Dyr hall?

Altaposten - - DEBATT - Frank Olaus­sen Stein-kje­til Pettersen Odd Wal­seth

– Gi­gan­to­ma­ni­en til Al­ta kom­mu­ne top­pet seg med Nor­ges flot­tes­te brann­sta­sjon. Det be­gyn­te med bade­land og Nord­lyska­te­dra­len. Nå skal alt som byg­ges i kom­mu­nen va­ere stort og prek­tig og da kan de vel ikke byg­ge bra å ri­me­lig og ikke få skryt og høs­te lov­ord. Blir in­ter­es­sant å se hvor­dan frem­ti­dens råd­hus blir, sik­kert Nor­ges flot­tes­te det også.

– Enig i at det fore­lø­pi­ge es­ti­ma­tet er unød­ven­dig dyrt. Men Al­ta kom­mu­ne har ikke råd til å byg­ge no­en slags hall, ikke på fle­re år enda. Synd, men sant. Jeg vil ha ny kled­ning på hu­set, ny plen, ny bil, fe­rie­bo­lig etc, men jeg må ven­te for­di øko­no­mi­en ikke har rom for det. Sånn er det med Al­ta kom­mu­ne også, når det gjel­der dyre pro­sjek­ter, selv om po­li­ti­ker­ne ikke ser ut til å for­stå det, og/el­ler bry seg om det.

– Ja, det er rik­tig å stil­le spørs­mål om hvor­for alt skal gjø­res så flott og kost­bart. Min tan­ke er at når byg­get skal se så flott ut blir pris­lap­pen så høy at det plan­lag­te byg­get skrin­leg­ges, og kom­mu­nen går med på en av­ta­le med Al­ta IF om en hall på Aron­nes. Det er ster­ke po­li­tis­ke kref­ter i sen­tra­le par­ti­er som øns­ker at hal­len byg­ges på Aron­nes. Det er trist for barn og unge på øst­si­den av Al­ta, om det som jeg nev­ner blir re­sul­ta­tet. Da vil det gå man­ge fle­re år før det kom­mer en hall på øst­si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.