Hit vil Lop­pa kom­mu­ne ha tu­ris­te­ne

Her på Fin­nes øns­ker drifts­sjef Ken­neth André Jo­hann­es­sen i Lop­pa kom­mu­ne plass for bo­bi­ler og an­nen cam­ping.

Altaposten - - NYHETER -

Det sier han et­ter Face­bo­ok-de­bat­ten som opp­sto et­ter skil­tin­gen av «No cam­ping» på Yst­nes. Både unge og voks­ne inn­byg­ge­re har blant an­net be­skyldt kom­mu­nen for å sig­na­li­se­re at tu­ris­te­ne ikke er øns­ket.

En av dem som rea­ger­te spon­tant, er le­der for Lop­pa AUF, Jim Pettersen. Han vi­ser blant an­net til Ar­bei­der­par­ti­ets valg­pro­gram om at kom­mu­nen skal va­ere god til å ta imot alle, både tu­ris­ter, til­flyt­te­re og and­re.

– Skil­tet med «No cam­ping» pro­vo­ser­te meg. Jeg rea­ger­te på det skil­tet si­den vi skal sat­se på tu­ris­me, sier Jim Pettersen. Auf-le­de­ren vi­ser til at folk har va­ert gjen­nom en tøff korona-tid og at myndighete­ne har an­be­falt nor­ges­fe­rie.

– Da må vi se po­si­tivt på de som kom­mer, me­ner han.

Drifts­sjef Ken­neth André Jo­hann­es­sen sier de tar re­ak­sjo­nen på al­vor, men sier le­del­sen ikke kan gå mot lov­ver­ket og re­gu­le­ring til blant an­net bo­lig­for­mål. Jo­hann­es­sen på­pe­ker at det ikke er for­bud mot stans in­nen­for 12 ti­mer for hvi­le og rast, men at over­nat­ting er uøns­ket i naer­he­ten av bo­lig­om­rå­de.

– Ja, vi tren­ger til­rette­leg­ging for bo­bi­ler og cam­ping el­lers. På Yst­nes er det ikke til­rette­lagt og ikke re­gu­lert til det­te, sier drifts­sjef Jo­hann­es­sen. Nå lo­ver drifts­sje­fen at det blir fort­gang i ar­bei­det med al­ter­na­tiv opp­stil­lings­plass for bo­bi­ler og an­nen cam­ping.

– Det skal vi gjø­re. Da blir det tøm­me­plass og vann­til­gang, lo­ver Jo­hann­es­sen

og tar Al­ta­pos­ten med til Fin­nes like før Øks­fjord. Det­te er et sted som al­le­re­de er po­pu­la­ert som stoppe­sted.

– Fin­nes er et ak­tu­elt om­rå­de og kom­mu­nen er in­ne i en areal­plan­pro­sess, sier Jo­hann­es­sen. (Foto: An­ne Ma­ri Aal­berg)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.