– Steg i rik­tig ret­ning

Råds­le­der Ma­ri­an­ne Si­vert­sen Na­ess for­nøyd med ny for­skrift om tu­rist­fis­ke.

Altaposten - - NYHETER -

Der­som fiske­ri-og sjø­mat­mi­nis­ter Odd Emil In­ge­brigt­sen får ge­hør for sitt for­slag om ny for­skrift om tu­rist­fis­ke, blir det merk­bar inn­skjer­ping av re­gel­ver­ket. Det­te skal styr­ke den se­riø­se de­len av tu­rist­fiske­na­e­rin­gen.

Fra 1. ja­nu­ar 2021 skal det­te tre i kraft. – Vi ser at fiskeri­mi­nis­te­rens ved­tak om nye reg­ler for tu­rist­fis­ket langt på vei er i sam­svar med våre inn­spill, og man har lagt seg på en ret­ning som sik­rer at de se­riø­se ak­tø­re­ne ikke blir straf­fet for det som use­riø­se el­ler res­surs­kri­mi­nel­le som ikke har noe med na­e­rin­gen å gjø­re tar seg til ret­te med langs kys­ten, sier le­der for Vest

Finn­mark Rå­det, Ma­ri­an­ne Si­vert­sen Na­ess. Hun me­ner myndighete­ne med bed­re rap­por­te­ring får bed­re over­sikt over res­surs­ut­ta­ket. Dess­uten vil man re­du­se­re mu­lig­he­ten for fiske­smug­ling

– Så er det fort­satt en del som gjen­står et­ter vårt syn, men det­te er et godt førs­te steg i rik­tig ret­ning, me­ner Na­ess.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.