Skal ret­te ska­de­ne

Svein Tho­mas­sen AS leg­ger seg fla­te et­ter gra­vin­gen, og lo­ver å ret­te ska­de­ne.

Altaposten - - NYHETER - Av Kris­ti­ne Jo­nas kris­ti­ne@al­ta­pos­ten.no

Det opp­ly­ser Pål Hem­ming­hyth til Al­ta­pos­ten et­ter å ha va­ert i sam­ta­le med be­drif­ten søn­dag.

– Vi fø­ler det er ut­ført både ha­er­verk og inn­brudd på eien­dom­men vår. Når vi ikke er blitt fore­spurt og ikke har gitt til­la­tel­se fram­står sa­ken som vel­dig grov. Men vi prø­ver å lan­de sa­ken min­ne­lig med re­sul­tat som beg­ge par­ter kan leve med, sier Hem­ming­hyth.

Al­le­re­de søn­dag har Svein-ove Tho­mas­sen, an­leggs­le­der i Svein Tho­mas­sen AS, va­ert i kon­takt med ek­te­pa­ret og be­kla­get hen­del­sen. De lo­ver nå å prø­ve å re­pa­re­re ska­de­ne som ble gjort på ek­te­pa­rets eiendom.

– Det ble enig­het om at de skif­ter ut ski­fe­ren som ble ska­det, og at ka­be­len som lig­ger ute skal kut­tes og leg­ges i jor­da. Det ver­ste er na­turtom­ten som er ra­sert. Der er det enda uklar­he­ter i forhold til om­fan­get, men de har lo­vet å re­pa­re­re det som kan re­pa­re­res, sier Hem­ming­hyth.

Det­te be­kref­ter også Svein-ove Tho­mas­sen til Al­ta­pos­ten.

– Vi har blitt eni­ge om at vi skal ret­te alt vi har ska­det, og skal gjø­re vårt bes­te å red­de lyn­gen på tom­ta, sier Tho­mas­sen. Ek­te­pa­ret har per man­dag for­mid­dag ikke hatt noe kon­takt med Sig­nal Bred­bånd AS an­gå­en­de hen­del­sen.

– Jeg for­ven­ter egent­lig at de som øvers­te myn­dig­het tar kon­takt. Det sy­nes jeg man kan for­ven­te, sier Hem­ming­hyth.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.