ke tje­nes­ter. Det­te en­ten ved at Røn­beck tar tu­ren over Sen­na­lan­det, el­ler at det kom­mer spe­sia­lis­ter fra Tromsø.

– For­hå­pent­lig­vis får vi et­ter hvert også dek­ket opp spe­sia­list­til­bud in­nen barne­tann­pleie. All­men­tann­le­ge­ne. som er rygg­ra­den i tann­helse­tjens­ten, har også bred er­fa­ring og lø­ser fle­re opp­ga­ver i dis­trik­te­ne enn det som er van­lig i by­ene. Sam­men med kom­pe­tan­sen til tann­plei­er­ne og tann­helse­sek­reta­ere­ne ,til­byr de 30 an­sat­te ved tann­kli­nik­ken et bredt og godt til­bud, er opp­sum­me­rin­gen til kli­nikk­sjef Las­se Ho­ve.

Stor ut­byg­ging

Med de litt over 800 kvad­rat­me­ter­ne fyl­kes­kom­mu­nalt ei­de tann­kli­nik­ken be­står av, og ny­inn­kjøp­te 230 kvad­rat­me­ter, vil tann­kli­nik­ken bli en hel­het. Ny­inn­kjøp­te area­ler blir om­bygd til spe­sia­list­tann­helse­tje­nes­ter in­nen kjeve­or­to­pe­di og pe­rio­don­ti.

Den nye fløya fin­ner vi der den gam­le helse­sta­sjo­nen og de­lar av gam­le Sen­trum lege­prak­sis holdt til.

Las­se Ho­ve for­tel­ler til Al­ta­pos­ten at det er Pe­ab Bjørn Bygg som kom best ut av an­buds­kon­kur­ran­sen og fikk ut­byg­gin­gen/om­byg­gin­gen. Opp­starts­møte er av­holdt, og sann­syn­lig bygge­start er medio au­gust. Til jul i 2020 skal lo­ka­le­ne stå fer­dig til bruk. Med flek­si­bi­li­tet og mid­ler­ti­dig om­flyt­nin­ger, tar kli­nik­ken sik­te på å ha nor­malt drift også i bygge­pe­rio­den.

Las­se Ho­ve dri­ver pa­si­ent­be­hand­ling, men le­der også Tann­kli­nikk Al­ta som nå skal byg­ges ut for 15 mil­lio­ner kro­ner. Ho­ve er sva­ert godt for­nøyd med løs­nin­ge­ne som er valgt. (Foto: Ja­le Mjø­en)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.