Topp­tung lønns­fest

Altaposten - - DEBATT - Rolf Ed­mund Lund An­svar­lig re­dak­tør

Hvis re­gion­re­for­men ut­vik­ler seg til en topp­tung lønns­fest uten at be­folk­nin­gen ser ver­di­en, kan sva­ret blir en de­batt om be­ho­vet for en så om­fat­ten­de re­gio­nal for­valt­ning.

Avi­sa itromsø har gjen­nom­gått lønns­ni­vå­et i nye Troms og Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne og kan vel kon­sta­te­re at det skvul­per vel­fyl­te por­sjo­ner med Møl­lers tran i for­bin­del­se med mø­te­ne om lønns­fast­set­tel­se. Snitt­løn­na for de 100 best be­tal­te har pas­sert 940.000 kro­ner – og da har vel hel­ler ikke de fire di­vi­sjons­di­rek­tø­re­ne fått sitt lønns­løft.

På et par år har an­tal­let med mil­lion­lønn økt fra 14 til 26 an­sat­te. Her er det na­tur­lig­vis både hardt ar­bei­den­de tann­le­ger, rek­to­rer med stort an­svar og sam­vit­tig­hets­ful­le by­rå­kra­ter, men inn­tryk­ket er ikke at vi sys­ler med en re­form som skal gi bed­re tje­nes­ter og ser­vice for inn­byg­ger­ne, sna­re­re en se­men­te­ring av det som al­le­re­de er dis­tan­ser­te by­rå­kra­ti­er i hen­holds­vis Vadsø og Tromsø.

Nå me­ner ikke vi at vel­ut­dan­ne­de fag­folk i of­fent­lig sek­tor skal un­der­be­ta­les. Det er ikke gra­tis å få gode folk, men fyl­kes­kom­mu­nen skal vel hel­ler ikke va­ere lønns­le­den­de, i til­legg til den vel­kjen­te pen­sjons­fes­ten i of­fent­lig sek­tor. Re­for­men må og bør va­ere ra­sjo­nell, det vil si at det re­gio­na­le led­det må gjen­nom en ef­fek­ti­vi­se­ring. Mid­ler må fri­gis til drift, for ek­sem­pel sam­ferd­sel og vi­dere­gå­en­de sko­ler. Hvis ikke, vil det va­ere null for­stå­el­se for både re­for­men og tre for­valt­nings­ledd.

Ak­ku­rat nå får vi en sni­ken­de mis­tan­ke om at det kon­stru­eres pa­ral­lel­le penge­sluk, på top­pen av at par­la­men­ta­ris­me nep­pe gir no­en form for inn­spa­ring. De­mo­kra­tisk kan et rent fler­tall ha beg­ge hen­de­ne på rat­tet, uten at vi får en pro­mil­le mer i le­ven­de de­batt. Si­tua­sjo­nen kan fort min­ne om lønns­spi­ra­len fra syke­hus­ve­se­net da fyl­kes­kom­mu­nen var ei­er. Det ble ha­va­ri, fo­ten ned og en or­ga­ni­se­ring som gjør at po­li­ti­ker­ne har mi­ni­mal inn­fly­tel­se på hva fore­ta­ke­ne sys­ler med. Stør­re lønns­for­skjel­ler og pro­fe­sjons­kamp har også en tendens til å lage ind­re uro, så her kan det bli man­ge uhel­di­ge ut­slag – i til­legg til den ge­ne­rel­le mis­nøy­en som al­le­re­de er skapt.

Fyl­kes­kom­mu­nen had­de trengt en vel­lyk­ket re­form for å slip­pe ima­get som blind­tarm i for­valt­nin­gen, men ak­ku­rat nå kan pro­ses­sen va­ere ben­sin på bå­let. Kan­skje det bare er be­hov for to for­valt­nings­ledd, sup­plert av av en viss re­gio­nal­po­li­tisk ak­ti­vi­tet, den po­si­sjo­nen re­gion­rå­de­ne har på­tatt seg med be­tin­get suk­sess. I den vir­ke­li­ge ver­den, uten­for fyl­kes­kom­mu­nens ad­mi­ni­strai­ve grense­drag­ning, er vi nem­lig fort­satt finn­mar­kin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.