Opp­gitt over an­svars­løs opp­før­sel i Al­ta-tra­fik­ken

Svein Tore Nil­sen er lei av å bru­ke po­liti­res­sur­ser på vill­manns­kjø­ring i tra­fik­ken.

Altaposten - - NYHETER - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

– På grunn av en­kel­tes to­ta­le fra­va­er av opp­før­sel i tra­fik­ken, må vi bru­ke tid på dis­se sa­ke­ne. Hvis folk had­de tatt seg i nakken, så had­de vi slup­pet alle dis­se sa­ke­ne og hel­ler kun­net bru­ke res­sur­ser på vik­ti­ge sa­ker som over­gep, vold og nar­ko­tika­kri­mi­na­li­tet, sier po­liti­over­be­tjent Svein Tore Nil­sen frust­rert.

– Kjø­rer idiot

I for­ri­ge uke skrev vi om kat­ta til Ci­lie Ham­ma­ri Bjør­naes som ble på­kjørt og drept i Sand­fall­vei­en, av en ung mann­lig bi­list. Vei­en har 30-sone, men iføl­ge mat­mor Ci­lie, ekte­mann Jan Ola Få­ham­mer, samt fle­re na­bo­ers me­ning, kjø­res det langt, langt over det­te.

– Det er helt Chi­ca­go med alle Atv-ene, Utv-ene, mo­pe­de­ne og bi­le­ne som dund­rer for­bi her i langt, langt mer enn 30 km/t. Jeg skul­le øns­ke at ikke gut­ter fikk kjø­re ATV og UTV, for de er rett og slett ikke mod­ne nok til det. De kjø­rer idiot og gir full­sten­dig blaf­fen i farts­gren­sa. At in­gen har blitt drept er et un­der, sa Bjør­naes, til Al­ta­pos­ten.

– Farts­dem­pe­re løs­nin­gen

Hun etter­lys­te farts­dem­pe­re og fle­re po­liti­kon­trol­ler. Når det gjel­der po­li­ti­et, sa hun til avi­sa at hun har ringt utal­li­ge gan­ger til po­li­ti­et uten at noe har skjedd. Nil­sen hos po­li­ti­et for­kla­rer:

– Grun­nen til at vi ikke hol­der noe sa­er­lig med kon­trol­ler i 30-so­nen, er for­di dis­se vei­ene som re­gel har farst­dem­pen­de til­tak, og at det der­med skal va­ere nok. Jeg vil an­be­fa­le be­boer­ne langs vei­en om å ap­pel­le­re til

Al­ta kom­mu­ne om å få det­te. Når det gjel­der kat­ta som ble på­kjørt, kan man si at det var bare en katt, men det var kat­ta til no­en og det kun­ne va­ert en unge. Og hvis det skjer at man nes­te gang kjø­rer på en unge, så har man be­ve­get seg kraf­tig opp på al­vor­lig­hets­sti­gen.

– Farts­dum­pe­re gir ofte fø­re­re av mo­pe­der, UTV-OG ATV-ER blaf­fen i for­di de kan kjø­re over i full fart og man­ge stei­ler over dum­pe­ne. Hva med dis­se?

– Ja, det er hold­nin­ger som er ute og går

– og det å kjø­re på den­ne må­ten er et ty­pisk Al­ta-fe­no­men. Kol­le­ger fra and­re ste­der rea­ge­rer vel­dig på det­te, sier Nil­sen, som kan for­sik­re at han ikke sy­nes de som kjø­rer slik er tøf­fe på no­en som helst måte.

– Nei, langt i fra. Det­te er full­sten­dig hen­syns­løs ad­ferd over­for om­gi­vel­se­ne. Når det gjel­der 30-so­ne­ne er det en grunn til at far­ta er satt til det­te. Folk bor her og le­ver sine liv her og da skal de kun­ne va­ere tryg­ge.

– Hva kan for­eld­re gjø­re?

– De kan selvfølgel­ig ikke

fot­føl­ge sine ung­dom­mer. Jeg har selv en sønn på 19 år, så det vet jeg. Men man kan for­tel­le dem hvor­dan de skal opp­fø­re seg og gjør de det skal man som for­el­der ikke ba­ga­tel­li­se­re det. Greit man kan dri­te på dra­get, men da skal man og vite at man har gjort det. Det­te hand­ler om at man num­mer en ikke skal på­fø­re seg selv ska­de el­ler død, og num­mer to at man ikke skal ska­de el­ler for­år­sa­ke and­res død. I til­legg hand­ler det om å ta hen­syn til and­re, sier po­liti­over­be­tjen­ten og leg­ger til:

– I tra­fik­ken har du in­gen ret­tig­he­ter, du har kun plik­ter.

Svein Tore Nil­sen er lei den hen­syns­løse hold­nin­gen alt­for man­ge alta­va­e­rin­ger har når det gjel­der tra­fikk­ad­ferd. (Foto: Han­ne Lar­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.