Sko­len må la­ere barn å svøm­me ute

Altaposten - - DEBATT - SVØMMING Kent Gud­mund­sen (H) 1.nest­le­der i ut­dan­nings­og forsk­nings­ko­mi­te­en

Det er ute druk­nings­ulyk­ke­ne skjer. Der­for må fle­re sko­ler leg­ge til ret­te for at svømme­opp­la­e­ring også fore­går uten­dørs i va­rier­te om­gi­vel­ser.

I som­mer­må­ne­de­ne er det fris­ten­de for man­ge av oss med ak­ti­vi­te­ter ved og i ha­vet, og man­ge har al­le­re­de va­ert på svømme­tur. Også i år har dess­ver­re som­mer­en va­ert pre­get av man­ge druk­nings­ulyk­ker. To­talt døde 13 menn og 2 kvin­ner i juni. Svømme­opp­la­e­rin­gen i sko­le­ne kan va­ere en del av den lang­sik­ti­ge fore­byg­gin­gen og der­for må fle­re sko­ler føl­ge opp­ford­rin­gen om at de­ler av svømme­opp­la­e­rin­gen fore­går ute. Det er ikke i svømme­bas­seng ulyk­ke­ne skjer.

Det er kom­mu­ne­ne som skole­ei­er som har an­svar for å sik­re at alle ele­ver får den svømme­opp­la­e­rin­gen de har krav på, og i de nye la­ere­plan­må­le­ne for 2. trinn står det at “ele­ve­ne skal kun­ne leke og va­ere sam­men med and­re i va­rier­te be­ve­gel­ses­mil­jø­er”. I det lig­ger det en for­vent­ning om at sko­le­ne også la­erer ele­ve­ne å svøm­me ute. No­en sko­ler er gode til det­te, and­re ikke. Jeg me­ner at kom­mu­ne­ne og sko­le­ne må strek­ke seg len­ger for å leg­ge til ret­te for at svømme­opp­la­e­rin­gen også fore­går uten­dørs. Det vil gi en mer rea­lis­tisk svømme­opp­la­e­ring og der­med gi bar­na våre et best mu­lig grunn­lag for å tak­le uli­ke svømme­si­tua­sjo­ner som kan opp­stå i li­vet, og der­med også fore­byg­ge druk­nings­ulyk­ker.

Når bar­na er gam­le nok drar de gjer­ne på egen hånd for å bade i kul­per, el­ver og i sjø­en. Da er det vik­tig at de kan å svøm­me i and­re forhold enn i bas­seng. I et svømme­bas­seng vet man hvor dypt det er, man kan se til bun­nen, det er ro­lig vann, gode tem­pe­ra­tu­rer og tryg­ge om­gi­vel­ser med bade­vak­ter el­ler voks­ne som pas­ser på, samt red­nings­ut­styr i umid­del­bar naer­het. I sjø, vann og el­ver kan det deri­mot va­ere strøm, bøl­ger, kaldt vann og dyb­den er usik­ker. Det er vik­tig at barn er tryg­ge i vannet i uli­ke si­tua­sjo­ner og blir godt kjent med uli­ke forhold. Det gjør at de også står bed­re rus­tet hvis de for ek­sem­pel skul­le kom­me i en si­tua­sjon hvor de fal­ler ut av en båt el­ler vel­ter i kano.

Uten­dørs svømme­opp­la­e­ring kre­ver ofte litt mer plan­leg­ging. Der­for er det vik­tig at sko­le­ne kom­mer tid­lig i gang. På den må­ten kan man be­nyt­te tem­pe­ra­tu­re­ne som er i vann og sjø på sen­som­mer­en, noe som er sa­er­lig vik­tig jo len­ger nord du kom­mer i lan­det. En­kel­te sko­ler har tatt i bruk våt­drakt som bi­drar til mer be­ha­ge­lig tem­pe­ra­tu­rer i kaldt vann. Mu­lig­he­te­ne er man­ge, og jeg vil opp­ford­re sko­le­ne til å spil­le på lag med svømme­for­bun­de­ne lo­kalt som har dyk­ti­ge in­struk­tø­rer og til­byr kurs for la­ere­re.

Høy­re har sam­men med de bor­ger­li­ge par­ti­ene al­le­re­de fått på plass man­ge gode til­tak på om­rå­det. Blant an­net er det satt av pen­ger til svømme­opp­la­e­ring i barne­ha­ger, noe som bi­drar til at barn tid­lig etab­le­rer god svømme­kom­pe­tan­se og blir tryg­ge i vann. Tid­lig inn­sats kan red­de liv.

Opp­la­e­ring av svømme­kunn­skap må også skje uten­dørs, me­ner Kent Gud­mund­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.