Tok ti top­per på 16 ti­mer

Den spre­ke duo­en To­ril Ek og Be­ne­dic­te Eli­se Dahl tok «ti­top­pe­ren» på un­der 16 ti­mer.

Altaposten - - SIDAN 1 - Anas­ta­si­ya Fe­doto­va Anas­ta­si­ya@al­ta­pos­ten.no

Kon­kur­ranse­instink­tet våk­net hos To­ril og Be­ne­dic­te.

De har beg­ge va­ert ha­bi­le fot­ball­spil­le­re for Al­ta IF, men har på in­gen må­ter mis­tet for­men med åre­ne. Der de fles­te nøy­er seg med en topp­tur el­ler tre, tok de like godt ti på et døgn

Tes­tet ut topp­tu­rer

De har beg­ge lurt på hvor­for and­re or­ker å gå topp­tu­rer. I år be­stem­te de seg for å prø­ve.

– Vi be­gyn­te å gå topp­tu­rer i år, vi had­de ald­ri gjort det før, og har all­tid va­ert de som har lurt på hvor­dan no­en har or­ket, spe­si­elt med tan­ke på at det er langt å kjø­re til no­en av top­pe­ne. Men i år fant vi ut at vi skul­le gå alle på un­der 24 ti­mer. Vi har jo spilt fot­ball sam­men før, og beg­ge har kon­kur­ranse­instink­tet i or­den, så da tenk­te vi at vi bare måt­te prø­ve, ler Be­ne­dic­te.

Star­tet med de ver­ste først

Iste­den­for å bru­ke de kor­te­re tu­re­ne som opp­var­ming, be­stem­te de seg for å få unna­gjort de ver­ste tu­re­ne først.

– Vi star­tet med Hald­de, så tok vi Bjør­ke­litind i Tal­vik og Hjemme­luft­top­pen før vi kjør­te ut til Kvi­by og job­bet oss inn­over mot Al­ta. Dønne­var­re var den ver­ste top­pen av alle, den star­tet så brått, Vi had­de al­le­re­de gått Hald­de og to top­per til før det, men hel­dig­vis fikk vi med oss ei venn­in­ne som gikk Dønne­var­re og to and­re top­per med oss. Det var fint å få inn fris­ke bein, hun lå foran oss meste­par­ten av tu­ren, smi­ler Be­ne­dic­te, kjent for sitt all­tid gode hu­mør på Klip­po­te­ket.

Be­ne­dic­te og To­ril had­de i ut­gangs­punk­tet ikke pla­ner om å ta fatt på ut­ford­rin­gen ale­ne, de prøv­de å in­vi­te­re med seg fle­re ven­ner på tu­ren.

– Vi had­de jo egent­lig in­vi­tert fle­re, og man­ge sa kan­skje, men da da­gen kom, var det bare oss, for­tel­ler hun.

Un­der 16 ti­mer

Med kor­te pau­ser som be­sto av kjø­ring til nes­te topp, klar­te duo­en å gå alle topp­tu­re­ne på un­der 16 ti­mer.

– Fra vi satt i bi­len på tur ut til Hald­de, og til vi satt oss i bi­len et­ter å ha gått Kom­sa­top­pen, had­de det gått 15 ti­mer og 45 mi­nut­ter, med­de­ler Be­ne­dic­te.

Til tross for at duo­en har godt kon­kur­ranse­instinkt, had­de de ikke no­en tan­ker om å gi opp.

– Da vi kom til Rai­pas­top­pen, møt­te vi ett par oppe på top­pen, de syn­tes vi var så fresh og had­de fint tem­po hele tu­ren opp, så vi sa at vi had­de al­le­re­de tatt åtte top­per, og had­de to igjen som vi vil­le ta før mid­natt – og da sa hun at det kom vi ald­ri til å nå. Da var det en dje­vel i oss som ga ny ener­gi, det var bare enda mer mo­ti­ve­ren­de, for­tel­ler Be­ne­dic­te fli­ren­de.

For de som li­ker ut­ford­rin­ger

Til tross for at Be­ne­dic­te er usik­ker på om hun vil gjø­re det igjen, kan hun an­be­fa­le ut­ford­rin­gen til de kon­kur­ranse­inn­stil­te.

– Der­som man er et kon­kur­ranse­men­nes­ke og li­ker ut­ford­re seg selv så an­be­fa­les det. Man får en syk mest­rings­fø­lel­se, og vi var vel­dig for­nøyd med at vi klar­te alt på en dag. Vi var spen­te på vei­en og hvor­dan det vil­le gå. Det enes­te jeg ten­ker at vi gjor­de feil var ma­ten vi tok med oss. Vi had­de med en del ba­rer og brød­mat. Vi skul­le hel­ler hatt noe mat som ga oss mer ener­gi, av­slut­ter hun.

To­rill Ek (tv) og Be­ne­dic­te Eli­se Dahl star­tet ut­ford­rin­gen med å gå opp til Haldde­top­pen.

Ut­ford­rin­gen ble av­slut­tet med den mins­te top­pen, Kom­sa­top­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.