Din kjøtt­spi­sing gjør en klima­for­skjell

Altaposten - - DEBATT -

Som­mer­tid er plante­tid. Ikke bare tid for å stel­le med bloms­te­ne i ha­gen el­ler grønn­sa­ke­ne på jor­det, men også tid for å spi­se mer plante­ba­sert. As­par­ges, squash, rød­be­ter, gul­røt­ter, løk og mais­kol­ber er yp­per­lig grill­mat. Gre­en­peace slår et slag for norsk­pro­du­ser­te, kort­reis­te grønn­sa­ker.

I Nor­ge har vi dob­let kjøtt­for­bru­ket vårt de sis­te 50 åre­ne, selv om det har gått litt ned i det sis­te. Ut­slip­pet av klima­gas­ser fra dyre­in­du­stri­en ut­gjør om­trent 14 pro­sent av ver­dens to­ta­le ut­slipp – mer enn all trans­port på hele klo­den.

Vi i Gre­en­peace ver­ken me­ner el­ler tror at alle skal bli ve­ga­ne­re. Men over­dre­ven kjøtt­spi­sing er et pro­blem for ver­dens kli­ma, mil­jø­et, folke­hel­sa og dyre­vel­fer­den. Der­for har vi et glo­balt mål om å re­du­se­re pro­duk­sjo­nen og for­bru­ket av kjøtt- og mei­eri­pro­duk­ter med 50 pro­sent in­nen 2050.

Hvis alle i Nor­ge fulg­te Helse­di­rek­to­ra­tets kost­holds­råd om å spi­se maks 500 gram rødt kjøtt i uka, så kan vi frem til 2030 re­du­se­re ut­slip­pe­ne i jord­bru­ket med 2,9 mil­lio­ner tonn CO2. Å spi­se mind­re kjøtt ut­gjør der­for en be­ty­de­lig for­skjell og er noe alle kan gjø­re. God som­mer med grønt på gril­len!

Aud Heg­li Nordø. (Foto: Gre­en­peace).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.