«Tar av» på Holst­bak­ken

Holst­bak­ken Øst har al­le­re­de solgt seks av sine 20 bo­lig­tom­ter.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Ki­ta Ei­lert­sen ki­ta@al­ta­pos­ten.no

Tom­te­ne sel­ges før de leg­ges ut.

Ene­bo­lig­tom­te­ne har ikke en­gang blitt lagt ut for salg, før fle­re al­le­re­de er solgt. Til og med entre­pre­nør Gø­ran Roms­dal er over­ras­ket. – Mot­ta­kel­sen er enda mer po­si­tiv enn jeg for­ven­tet. Så jeg er vel­dig for­nøyd. Vi har i til­legg le­vert man­ge til­bud, og man­ge nye til­bud skal le­ve­res over fe­rien. Det er også no­en som vil re­ser­ve­re tom­ter, for­tel­ler Roms­dal.

Det spe­si­el­le er at på­gan­gen har kom­met til tross for at tom­te­ne ikke en­gang er an­non­sert ennå. Pri­sen lig­ger på 1.450.000 kro­ner, og er nok ve­sent­lig dy­re­re enn de kom­mu­na­le tom­te­ne i sam­me om­rå­det vil bli. – På­gan­gen er stør­re enn jeg kun­ne fore­stilt meg, sier han.

Byg­ger no­en hus for salg

– Det er jo vel­dig bra. Det vi­ser at mar­ke­det er der. Grun­nen til at vi sel­ger og etter­spør­se­len er så stor, er at det er så naert vi­dere­gå­en­de, bare 1,5 kilo­me­ter. Både sen­trum, ung­doms­sko­len, uni­ver­si­te­tet og idretts­an­leg­get til Al­ta IF er så naert, be­grun­ner han.

I star­ten av pro­sjek­tet går den brat­te Holst­bak­ken opp bak Sand­fal­let/uni­ver­si­te­tet. Et lite styk­ke borten­for lig­ger den nye gang­vei­en som kom­mer opp i sen­trum bak fjern­varme­an­leg­get.

De som kjø­per tomt på Holst­bak­ken Øst, må også kjø­pe hus gjen­nom Tøm­rer Gø­ran Roms­dal AS.

– Men de kan vel­ge hva slags hus de vil byg­ge. Vi vil også byg­ge no­en hus fer­dig for salg, for­tel­ler han.

Kjø­per ut Ek og Ås­heim

Det er RE Eiendom som står bak pro­sjek­tet, men Gø­ran Roms­dal kjø­per ut de to and­re; Kurt Ek og Ru­ben Ås­heim. Det er to­talt 31 ene­bo­lig­tom­ter i Holst­bak­ken Øst, hvor­av 11 er kom­mu­na­le. Det er plan­lagt til sam­men ti lei­lig­hets­blok­ker med 68 lei­lig­he­ter.

En av ene­bo­li­ge­ne er al­le­re­de igang­satt, mens fle­re igang­set­tes rett et­ter fe­rien og plan­leg­ges fer­dig­stilt i lø­pet av vin­te­ren. De fles­te plan­lag­te ene­bo­li­ge­ne byg­ges også med ut­lei­e­del, så tom­te­ne vil gi hus­rom til fle­re. Roms­dal tror ikke mar­ke­det for ut­leie vil bli met­tet så naert sen­trum.

Bygge­trinn to for lei­lig­he­ter

Når det gjel­der lei­lig­he­te­ne, er man i gang med bygge­trinn 2 på seks lei­lig­he­ter. Lei­lig­he­te­ne er på mel­lom 60 og 64 kvad­rat­me­ter i brut­to are­al, og har også ga­ra­sje.

– No­en lei­lig­he­ter på bygge­trinn 2 er lagt ut, og vi har også solgt tre av dem al­le­re­de. De er for­holds­vis ri­me­li­ge, så jeg tror pri­sen har noe å si, rø­per han.

Det for­ven­tes også at de 11 bo­lig­tom­te­ne som kom­mu­nen har fått hol­de av til kom­mu­nal til­de­ling, også er kla­re for ut­ly­sing.

De førs­te be­boer­ne i Holst­bak­ken Øst flyt­tet inn i ja­nu­ar. Nå byg­ges det fle­re lei­lig­he­ter og ene­bo­li­ger. (Foto: Ki­ta Ei­lert­sen)

Gø­ran Roms­dal mer­ker stor etter­spør­sel et­ter tom­te­ne i Holst­bak­ken Øst. (Arkivfoto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.