Fore­trek­ker å va­ere ute med fa­mi­lie og ven­ner

Al­ta­pos­ten har tatt som­mer­pra­ten med Stig Amund­sen-fla­ge, som pra­ter om som­mer­min­ne­ne hans og for­tel­ler om hans «guil­ty-plea­sure» fa­vo­ritt­låt.

Altaposten - - NYHETER - Anas­ta­si­ya Fe­doto­va Anas­ta­si­ya@al­ta­pos­ten.no

Hva gjør du helst når so­la skin­ner?

– Da er jeg ute i fin­va­e­ret med fa­mi­lie og ven­ner.

Hva er ditt bes­te som­mer­min­ne?

– Mitt bes­te som­mer­min­ne var fra Nor­way Cup i 1998.

Hva er ditt ver­ste som­mer­min­ne?

– Det må va­ere når jeg var på Ho­ve-fes­ti­va­len i 2007, det var regn, kal­de du­sjer, bråk og slås­sing over­alt. Det var en vel­dig stor kon­trast til Ros­kil­de hvor det var mer «peace and love».

Hvor går/gikk fe­rien i år?

– I år blir det Nord-nor­ge-fe­rie, vi har al­le­re­de va­ert en tur i Tromsø.

Hva leg­ger du helst på gril­len?

– I all ho­ved­sak, mat.

Hva er din bes­te film­opp­le­vel­se?

– Når jeg så fil­men «Hek­se­ne» på kino med min far da jeg var li­ten.

Hvil­ken låt hø­rer du mest på nå?

– Ice Cu­be's «Good cop Bad cop».

Hvil­ket lese­stoff fore­trek­ker du?

– Bø­ker om sam­funn, po­li­tikk, fi­lo­so­fi og vi­ten­skap.

Hva had­de du brukt en mil­lion­ge­vinst i lot­to på?

– In­gen pei­ling, for å va­ere helt aer­lig.

Hvil­ken per­son uten­om fa­mi­lie be­und­rer du mest?

– Yu­val Ha­ra­ri.

Hva er bra med Finn­mark?

– Na­tu­ren her er flott!

Hvil­ket til­bud sav­ner du i Al­ta?

– Et eget ak­ti­vi­tets­sen­ter for barn og unge.

Hvor­dan har du hatt det un­der ko­rona­kri­sen?

– Al­de­les strå­len­de!

Når det er fint va­er så fore­trek­ker Stig å sit­te ute, gjer­ne med fa­mi­lie og ven­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.