Der­for hen­ger han ut over­g­reps­døm­te

Aron Jahn­sen er man­nen som pub­li­se­rer bil­der og navn av over­g­reps­døm­te på in­ter­nett.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Bjørn Martin Lyng bjorn.lyng@al­ta­pos­ten.no

Aron Jahn­sen i ak­sjon Nabo­var­sel hen­ger ut over­g­reps­døm­te med navn og bil­de på nett, for at po­li­ti­ker­ne skal hand­le.

– Det er mye gri­se­ri her oppe, sier Jahn­sen, som har skaf­fet 12 dom­mer i Al­ta på over­grep mot mindre­åri­ge. Po­li­ti­et rea­ge­rer sterkt på fram­gangs­må­ten.

I én uke har den kon­tro­ver­si­el­le ak­sjo­nen Nabo­var­sel va­ert til ste­de i Al­ta, og i front står grunn­leg­ger og vars­ler Aron Jahn­sen (39), kjent fra Manne­grup­pa Ot­tar.

Han har va­ert Nor­ge på langs for å opp­søke over­g­reps­døm­tes nabo­lag, for der­et­ter å leg­ge ut både adres­se og bil­der av de dom­fel­te på so­sia­le medi­er, med fullt navn. Ved et til­fel­le ble en mann også fil­met uten­for sin adres­se.

I Al­ta har Jahn­sen al­le­re­de va­ert på be­søk i to nabo­lag.

– Re­spon­sen i Al­ta vil jeg si har va­ert fa­bel­ak­tig. I går fikk jeg inn 12 dom­mer, det er mye gri­se­ri rundt her, sier Jahn­sen.

Må­let er at han, på sin 40-års­dag, kan of­fent­lig­gjø­re et re­gis­ter med adres­se­ne til alle dom­fel­te som har for­gre­pet seg på mindre­åri­ge.

Straf­fen er å bli hengt ut

Feng­sels­straf­fer i dag er som en pisse­pau­se, me­ner han. Skul­le Jahn­sen fått be­stem­me, had­de mis­bruk av barn blitt straf­fet med det stren­ges­te lo­ven har, 21 år.

– De som sit­ter in­ne for over­grep mot barn, sier at de sit­ter in­ne for nar­ko­ti­ka og vold og blir sett på helt an­ner­le­des i feng­sel. Straf­fen de­res er når de kom­mer ut og blir eks­po­nert, da får du fø­lel­sen av å bli dømt.

Det på­pe­kes at det hel­ler ikke er noe reg­le­ment for be­hand­ling av pe­do­fi­li, det er valg­fritt. MGO Nabo­var­sel hev­der at un­der 50% av pe­do­fili­døm­te tar be­hand­ling i feng­sel.

– Men hvis du er volds­dømt el­ler al­ko­ho­li­ker og har gjort noe kri­mi­nelt hav­ner du på sinne­mest­rings­kurs el­ler AA. For pe­do­fi­le hol­der det å bli kris­ten.

– Ikke i of­fe­rets in­ter­es­se

Po­li­ti­et er sva­ert kri­tisk til me­to­den grup­pa har valgt å bru­ke og kla­rer ikke å se hvil­ke akt­ver­di­ge for­mål en slik opp­tre­den skal ha.

– I et de­mo­kra­tisk retts­sam­funn har man dom­sto­ler til å døm­me, og når man har fått en dom og har so­net den, har man gjort opp sin ugjer­ning oven­for sam­fun­net, på­pe­ker po­liti­in­spek­tør Tho­mas Da­rell i Finn­mark po­liti­dis­trikt. Han trek­ker fram to and­re punk­ter: – De opp­trer som en ak­tør i so­sia­le medi­er, uten å ha an­sva­ret som en nor­mal medie­be­drift har, gjen­nom Va­er Var­som-pla­ka­ten. Det blir lite reg­ler å for­hol­de seg til for dem som or­gan, me­ner Da­rell.

– Det tred­je ele­men­tet, er at det er en for­na­er­met part i dis­se sa­ke­ne. De har ofte brukt mye tid på å leg­ge dis­se for­hol­de­ne og sa­ke­ne bak seg, gjer­ne i form av be­hand­ling i helse­ve­se­net. Det å få det bragt til­ba­ke i det of­fent­li­ge rom, gjør ofte at man er til­ba­ke i hand­lings­tids­punk­tet og man­ge år med be­hand­ling er po­ten­si­elt for­gje­ves. Det kan umu­lig va­ere i of­fe­rets in­ter­es­se å brin­ge det­te til torgs igjen.

