– Man­ge vil ha farts­dem­per

Altaposten - - NYHETER - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

Al­ta kom­mu­ne vur­de­rer ny farts­må­ling i Sand­fall­vei­en.

Trond Einar Ugle­bak­ken, virk­som­hets­le­der i drift og ut­byg­ging i Al­ta kom­mu­ne, sier til Al­ta­pos­ten at de får sva­ert man­ge hen­ven­del­ser fra folk som øns­ker farts­dem­pe­re langs vei­en de bor og at kom­mu­nen ikke kan inn­fri alle øns­ke­ne.

– Det hand­ler om hvor­vidt den opp­lev­de far­ta er i sam­svar med re­ell fart, det hand­ler om at det er vans­ke­lig for brøyte­bi­ler og bus­ser å kjø­re over farts­dem­pe­re og det hand­ler om kost­na­der, sier Ugle­bak­ken.

– Nå sier de at det er et pro­blem og at tra­fik­ken har økt enormt de sis­te åre­ne ikke minst grun­net va­ere det sto­re an­tal­let ATV og UTV som do­mi­ne­rer i byen. Be­tvi­ler du at det­te er et re­elt pro­blem i Sand­fall­vei­en?

– Nei, men det vi må gjø­re før vi tar av­gjø­rel­sen om farts­dem­pe­re, er å fore­ta en farts­må­ling. Selv om det kan ha va­ert gjort i den­ne vei­en tid­li­ge­re, så vil vi vur­de­re å gjø­re det på nytt. Det er li­ke­vel for­tvi­len­de at man må ty til slike til­tak som dem­pe­re for at folk ikke re­spek­te­rer farts­gren­se­ne. Når det gjel­der ATV og UTV er det dess­ver­re slik, at de en­ten kjø­rer lett over en dem­per el­ler de kjø­rer rundt. Så opp mot den­ne grup­pen må and­re virke­mid­ler inn, me­ner Ugle­bak­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.