Gr­av­de uten til­la­tel­se

Had­de ver­ken be­stilt fib­er el­ler god­kjent gra­ving på tom­ta på Aron­nes.

Altaposten - - NYHETER - Av Kris­ti­ne Jo­nas kris­ti­ne@al­ta­pos­ten.no

Gunn Ire­ne Suhr og ekte­man­nen Pål Hem­ning­hyth re­tur­ner­te seint tors­dag kveld til hjem­met sitt på Aron­nes et­ter en ukes tid på fe­rie. Der opp­da­get de fort at noe ikke stem­te. En stor del av na­turtom­ta var nem­lig gravd opp.

– Jeg skjøn­te ikke helt hva som had­de skjedd til å be­gyn­ne med. Jeg måt­te ta et over­blikk, så ble jeg litt ove­r­as­ket og for­fer­det. Og sint, sier Suhr.

Fi­ber­leg­ging

Et­ter en prat med en ar­bei­der i om­rå­det, skjøn­te de fort at det hand­let om Sig­nals fi­ber­leg­ging. Det var entre­pre­nør Svein Tho­mas­sen AS som ut­før­te gra­vin­gen på Aron­nes.

Ek­te­pa­ret har for øye­blik­ket fib­er gjen­nom Al­ta Kraft­lag. De har in­gen av­ta­le med Sig­nal, har ikke be­stilt fib­er, og har hel­ler ikke fått noe be­skjed om at det vil­le fore­gå gra­ving på de­res tomt, ver­ken fra Svein Tho­mas­sen AS el­ler fra Sig­nal.

Suhr er nå også redd for at ska­den gra­vin­gen har gjort vil set­te per­ma­nen­te spor. – Had­de det va­ert plen el­ler grus kun­ne det blitt fik­set, men jeg fryk­ter na­tur­mar­ka vi had­de her er øde­lagt for godt, sier en opp­gitt Suhr.

Fryk­ter per­ma­nen­te ska­der

Suhr er nå også redd for at ska­den gra­vin­gen har gjort vil set­te per­ma­nen­te spor.

– Had­de det va­ert plen el­ler grus kun­ne det blitt fik­set, men jeg fryk­ter na­tur­mar­ka vi had­de her er øde­lagt for godt, sier en opp­gitt Suhr.

– Den an­sat­te som var her, sa de skul­le gra­ve og leg­ge opp til fib­er i hele Al­ta, men gjør de også hos de som ikke skal ha fib­er? Spør en und­ren­de Suhr.

Ek­te­pa­ret har ikke lyk­tes med å kom­me i kon­takt med Sig­nal et­ter gra­vin­gen fant sted, og vur­de­rer å an­mel­de sa­ken til po­li­ti­et.

– De har rett å slett ikke lov til å gra­ve på pri­vat eiendom uten til­la­tel­se. Vi kom­mer til å an­mel­de sa­ken til po­li­ti­et.

Sva­ret fra Sig­nal

Fir­ma­et Svein Tho­mas­sen AS øns­ker ikke å ut­ta­le seg om sa­ken, og over­la­ter det­te til Sig­nal Bred­bånd

AS. – Vi for­hol­der oss stil­le i bå­ten da de er bygg­her­re, skri­ver an­leggs­le­der Svein-ove Tho­mas­sen til Al­ta­pos­ten fre­dag kveld.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Sig­nal Bred­bånd AS, Ole-john­ny Jo­han­sen, sier i en mel­ding til Al­ta­pos­ten at de job­ber med å kom­me til bunns i sa­ken, og vil føl­ge sa­ken vi­de­re på man­dag, si­den både entre­pre­nør og un­der­en­tre­pre­nør har tatt helge­fri. Jo­han­sen opp­ly­ser at det er in­for­mert grun­dig med SMS, mar­ke­ringspin­ner og fy­sisk opp­møte hos hver en­kelt kun­de i for­bin­del­se med grave­ar­bei­det i om­rå­det, men si­den ek­te­pa­ret var bort­reist, ble det ikke opp­nådd kon­takt.

– Hva som vi­de­re har skjedd er noe uklart, men det vil bli av­klart på man­dag, lo­ver Jo­han­sen. Vi­de­re un­der­stre­ker han at alle som job­ber for Sig­nal har fått in­struk­ser om å ikke fore­ta ar­beid på en an­nen manns eiendom uten at det på for­hånd er inn­hen­tet til­la­tel­se.

– Der­som uhel­let skul­le va­ere ute, og det har opp­stått en mis­for­stå­el­se, skal det­te ryd­des opp i umid­del­bart.

Tar an­svar for å ord­ne opp

Al­le­re­de i lø­pet av fre­da­gen kom be­skje­den om at ting kan­skje vil ord­ne seg for Gunn Ire­ne Suhr og Pål Hem­ning­hyth.

– Vår pro­sjekt­le­der har i etter­mid­dag va­ert i kon­takt med ved­kom­men­de, og blitt eni­ge om å mø­tes på man­dag for å se na­er­me­re på hva som even­tu­elt har skjedd.

Om noe ureg­le­men­tert har skjedd, blir det­te om­gå­en­de tatt hånd om og ut­bed­ret så raskt som mu­lig, slik en­hver an­svar­lig ak­tør må og skal gjø­re, sier Jo­han­sen.

Her har Svein Tho­mas­sen AS og Sig­nal Bred­bånd AS gravd opp ha­gen til Gunn Ire­ne Suhr og Per Hem­ning­hyth uten for­var­sel el­ler til­la­tel­se. Ek­te­pa­ret har ikke noe av­ta­le med Sig­nal og har ikke be­stilt fib­er. (Foto: Kris­ti­ne Jo­nas)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.