Fikk fler­tall for ut­vi­del­se et­ter po­li­tisk dra­ma

Ut­byg­gin­gen i Al­ta ble til gjen­nom po­li­tisk dra­ma.

Altaposten - - NYHETER - Av Jar­le Mjø­en

Det har Al­ta­pos­ten fått be­kref­tet av en av Al­ta-po­li­ti­ker­ne som var med å sik­re ved­ta­ket om å set­te av 12,5 mil­lio­enr kro­ner til ut­byg­gin­gen av tann­kli­nik­ken i Al­ta. Se­ne­re ble gitt en til­leggs­be­vilg­ning på 2,5 mil­lio­ner kro­ner.

En av som var ak­tiv da sa­ken ut­løs­te stort en­ga­sje­ment i ti­me­ne før sa­ken kom til be­hand­ling i fyl­kes­tings­sa­len i Vadsø i ok­to­ber var Høy­res Kris­ten Al­bert Ellingsen. Han fikk po­si­tiv re­spons i egen grup­pe, men blant po­si­sjons­par­ti­ene Ap, SV og KRF var det stor mot­stand fra en­kelt­re­pre­sen­tan­ter. Mot­stan­den var så stor at fler­tal­let i fyl­kes­tings­sa­len var truet.

Al­ta-syke­hus

Noe av mo­stan­den i grup­pa til Ap ble ut­løst av en frykt for at en ut­byg­ging av tann­kli­nik­ken med spe­sia­li­te­te­ne som vil­le kom­me her, vil­le bli en del av Al­tas opp­byg­ging mot et so­ma­tisk syke­hus.

– Vi had­de en ene­stå­en­de mu­lig­het til å få på plass til­bud som vil­le kom­me pa­si­en­ter i hele Finn­mark til gode, ikke bare i Al­ta. Så blir vi møtt med ar­gu­ment om at det­te vil va­ere et steg mot syke­hus, og at fyl­kes­tin­get der­for måt­te stem­me nei, har en av de in­volver­te po­li­ti­ker­ne for­talt Al­ta­pos­ten.

Svein Iver­sen (KRF), Tom­my Berg (SV) og Geir Ove Bak­ken (Ap) klar­te imid­ler­tid til slutt å få et fler­tall i fel­les­grup­pa for po­si­sjons­par­ti­ene, og der­med sik­re be­vilg­nin­gen. Da had­de også Fyl­kes­tann­helse­sjef To­rill He­le­ne Lau­rit­zen va­ert sva­ert en­ga­sjert – og klar i sine råd til fyl­kes­tin­get om at de måt­te si ja til kli­nikk­ut­vi­del­sen i Al­ta.

Ut i le­ser­inn­legg

I etter­kant av ved­ta­ket gikk re­pre­sen­tan­te­ne Geir Ove Bak­ken, Tom­my Berg, Svein Iver­sen og SVS gruppe­le­der John­ny In­ge­brigt­sen ut i et le­ser­inn­legg og be­grun­net ut­byg­gin­gen av tann­kli­nik­ken i Al­ta.

«Finn­mark er det enes­te fyl­ket i Nor­ge som ikke har et godt nok ut­bygd el­ler lett til­gjen­ge­lig spe­sia­list­til­bud til be­folk­nin­gen når det gjel­der tann­helse. Be­vilg­nin­gen 12,5 mil­lio­ner som Fyl­kes­tin­get ved­tok den 16. okt. til om­byg­ging og om­inn­red­ning med uni­ver­sell ut­for­ming av lo­ka­le­ne ved Al­ta tann­kli­nikk vil gi be­folk­nin­gen etter­leng­tet og nød­ven­ding spe­sia­list­til­bud in­nen tann­helse til hele be­folk­nin­gen i Finn­mark – og også fak­tisk Nord-troms!», het det i le­ser­inn­leg­get fra de fire.

Geir Ove Bak­ken, Tom­my Berg og Svein Iver­sen fikk med seg SVS gruppe­le­der John­ny In­ge­brig­ten (t.v) på å over­be­vi­se po­si­sjons­grup­pa om at det var rik­tig å bru­ke 15 mil­lio­ner kro­ner på å byg­ge ut tann­kli­nik­ken i Al­ta. (Foto: Jar­le Mjø­en)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.