– Verdt å for­tel­le

At de for­na­er­me­de i over­g­reps­sa­ke­ne blir min­net om hen­del­se­ne igjen, har Aron Jahn­sen re­flek­tert over. Om det er en dia­log med den for­na­er­me­de par­ten, før den døm­te hen­ges ut, sva­rer han ikke på. Men det har iføl­ge han, hendt at de har tatt kon­takt i etter­kant for å tak­ke han.

– For å kun­ne fore­byg­ge et fram­ti­dig over­grep mot et an­net barn, fø­ler jeg det er verdt å for­tel­le his­to­ri­en en gang til. Man vil vel sann­syn­lig­vis at det­te ikke skal skje med no­en and­re, me­ner Jahn­sen. Han hev­der at til­bake­mel­din­ge­ne er po­si­ti­ve i 98% av til­fel­le­ne.

– Jeg le­ser også at Da­rell sier at det jeg dri­ver med ikke er for­svar­lig. Det er ikke for­svar­lig å ikke få vite hvem na­bo­en sin er hel­ler. Jeg er her for tryg­ge nabo­lag, tryg­ge barn og leng­re straf­fer. At jeg ikke har no­en reg­ler, det er det dum­mes­te jeg har hørt. Jeg ser at ved­kom­men­de er dømt og hva de er dømt for, og ser at det er en gjen­ta­kel­se. Er du dømt, så er du dømt, til det mot­sat­te er be­vist, un­der­stre­ker Jahn­sen.

De­ler frust­ra­sjo­nen

Al­ta­pos­ten har også kon­tak­tet Sti­ne So­fies Stif­tel­se, som i 20 år har job­bet med å styr­ke rett­sik­ker­he­ten for volds­ut­sat­te barn og de­res på­rø­ren­de, og for­hind­re at barn ut­set­tes for vold og over­grep. Også de stil­ler seg kri­tis­ke til me­to­den.

– Vi i Sti­ne So­fies Stif­tel­se job­ber hver dag for å fore­byg­ge vold og over­grep mot barn. Selv om hen­sik­ten er god, så er ikke me­to­de­ne til Manne­grup­pa Ot­tar noe vi vil­le be­nyt­tet oss av. Sam­ti­dig de­ler vi frust­ra­sjo­nen de­res over lave straffe­ut­må­lin­ger og mang­len­de opp­føl­ging et­ter full­ført so­ning. Det er noe også vi i stif­tel­sen job­ber med, kom­men­te­rer ge­ne­ral­sek­reta­er Ada So­fie Auste­gard i en e-post.

Sti­ne So­fies Stif­tel­se ble etab­lert i 2000 et­ter at Adas dat­ter Sti­ne So­fie (8), og Le­na (10) ble bru­talt vold­tatt og drept i Bane­heia i Kris­tian­sand.

For­står beg­ge si­der

I for­bin­del­se med do­ku­men­tar­se­ri­en Inna­for på NRK, ble 500 menn og 500 kvin­ner over hele lan­det spurt om å ta stil­ling til di­ver­se til­tak som kan for­hind­re at døm­te over­gri­pe­re for­gri­per seg på ny et­ter so­ning.

Un­der­sø­kel­sen som Nor­stat gjor­de, på opp­drag for NRK, vis­te blant an­net føl­gen­de:

67 pro­sent me­ner at myndighete­ne bør of­fent­lig­gjø­re in­for­ma­sjon om døm­te over­gri­pe­re et­ter at de har so­net fer­dig dom­men. 4 av 10 me­ner be­boer­ne bør vars­les av po­li­ti­et der­som en per­son som er dømt for over­grep flytter inn i de­res nabo­lag.

– Uten å ut­dy­pe det, kan jeg for­stå beg­ge si­der. Jeg har vei­et de opp mot hver­and­re og fun­net ut at den vei­en jeg vel­ger å gå, er den som fore­byg­ger best. Vi tren­ger kaos, hvis ikke hø­rer ikke po­li­ti­ker­ne på oss, me­ner Aron Jahn­sen.

MGO Nabo­var­sel vil ikke si de er fiendt­li­ge mot po­li­ti­et, og opp­ford­rer ikke til bruk av vold. – Egent­lig er vi på sam­me lag, bare at vi job­ber på for­skjel­li­ge må­ter. Vi øns­ker ikke at no­en skal opp­søke de døm­te, vi øns­ker kun en fore­byg­gen­de ef­fekt. Et slikt re­gis­ter vil skrem­me en even­tu­ell over­gri­per.

– Uten å ut­dy­pe det, kan jeg for­stå beg­ge si­der. Jeg har vei­et de opp mot hver­and­re og fun­net ut at den vei­en jeg vel­ger å gå, er den som fore­byg­ger best, me­ner Aron Jahn­sen, man­nen bak Manne­grup­pa Ot­tars Snapchat-kon­to. (Foto: Bjørn Martin Lyng)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.